De energietransitie en daarna

Samen voor verduurzaming, betaalbaarheid en leveringszekerheid

Trilemma van de energietransitie

Om de netto-nul uitstoot in 2050 te halen, moet het tempo van het opschalen van hernieuwbare energie en de infrastructuur worden verhoogd. Terwijl de vraag naar energie wereldwijd blijft toenemen. Op dit moment wordt meer dan 75 procent van de primaire energievraag gedekt door olie, gas en steenkool, terwijl slechts 6 procent wordt geleverd door hernieuwbare bronnen.

De energietransitie heeft te maken met het energietrilemma. Beleidsmakers moeten een delicaat evenwicht vinden tussen betaalbaarheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening. Prijsomgevingen bemoeilijken de energietransitie en kortetermijnbelangen wegen vaak zwaarder dan langetermijndoelstellingen.

Trilemma van de energietransitie

Transformeren van de energievraag

In samenwerking met het World Economic Forum International Business Council hebben we ons recente rapport gepubliceerd, ‘Transforming energy demand’, waarin we schetsen hoe maatregelen op het gebied van de energievraag door alle bedrijven nu kunnen worden genomen, tevens winstgevend zijn en de voortgang in de richting van de klimaatdoelstellingen kunnen versnellen. Het energieverbruik kan met wel 31% omlaag als er voor 2030 maatregelen worden genomen om de energie-intensiteit te verminderen. Lees het rapport en ontdek meer over de drie hefbomen die kunnen helpen de energie-intensiteit te verminderen en over de vijf acties die bedrijven nu kunnen nemen.

Download het rapport

Transformeren van de energievraag

Een evenwicht vinden

Het is tijd om verder te kijken dan de energietransitie en na te denken over hoe we een evenwicht kunnen vinden tussen deze betaalbaarheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. En hoe we de schaal en het tempo kunnen vergroten terwijl we rekening houden met urgente energiebehoeften.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van hernieuwbare energie is cruciaal voor het in gang zetten en slagen van de energietransitie. Terwijl de kosten van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie zijn gedaald, stijgen de kosten voor investeringen in de elektriciteitsinfrastructuur. Het gaat dan om investeringen in transmissie- en distributienetwerken, productiecapaciteit, waterstof, opslag en nieuwe technologieën om netwerken te beheren.

Het huidige overheidsbeleid om de overgang te financieren met subsidies, belastingkredieten en koolstofprijzen, zorgt ervoor dat op middellange termijn de kosten voor alle eindgebruikers zullen stijgen.

Slimme netwerktechnologieën en investeringen in schonere fossiele-brandstoftechnologieën of alternatieve biobrandstoffen helpen om hernieuwbare energie betaalbaarder te maken voor consumenten en bedrijven.

Lees meer over hernieuwbare energie

Betrouwbaarheid

Leveringszekerheid is een van de belangrijkste uitdagingen in de energietransitie. Hernieuwbare energiebronnen zijn weliswaar minder gevoelig voor verstoringen in de infrastructuur, maar wel afhankelijk van meteorologische omstandigheden. De aanpak om leveringszekerheid van energie te garanderen moet gericht zijn op een combinatie van hernieuwbare energiebronnen die elkaar aanvullen op het gebied van energiebron, tijdstip van de dag en seizoen. Oplossingen zoals opslag en balancering, inclusief het gebruik van gas- en waterstofnetwerken, zij hierbij een must.

Lees meer over waterstof netwerken

Duurzaamheid

De energietransitie wordt gedreven door de noodzaak om snel over te stappen naar schonere en duurzamere energiebronnen. Hernieuwbare energiebronnen dragen bij aan een duurzamere toekomst door minder broeikasgassen uit te stoten en minder afhankelijk te zijn van eindige energiebronnen. Koolwaterstoffen zullen een belangrijke rol blijven spelen in ons energiesysteem en nieuwe energiedragers zullen nodig zijn om sectoren die moeilijk te decarboniseren zijn koolstofvrij te maken. Als community of solvers zetten wij in op intensieve samenwerking met overheid, bedrijven en individuen.

Lees meer over onze community of solvers

Wat de energietransitie betekent voor jouw bedrijf

Na jaren wereldwijde energiecrisis is de energievoorziening nog altijd zeer onzeker. Tekorten, stijgende prijzen, overvolle energienetten: het heeft een grote invloed op het bedrijfsleven. Toch zijn er ook kansen. Bedrijven die systematisch werken aan het verlagen van hun vraag naar energie kunnen hun marges vergroten, hun bedrijfsvoering stabiliseren, hun CO2-uitstoot verminderen én zelfs nieuwe inkomsten genereren. Paul Nillesen, PwC-partner en energiespecialist, legt in deze korte video uit wat de energietransitie inhoudt, wat dit betekent voor jouw bedrijf én wat de drie manieren zijn om hiermee om te gaan.

Bekijk óók onze video over net zero en transformatie

Playback of this video is not currently available

0:06:26

Samenwerking in het ecosysteem

De energietransitie vraagt om samenwerking van partijen uit de publieke en private sector, start-ups, scale-ups en gevestigde namen. Hoe vindt u de juiste partners om uw plannen uit te voeren? Wij overzien het hele veld en brengen u graag in verbinding met relevante partners, over de grenzen van sectoren en landen heen. Door onze grote ervaring met complexe publieke en private (energie)projecten komen we samen met u tot concrete stappen om de doelstellingen van het klimaatakkoord te behalen.

Rol in de maatschappij

In dat kader is PwC betrokken bij het Megamind programma, een breed publiek-privaat onderzoeksprogramma, dat zoekt naar mogelijkheden om overbelasting van het netwerk te voorkomen en vraag en aanbod op een slimme manier aan elkaar te koppelen. Hierbij brengen wij kennis in over de energiesector en data analytics om zo de benodigde technologie te ontwikkelen maar ook de bijpassende regelgeving. Lees meer over onze partnerships.

Hoe helpt PwC klanten in de energietransitie

Stimuleren decarbonisatie bij Nederlands industrieel cluster

Een commerciële vervoerder in Nederland heeft de ambitie om per 2050 volledig emissievrij te zijn. Om dit te kunnen realiseren moet de volledige vloot van de klant worden geëlektrificeerd. Aangezien de (aanschaf)kosten van transportmiddelen met elektromotoren aanzienlijk hoger zijn dan transportmiddelen met een conventionele verbrandingsmotor, was het voor de vervoerder belangrijk om inzicht te krijgen in de mogelijkheden rondom de fiscale faciliteiten en subsidies voor elektrisch vervoer. PwC heeft onderzocht welke fiscale faciliteiten en subsidies beschikbaar zijn voor de investeringen van de klant. Vervolgens is een optimale selectie gemaakt van deze mogelijkheden en heeft PwC het aanvraagtraject opgestart. Tijdens dit proces zijn er diverse overleggen geweest met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het resultaat is dat de toepassing van diverse fiscale faciliteiten en subsidies is toegewezen, waardoor de investeringskosten voor de elektrificatie van de vloot van de vervoerder met circa 10% zijn afgenomen. 

Het rendement van investeren in energietransitie in beeld

Een samenwerkingsverband van provincie, gemeenten en industrie heeft ons gevraagd om hun plannen voor de reductie van de lokale uitstoot van broeikasgassen uit te werken. Daarbij maken we per voorgestelde maatregel duidelijk wat de beoogde reductie is, welke kosten ermee gemoeid zijn en welke maatschappelijke baten daarbij horen. Met de betrokken publieke en private partijen gaan we op zoek naar subsidies, garanties en leningen om de plannen te financieren. De provincie geeft met deze aanpak een belangrijke invulling aan haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

Ontwikkeling off- en onshore windparken

Een middelgrote gemeente wil 25% van de energiebehoefte duurzaam opwekken. Onder meer met een nieuw windmolenpark op een bestaand bedrijventerrein. De gemeente werkt samen met een ontwikkelpartner aan een plan dat zowel inwoners als het lokale bedrijfsleven laat participeren in het project. Hiervoor moet een passend investeringsmodel worden opgetuigd. Daarnaast wil de gemeente dat de geproduceerde elektriciteit vooral door eigen burgers en bedrijven wordt afgenomen. En ten slotte moet het resterende financiële rendement van de molens ten bate van een lokaal duurzaamheidsfonds komen. De gemeente heeft PwC gevraagd de financiële aspecten van het door de ontwikkelpartner opgestelde plan te beoordelen. Door de kennis die wij in Nederland en Duitsland hebben opgebouwd over de ontwikkeling, structurering en financiering van off- en onshore windparken hebben we een uitgebreide set aan benchmarkgegevens opgesteld. Met deze benchmark-set konden we snel inzicht geven in de robuustheid van de businesscase van de ontwikkelpartner.

Knelpunten laadinfrastructuur e-busvervoer

De energietransitie heeft grote impact op de Nederlandse netbeheerders. In het Klimaatakkoord staat als doelstelling geformuleerd dat in 2030 al het openbare busvervoer zero emission moet zijn. In de praktijk betekent dat een grote verandering in de benodigde infrastructuur voor openbaar busvervoer. Voor de netbeheerder is het een grote uitdaging om tijdig alle laadpunten voor die bussen aan te sluiten op het net, omdat het vaak complexe locaties betreft (zoals bijvoorbeeld drukke stationsgebieden). Dit kan vereisen dat er veel verschillende partijen bij de ontwikkeling van zo'n locatie betrokken zijn.

In een rapport, opgesteld voor één van de Nederlandse Netbeheerders, heeft PwC de hele keten en relevante spelers voor elektrisch busvervoer in kaart gebracht. Knelpunten in onder meer wet- en regelgeving voor tijdige realisatie van de nieuwe infrastructuur door de netbeheerder voor elektrisch openbaar busvervoer zijn geïdentificeerd. Daarnaast hebben wij oplossingsrichtingen geformuleerd om deze knelpunten te adresseren.

Fiscaal advies bij verduurzamen Nederlandse vervoerder

Een commerciële vervoerder in Nederland heeft de ambitie om per 2050 volledig emissievrij te zijn. Om dit te kunnen realiseren moet de volledige vloot van de klant worden geëlektrificeerd. Aangezien de (aanschaf)kosten van transportmiddelen met elektromotoren aanzienlijk hoger zijn dan transportmiddelen met een conventionele verbrandingsmotor, was het voor de vervoerder belangrijk om inzicht te krijgen in de mogelijkheden rondom de fiscale faciliteiten en subsidies voor elektrisch vervoer. PwC heeft onderzocht welke fiscale faciliteiten en subsidies beschikbaar zijn voor de investeringen van de klant. Vervolgens is een optimale selectie gemaakt van deze mogelijkheden en heeft PwC het aanvraagtraject opgestart. Tijdens dit proces zijn er diverse overleggen geweest met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het resultaat is dat de toepassing van diverse fiscale faciliteiten en subsidies is toegewezen, waardoor de investeringskosten voor de elektrificatie van de vloot van de vervoerder met circa 10% zijn afgenomen.

Transparantie door duurzaamheidsrapportages

Transparantie rondom klimaat footprint en risico’s krijgt in toenemende mate de belangstelling van diverse stakeholders zoals investeerders, klanten en werknemers. Uw duurzaamheidsrapportage is hiervoor de basis. Hoe scoort u op key performance indicators zoals de CO2-footprint? Klanten van energie- en netwerkbedrijven willen data om hun eigen verduurzaming te volgen. Nieuwe businessmodellen rondom bijvoorbeeld slim en elektrisch vervoer of energieopslag staan of vallen met toegang tot (veilige) data en inzet van technologie (IoT, AI, blockchain).

Transparantie door duurzaamheidsrapportages

PwC internationaal

De energie transitie

Het ontwikkelen van een veerkrachtige toekomst door industriële convergentie, krachtige allianties, groenere investeringen en een groter gebruik van hernieuwbare energiebronnen zal zorgen voor een radicale decarbonisatie. Daarnaast zal het meer waarde creëren voor mensen, planeet en prestaties. Het is een noodzaak voor vandaag!

De groene waterstof economie

De groene waterstofeconomie is een essentieel onderdeel van de wereldwijde decarbonisatie. Het is dus belangrijk te begrijpen wat er nodig is om duurzame waterstoftechnologieën en -markten te ontwikkelen.

De toekomst van energie

Effectieve strategische verandering vereist een scherpe focus op de toekomst. Of het nu gaat om de opkomst van circulariteit, de volgende stappen voor de waterstofeconomie of de energievooruitzichten voor olie- en gasbedrijven. Het platform 'taking on tomorrow' brengt inzichten in de toekomst van energie- en nutsbedrijven en grondstoffen samen op één plek, allemaal binnen handbereik.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Paul Nillesen

Paul Nillesen

Energy - Utilities - Resources Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 003 87 14

Niels Muller

Niels Muller

Partner, Energy transition and sustainable energy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 160 08 61

Menno Braakenburg

Menno Braakenburg

Director Strategy & Transformation, Energy & Utilities, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 118 01 51

Willem Schouten

Assurance Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 79 238 50

Volg ons