Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Transfer pricing

Dynamisch omgaan met wijzigende regelgeving

Elke onderneming die actief is in meerdere landen, dient te voldoen aan de wettelijke vereisten voor transfer pricing. Hoe gaat u om met onzekerheid door veranderingen in regelgeving en de interpretaties ervan? Wijzigingen vanuit de OECD, de EU en op nationale niveaus vereisen dat u actief toezicht houdt op, implementeert en indien nodig wijzigt hoe u uw interne transfer pricing-beleid vaststelt en verantwoordt.

Ontdek onze diensten

Country-by-Country

Country-by-Country Reporting correct uitgevoerd en anticiperend op de toekomst

Multinationale ondernemingen (MNO's) met een geconsolideerde omzet van meer dan EUR 750 miljoen moeten jaarlijks binnen twaalf maanden na het verslagjaar een Country-by-Country Report (CbCR) indienen. Het voorbereiden van een landenrapport kan aanzienlijke druk leggen op de IT-systemen en activiteiten. Hoe bereidt u uw organisatie voor op het jaarlijkse CbCR-proces?

Hoe PwC kan helpen

PwC kan u ondersteunen bij het invullen en indienen van uw CbCR bij de Belastingdienst in Nederland en in het buitenland. Verder kunnen we analyses maken met behulp van uw CbCR-gegevens om omissies of fouten te identificeren en te anticiperen op mogelijke vragen van de Belastingdienst. We organiseren ook workshops om te bespreken hoe de CbCR-data aansluiten bij de strategie en het fiscaal beleid van uw groep en hoe de gegevens kunnen worden gebruikt voor (externe) rapportagedoeleinden.

Lees meer

Digitalisering en immateriële activa

De impact van digitalisering verwerkt in een verrekenprijs-beleid 

Digitalisering van Industry 4.0 heeft de manier veranderd waarop bedrijven hun producten ontwikkelen, produceren en op de markt brengen, maar ook de manier waarop ze hun klanten targeten en bedienen. Het maakt ook dat lokale, fysieke aanwezigheid voor bedrijven niet langer nodig is om de markt te bedienen en waarde uit lokale markten te halen. De centralisatie die daaruit volgt, leidt tot unilaterale belastingmaatregelen en voorgestelde wijzigingen van het internationale vennootschapsbelastingstelsel door de OESO om de winst opnieuw te verdelen over de markten. Tegelijkertijd worden internationale bedrijven gedwongen door grote wereldwijde trends om ook meer gedecentraliseerde spelers te worden, met vestigingen en immateriële activa in lokale markten. Al deze trends hebben invloed op de waardeketens van bedrijven, verrekenprijsmodellen en de verdeling van belastbaar inkomen.

Hoe PwC kan helpen

PwC kan u ondersteunen bij het ontwerpen van een beleid voor interne verrekenprijzen die is afgestemd op de waardecreatie binnen uw bedrijf. Hiervoor voeren we een waardeketenanalyse uit om de immateriële activa te identificeren en te documenteren, als onderdeel van de verrekenprijsmethodologie, vanuit het perspectief van waardebijdrage. We kunnen ook de potentiële impact van de OESO-voorstellen op uw bedrijf kwantificeren en helpen bij de interactie met interne belanghebbenden (bijvoorbeeld de C-suite).

Meer lezen

End-to-end transfer pricing

De continue ontwikkeling van technische capaciteiten, waaronder digitalisering, zorgt voor toenemende druk van interne en externe stakeholders om het verrekenprijzen-beleid en haar processen te optimaliseren. Dit heeft als doel jaareinde-correcties te verminderen en het beslag op interne resources voor alle berekeningen en ondersteuning bij belastingonderzoeken te verminderen. 

Met een uitgewerkt proces voor end-to-end-verrekenprijzen krijgt u controle over het proces van de vaststelling van het verrekenprijzen-beleid tot en met de implementatie daarvan door de verschillende afdelingen binnen uw organisatie. Door het E2E-verrekenprijzen-proces af te stemmen op bestaande processen en datastromen binnen uw organisatie, kan vaak zonder extra werk het proces worden geoptimaliseerd. Dit leidt tot een robuust proces dat voldoet aan de verhoogde verwachtingen van belastingdiensten alsmede de externe accountants. 

Data, digitalisering en handmatige processen stroomlijnen 

Naast het uitwerken van het transfer pricing-beleid en wie-doet-wat in de berekenings- en documentatieprocessen is het van belang het gebruik van de beschikbare data te optimaliseren. Dit vereist een duidelijk overzicht, een strategische aanpak, de juiste tooling en technologie (Excel, ‘add-on-engines’ of geïntegreerde ERP-oplossingen). Daarbij moeten handmatige en ad-hoc-processen goed gestructureerd worden en kan overwogen worden bepaalde processen te automatiseren. 

Hoe PwC kan helpen

Onze experts kunnen u helpen een compleet E2E transfer pricing-proces in te richten.

We brengen de benodigde activiteiten samen in een duidelijk gedefinieerd proces en control framework, geïntegreerd met uw financiële en operationele processen en systemen. E2E transfer pricing vertaalt het transfer pricing design direct in uw lokale jaarrekening en belastingaangifte. Met E2E-advies biedt PwC een holistisch overzicht van de verrekenprijzen van uw bedrijf: van de ontwerpfase tot en met het laatste onderdeel van het implementatieproces.

Meer lezen

Manage uw relatie met belastingdiensten

Er is een toenemende publieke discussie over transparantie op het gebied van belastingen en het heffen van belasting waar waarde wordt gecreëerd binnen een groep. Dit heeft geleid tot de invoering van verschillende wet- en regelgeving op wereldwijd, regionaal en lokaal niveau. Bovendien worden belastingcontroles steeds meer digitaal en gericht op data-analyse. Hoe bereidt u zich voor op discussies met de lokale belastingdiensten over de belastingposities van uw bedrijf in deze veranderende omgeving?

Betere voorbereiding noodzakelijk

Belastingautoriteiten wereldwijd nemen aanvullende maatregelen om de afstemming te beoordelen tussen de operationele modellen van bedrijven en hun fiscale model. Voorbeelden hiervan zijn de BEPS-acties van de OESO, verhoogde compliance-vereisten (d.w.z. landenrapport, groepsdossier en lokaal dossier) en verhoogde focus op transfer pricing bij belastingcontroles. Bedrijven zullen over de hele wereld een gecoördineerde aanpak van audits en geschillen moeten ontwikkelen en preventieve maatregelen nemen (zoals zekerheid vooraf en verbeterde relaties met bepaalde belastingautoriteiten). PwC helpt bedrijven bij (de voorbereiding van) interacties met belastingautoriteiten - van zekerheid vooraf, auditpreventie en voorbereiding van belastingaudits tot communicatie en geschillenbeslechting indien nodig.

Lees meer

PwC's Global Coordinated Documentation™

Efficiënte en consistente documentatie met PwC's Global Coordinated Documentation Reporter

In veel landen, waaronder Nederland, moeten bedrijven voldoen aan verhoogde verplichtingen inzake verrekenprijsdocumentatie in lijn met het OESO BEPS Actie 13-rapport. Hoe gaat u het jaarlijkse opstellen van het groepsdossier en lokale dossier(s) beheren zodat deze in alle landen compliant zijn?

Hoe PwC kan helpen

Om de efficiëntie en de wereldwijde consistentie te maximaliseren, heeft PwC de Global Coordinated Documentation (GCD) Reporter ontwikkeld. Dit is een ​​snel, efficiënt en gemakkelijk te gebruiken systeem, op basis van de nieuwste online technologieën, waarmee in samenwerking documentatie kan worden opgesteld in een geavanceerde omgeving. GCD Reporter wordt gehost door PwC en wordt gebruikt in alle documentatieprojecten.

Lees meer over de voordelen

 

Financiële dienstverlening en transacties

Transfer pricing staat absoluut in de schijnwerpers, zowel voor financiële transacties (FT) binnen multinationals in alle industrieën als voor transacties specifiek binnen bedrijven in de financiële sector (FS). In deze complexe gebieden van verrekenprijzen worden bedrijven geconfronteerd met de huidige, strengere voorschriften en documentatie-eisen, en met een streng auditklimaat.

Evoluerend regelgevingslandschap

Deze complexiteit zal naar verwachting alleen maar toenemen, gezien de ontwikkeling van het regelgevingslandschap gedreven door de OESO en de Europese Commissie, en specifieke benaderingen en richtlijnen die door lokale belastingautoriteiten over dit onderwerp worden vrijgegeven. Hoe gaat u ervoor zorgen dat het beleid van uw bedrijf in overeenstemming is met de nieuwste richtlijnen, vereisten en relevante ontwikkelingen?

Hoe PwC kan helpen

We kunnen u ondersteunen bij het ontwerpen van uw interne financieringsbeleid, door het opnemen van treasury-procedures en -kaders, benchmarktechnologie, documentatietemplates en implementatieondersteuning. We hebben uitgebreide expertise op complexe gebieden van transfer pricing, zoals financiering van onroerend goed, cash pool-beleid en transfer pricing-modellen voor klanten in de financiële sector.

Lees meer

Transformatie

Transfer pricing tijdens een transformatieproject

In een wereld die blijft veranderen, kan herstructurering een manier zijn voor uw bedrijf om de concurrentiepositie te versterken. Bij een bedrijfstransformatie is elk niveau binnen de organisatie betrokken en hebben de implicaties, zowel operationeel, fiscaal als juridisch, een brede reikwijdte en impact.

Lees meer

Value Chain Analysis

Vertrouwen in uw wereldwijde belastingpositie met Value Chain Analysis

Externe partijen – belastingautoriteiten, klanten, investeerders en de samenleving – vragen in toenemende mate om fiscale transparantie. Transfer pricing wordt steeds minder gezien als een lokale administratieve verplichting. Hoe krijgt u inzicht in hoe de waarde die uw bedrijf in zijn geheel genereert zich verhoudt met de lokale winsttoedeling?

Lees meer

 

Volg ons

Contact

Michel van der Breggen

Michel van der Breggen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 096 08 97

Jeroen Peerbooms

Jeroen Peerbooms

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 133 46 77

Arnout van der  Rest

Arnout van der Rest

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 134 09 70

Noor Sanders

Noor Sanders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 389 65 39

Eric Vroemen

Eric Vroemen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 348 12 42

Erwin van den Bree

Erwin van den Bree

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 34 04

Hide