Belastingconflicten tussen lidstaten

Hoe anticipeert uw multinationale onderneming op wijzigingen en conflicten over belastingen? In het kader van het OESO / G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) project werken meer dan 135 landen samen om een einde te maken aan belastingontwijking strategieën die gebruik maken van hiaten en mismatches tussen de belastingwetten van de verschillende landen. In hun verdragen en wetten worden nu verstrekkende anti-misbruikbepalingen opgenomen. Inmiddels werkt de OESO aan nieuwe regels om de winsten van multinationals over landen te verdelen en aan afspraken over een wereldwijd minimum belastingtarief. Deze nieuwe regels zullen naar verwachting zeer complex zijn en zullen het risico op meervoudige belasting vergroten. Wij kunnen uw bestuur helpen bij het ontwikkelen van een wereldwijde strategie om, fiscaal compliance te zijn en daarmee de fiscale risico’s te minimaliseren in overeenstemming met de doelen van uw onderneming.

Belastingdiensten intensiveren wereldwijd hun controles en wisselen zowel binnen de EU als daarbuiten steeds meer fiscale informatie uit. Dit leidt onvermijdelijk tot meer nationale en internationale conflicten. Het vereist veel technische expertise om hiermee effectief om te gaan. Essentieel is dat u goed voorbereid bent. Door het nemen van preventieve maatregelen en het kiezen van de juiste methoden kunnen conflicten worden voorkomen of sneller en effectiever worden opgelost. Wij kunnen u wereldwijd ondersteuning bieden bij het managen van fiscale controles en bij het voorkomen en oplossen van belastingconflicten. PwC beschikt over een Global ‘Tax Controversy and Dispute Resolution’ (TCDR) Netwerk van experts op alle relevante gebieden in meer dan 80 landen. Hierover kunt u meer lezen op de website van PwC Global.

Onze dienstverlening

We bereiden uw onderneming voor op mogelijke conflicten. Wij helpen uw bestuur bij het analyseren de potentiële fiscale risico’s waaraan de onderneming in diverse landen blootstaat en het ontwikkelen een wereldwijde strategie om die risico’s te minimaliseren. Wij doen dit in samenwerking met uw specialisten en de experts in ons internationale netwerk, zoals die op het gebied van transfer pricing. We toetsen uw internationale groepsstructuur op de speerpunten van nationale belastingdiensten en helpen u bij de documentatie van uw fiscale posities zodat die uw onderneming kan beschermen in het geval van controles en conflicten.

PwC kan u helpen bij het verkrijgen van zekerheid vooraf (APA’s, rulings) en bijstaan bij (de voorbereiding op) controles door de belastingdienst. Ook kunnen wij u helpen bij het opstellen en sluiten van vaststellingsovereenkomsten. Dit kan langlopende conflicten en kostbare gerechtelijke procedures voorkomen. Wij adviseren u over uw rechten en plichten bij internationale gegevensuitwisselingen door belastingdiensten en u bijstaan bij ‘joint audits’. Dat wordt steeds belangrijker, nu de mogelijkheden daartoe worden uitgebreid.

Wanneer een conflict uiteindelijk toch onvermijdelijk blijkt, zijn er op nationaal en internationaal niveau verschillende wegen te bewandelen om het conflict op te lossen. PwC kan u daarover adviseren. Verder kan PwC u bijstaan in een procedure bij de nationale belastingrechter of een procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, maar ook bij internationale overleg- of arbitrageprocedures (MAPs). In ons wereldwijde expertnetwerk beschikken wij over juridische en economische specialisten, waaronder tientallen voormalig medewerkers van autoriteiten van overheden en belastingdiensten, die vanuit brede kennis en ervaring ondersteuning kunnen bieden. Ook kijken wij naar alternatieve mogelijkheden en mechanismen om een geschil te beslechten in bilaterale, multilaterale en internationale verdragen, zoals handelsverdragen.

Neem contact met ons op:

  • Als uw organisatie transformaties doormaakt. Denk aan fusies, overnames, internationale herstructureringen, een herziening van de supply chain, etc.

  • Als u wilt anticiperen op conflicten met belastingdiensten door uw groepsstructuur te laten toetsen en u een gedocumenteerde verdediging wilt organiseren.

  • Als uw organisatie voor een controle staat en u een gedegen ‘auditmanagement’ wilt opzetten.

  • Als u bij een belastinggeschil ondersteuning wilt bij de procesvoering of bij een overlegprocedure.

Volg ons

Contact

Edwin Visser

Edwin Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 294 38 76

Tjeerd van den Berg

Tjeerd van den Berg

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 226 38 36

Hide