Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Woningcorporaties

Strategische keuzes in een nieuwe werkelijkheid

Woningcorporaties blijven ambities najagen

De coronacrisis (Covid-19 ) zet de samenleving op zijn kop. Wat echter niet verandert is de noodzaak tot uitbreiding en verduurzaming van de (sociale) woningvoorraad. Juist in deze tijden wordt er nog meer verwacht van publieke instellingen. Corporaties zijn bereid om de geplande investeringen zoveel als mogelijk door te laten gaan of zelfs te versnellen. Anticyclisch investeren is mogelijk, als daarvoor de juiste juridische en financiële ruimte bestaat.

Om op verantwoorde wijze de investeringsuitgaven te maximaliseren is het van belang dat er goed gestuurd kan worden op de financiële ratio’s. Het maken van weloverwogen keuzes, prioritering en de grenzen van het maximaal haalbare opzoeken wordt juist nu gevraagd van corporaties. Hierbij hoort ook een goede governance structuur en de juiste discussie met de interne toezichthouders.

Graag geven wij u handvaten om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren, de betrouwbaarheid van uw data te verhogen en het aanbestedingsbeleid goed te organiseren. Deze ingrediënten kunnen een belangrijke rol spelen bij de realisatie van uw doelstellingen.

Woningcorporatie publicaties

Woningcorporaties toch aanbestedende dienst

In Nederland worden woningcorporaties niet als aanbestedende dienst aangemerkt. De Europese Commissie vindt dat Nederlandse woningcorporaties de Europese aanbestedingsrichtlijnen wel moeten naleven. Het Europese Hof van Justitie heeft het laatste woord, omdat het de uitleg en toepassing van Europese aanbestedingsrichtlijnen betreft. Een uitspraak van het Europese Hof prevaleert boven het standpunt van de Nederlandse minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (‘VROM’).

Aankondiging inbreukprocedure
Op woensdag 9 juni 2021 heeft de Europese Commissie Nederland een ‘met redenen omkleed advies’ gestuurd met betrekking tot de regels inzake woningcorporaties. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om de nodige stappen te ondernemen om aan de EU-voorschriften te voldoen. Als Nederland dat niet doet, maakt de Europese Commissie een procedure aanhangig voor het Europese Hof van Justitie.

Wat betekent dit voor woningcorporaties?
De actuele ontwikkeling vormt alle aanleiding voor woningcorporaties om zich te beraden over de strategische koers ten aanzien van het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. Momenteel hanteren corporaties veelal drempelwaarden die niet in lijn zijn met de Europese drempelwaarden. Het vergt hier en daar een paar fundamentele aanpassingen om de huidige werkwijze wel in lijn te brengen met de Aanbestedingswet 2012.

Wij achten het verstandig dat woningcorporaties rekening gaan houden met de reële mogelijkheid dat de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is op alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten die zij inkopen. Neem vooral contact op als u behoefte heeft aan een nadere toelichting of professioneel advies ten aanzien van de aanpassing, inrichting en verdere professionalisering van uw inkoop- en aanbestedingsfunctie.

Een digitaal kompas voor auditcommissies

De omgeving waarin organisaties opereren verandert steeds sneller. De Covid-19 pandemi heeft op verschillende vlakken deze verandering nog verder aangejaagd. Binnen de corporatiesector staan thema’s als digitalisering, duurzaamheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid bovenaan de agenda van het bestuur. Vaak moeten moeilijke keuzes gemaakt worden met lange termijn gevolgen.

Ook governance is sterk in beweging: naast waardecreatie op de lange termijn is er toenemende aandacht voor cultuur en gedrag in organisaties. Continue verandering is dus de enige constante. Dat vraagt om een andere aansturing van organisaties en het toezicht daarop door de raad van commissarissen, ondersteund door de auditcommissie. 

In deze snel veranderende tijden is scherp navigeren dus geboden. Lees meer in onze publicatie ‘Een digitaal kompas voor auditcommissies’ hoe voorzitters en leden van auditcommissies waarde kunnen toevoegen in tijden van verandering.

Eén jaar ervaring met ATAD 1

Op 1 januari 2019 is de zogenaamde earningsstrippingmaatregel in werking getreden. Deze maatregel is de Nederlandse implementatie van de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD 1) en staat ook wel bekend als de EBITDA-maatregel. Binnen de woningcorporatie-sector vreesde men al kort na de aankondiging van deze maatregel de negatieve impact die deze zou hebben op de netto-inkomsten en het vermogen. 

We zijn nu één jaar verder en er is inmiddels dus enige ervaring binnen de sector. Wij hebben de gevolgen van de maatregel in kaart gebracht en zien ruimte om voor woningcorporaties een uitzonderingspositie te creëren.

Lees meer

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid

Corporaties hebben, ook tijdens deze coronacrisis, de ambitie om veel te investeren en voortrekker te zijn op deze belangrijke thema’s. Tegelijkertijd is er het spanningsveld met de beschikbare kasstromen. Er dreigt een onbalans te ontstaan tussen ambities en verwachtingen aan de ene kant en de financiële mogelijkheden aan de andere kant. Kortom, hoe kunt u nog meer mensen op een nog duurzamere manier huisvesten tegen sociale huurprijzen en tegelijkertijd zorgen voor een duurzaam businessmodel.

Graag werken wij samen met u aan de toekomstbestendigheid van de woningcorporatie sector. In samenwerking met brancheorganisaties, softwareleveranciers en de commerciële vastgoedsector dragen we bij aan de realisatie van de belangrijkste doelstellingen voor de sector. Dit doen wij door ondersteuning van benchmarks, advisering op het gebied van fiscale optimalisaties, bijdragen aan optimalisering van bedrijfsprocessen door middel van innovatieve IT-oplossingen en data-analyse en adviseringen en trainingen op het gebied van beheersing en compliance.

Zo kunnen wij u helpen

Vanuit onze langjarige ervaring met woningcorporaties en onze goede relaties met externe stakeholders helpen wij u om in control te zijn. Wij werken met u aan een heldere strategie en scherp risicomanagement met onder meer aandacht voor belastingen (tax planning) en IT – hoe staan uw systemen ervoor? Gebruikt u de mogelijkheden van ‘big data’? Weet u de relatie te leggen met de informatiestromen uit uw omgeving.

Wij kennen wet- en regelgeving en kunnen naast wettelijke compliance ook assurance geven op uw niet-financiële cijfers, processen, systemen en de algehele kwaliteit van uw organisatie. Ook adviseren we bij samenwerkingsverbanden of fusies. Als kritische gesprekspartner bouwen wij met u aan een woningcorporatie die klaar is voor de toekomst.

Onze teams bestaan uit mensen met passie voor de sector. Ze zijn expert binnen hun vakgebied en kiezen er bewust voor deze kennis in te zetten binnen het publieke domein. Onze producten en oplossingen zijn gericht op digitalisering, compliance & control en een efficiënte bedrijfsvoering.

Contact

Huub Wüst

Huub Wüst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 318 28 83

Richard Venderbosch

Richard Venderbosch

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 13 25

Jimmy Berns

Jimmy Berns

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 040 46 83

Volg ons