Belastingplan 2020

Welke maatregelen kunt u verwachten in het Belastingplan 2020? Hoe passen die in uw fiscale koers? Wij denken graag met u mee.

Op dinsdag 17 september presenteert het kabinet zijn nieuwe plannen met fiscale maatregelen aan de Tweede Kamer. Wij volgen het parlementaire proces en informeren u hier over de laatste ontwikkelingen.

Wat zijn de verwachtingen voor Prinsjesdag?

Het kabinet gaat verschillende EU-richtlijnen in de nationale wetgeving implementeren. Verder heeft het kabinet diverse maatregelen aangekondigd tegen belastingontwijking en grondslaguitholling en werkt het aan een vereenvoudiging van het belastingstelsel. 

Op basis van berichtgeving vanuit het Ministerie van Financiën en de media hebben wij hieronder een selectie samengesteld van de belangrijkste voorstellen die wij verwachten.

Wilt u niets missen van de plannen van het kabinet voor 2020 en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan hier in voor de PwC Prinsjesdag-special.


Marc Diepstraten
Voorzitter PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.
Marc Diepstraten
Voorzitter PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.
 • Wet excessief lenen bij eigen vennootschap: Aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders) die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap moeten vanaf 2022 belasting betalen over leningen die uitstijgen boven de 500.000 euro. Eigenwoningschulden vallen hier niet onder.
 • Wetsvoorstel conditionele bronbelasting op rente en royalty’s naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties: Een conditionele bronbelasting op uitgaande rente- en royaltybetalingen naar landen met een laag winstbelastingtarief, landen op de EU-non-coöperatieve lijst en in misbruiksituaties. 
 • Antimisbruikbepaling over uiteindelijk gerechtigden in dividendbelasting en vennootschapsbelasting: Wanneer opbrengsten (zoals dividend of rente) via een tussenschakel terechtkomen bij de uiteindelijk gerechtigden moet voor de fiscale behandeling niet (alleen) naar de tussenschakel worden gekeken.
 • Aanpassing verlaging toptarief vennootschapsbelasting: in het Belastingplan 2019 is opgenomen dat het vennootschapsbelastingtarief voor winsten boven 200.000 euro in stappen omlaag zou gaan naar 22,55 procent in 2020 en 20,5 procent in 2021. Mogelijk wordt het toptarief echter pas per 2021 aangepast en blijft de daling steken op 21,7 procent. De daling van het tarief voor de eerste 200.000 euro winst blijft ongemoeid (van 19 procent in 2019 naar 16,5 procent in 2020 en 15 procent in 2021).
 • Maatregel minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars: Met de minimumkapitaalregel wordt de fiscale renteaftrek beperkt als er een teveel is aan vreemd vermogen. 
 • Implementatiewetsvoorstel btw-richtlijn e-commerce: Implementatie van de EU-richtlijn ter vereenvoudiging van de btw-regels voor e-commerce. 
 • Implementatiewetsvoorstel btw-richtlijn quick fixes: Implementatie van vier zogenoemde quick fixes in de btw-regels om internationale B2B-handel te vereenvoudigen.
 • Verlaagd btw-tarief voor elektronische uitgaven: Door een nieuwe mogelijkheid in de EU-richtlijn wordt het Nederlandse verlaagde btw-tarief van 9% van toepassing op het langs elektronische weg leveren of uitlenen van e-uitgaven.
 • Implementatiewetgeving reikwijdte wettelijke fiscale verschoningsrecht: Deze wet dient ter verduidelijking van de reikwijdte van het fiscale verschoningsrecht.
 • Wetsvoorstel openbaarmaking vergrijpboeten: Vergrijpboeten die zijn opgelegd aan juridische beroepsbeoefenaars en adviseurs voor een beboetbaar feit worden openbaar gepubliceerd.
 • Wetsvoorstel vereenvoudiging belastingstelsel: Een aantal kleine maatregelen ter vereenvoudiging van het belastingstelsel.Mogelijke wijzigingen voor de woningmarkt voor starters, waaronder aanpassingen in de overdrachtsbelasting
 • Voorstel continuering overgangsrecht voor hybride lijfrenten van vóór 2001
 • Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek van EUR 7.280 naar EUR 5.000
 • Resultaten onderzoek naar mogelijkheden tegemoetkoming spaarders box 3: Met Prinsjesdag 2019 worden de uitkomsten van een onderzoek naar de Tweede Kamer  gestuurd waarin nader wordt uitgewerkt of het mogelijk is om spaarders in box 3 tegemoet te komen.
 • Bijtellingspercentage elektrische auto: De bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s verdubbelt in 2020 naar 8 procent over de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde. De bijtelling wordt vervolgens verhoogd naar 12 procent over de eerste 40.000 euro van de cataloguswaarde in 2021, 16 procent in 2022 en 17 procent in 2025. Vanaf 2026 geldt voor een elektrische auto voor de gehele cataloguswaarde een bijtelling van 22 procent gelijk aan een conventionele auto.
 • Vrije ruimte werkkostenregeling: Voor de eerste € 400.000 van de loonsom wordt het werkkostenbudget verhoogd naar 1,7 procent. Voor het resterende bedrag van de loonsom geldt nog steeds het werkkostenforfait van 1,2 procent.
 • Werkkostenregeling: de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) komt niet meer ten laste van de vrije ruimte, de wijze van waardebepaling van producten uit eigen bedrijf wordt aangepast en werkgevers krijgen meer tijd om de eindheffing voor de werkkostenregeling vast te stellen.
 • Regeling voor beperking van belastingrente vennootschapsbelasting
  Momenteel doet het ministerie van Financiën onderzoek naar de mogelijkheid om ongewenste belastingrente in de vennootschapsbelasting in voorkomende gevallen te laten vervallen. Mogelijk wordt een maatregel naar aanleiding van dit onderzoek onderdeel van het Belastingplan 2020.

Contact

Knowledge Centre

Rotterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 51

Volg ons