Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Belastingplan 2022

Hoe gaat het Belastingplan 2022 eruit zien?

De derde dinsdag van september vieren wij traditiegetrouw Prinsjesdag. De koning spreekt de troonrede uit, terwijl de regering de miljoenennota, de rijksbegroting en het Belastingplan presenteert. Uiteraard informeren wij u ook dit jaar over de fiscale maatregelen die gepresenteerd zullen worden, al is de vraag dit jaar wel in welke vorm het Belastingplan gepresenteerd zal worden.

Op dit moment hebben wij een demissionair kabinet dat zich moet beperken tot spoedeisende zaken en onderwerpen die politiek niet controversieel zijn. Dat betekent dat het Belastingplan dit jaar anders zal zijn dan voorgaande jaren. Wij schetsen de drie scenario’s van de kabinetsformatie en het effect op het Belastingplan.


Marc Diepstraten
Voorzitter PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.
Marc Diepstraten
Voorzitter PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.

Drie scenario’s kabinetsformatie met effect op Belastingplan

1. Nieuw kabinet voor medio september

Als de politieke partijen hun onderlinge bezwaren opzijleggen, met elkaar gaan onderhandelen en voor medio september met een akkoord komen, kan het zomaar zijn dat wij op 21 september Prinsjesdag vieren als vanouds: met een gevuld Belastingplan. Het vorige kabinet had echter ruim drie maanden nodig om tot een regeerakkoord te komen, dus naarmate de tijd vordert zonder dat er gestart wordt met onderhandelen, wordt dit scenario steeds onwaarschijnlijker.

2. Vergaande onderhandelingen medio september

Een waarschijnlijker scenario is dat de partijen medio september aan het onderhandelen zijn. Het demissionair kabinet zal in dit geval de begroting moeten presenteren, en waarschijnlijk ook het reeds aangekondigde Belastingplan 2022. Op Prinsjesdag zullen dan waarschijnlijk enkel non-controversiële fiscale voorstellen worden ingediend, waarover brede politieke consensus bestaat.

Als de kabinetsonderhandelingen zich in een afrondende of vergaande fase bevinden, kan de Tweede Kamer ervoor kiezen de Algemene Politieke Beschouwingen en het debat over de begroting uit te stellen tot na de afronding van de formatie. De nieuwe coalitie zal als zij aantreedt namelijk de begroting willen aanpassen en ook op fiscaal vlak wijzigingen willen doorvoeren. Voor maatregelen die per 2022 ingaan, is er dan alleen niet veel tijd meer. Zo kunnen bijvoorbeeld slechts tot 22 november wijzigingen in de loonbelastingtabellen worden doorgevoerd.

Belastingwijzigingen op Prinsjesdag zijn weliswaar mogelijk, maar deze zijn waarschijnlijk minder ambitieus dan tijdens een reguliere Prinsjesdag.

3. Geen of beginnende onderhandelingen medio september

Een laatste scenario is dat de onderhandelingen medio september nog niet zijn begonnen, ze zich slechts in een beginnende fase bevinden of dat de partijen zelfs het onderhandelen hebben opgegeven en er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. In elk van deze variaties is de uitkomst voor Prinsjesdag hetzelfde: het demissionair kabinet zal de begroting en het Belastingplan 2022 presenteren.

Het is de vraag of het demissionair kabinet zich in dit scenario kan beperken tot non-controversiële onderwerpen. Gezien de omvangrijke uitdagingen waar Nederland voor staat - denk aan het herstel van de economie, het woningtekort en de klimaatcrisis - zal het demissionair kabinet mogelijk toch een beleidsrijke begroting en een (bijna) volwaardig Belastingplan willen indienen. Zolang er een meerderheid voor de plannen is, kan het aangenomen en doorgevoerd worden. Dit lijkt wel lastig te verenigen met de roep om meer dualisme en tegenmacht vanuit de Tweede Kamer. Als het kabinet ambitieuzere fiscale wijzigingen wil doorvoeren, is onze verwachting dat het hiervoor een breder draagvlak zoekt dan enkel een reguliere meerderheid van stemmen.

Fundamentele herziening belastingstelsel is nodig

Los van de bijzondere situatie rondom het kabinet verdient het belastingstelsel een fundamentele herziening, waarbij niet de fiscaliteit, maar maatschappelijke vraagstukken leidend moeten zijn. Vergroening van het belastingstelsel moet uit de formatie komen. En bij hervorming van het stelsel is investering in de uitvoering cruciaal. Wij hopen dan ook dat politiek Nederland hier bewust naar kijkt en zich laat inspireren door de visie van onze experts over wat er in de nabije toekomst nodig is om Nederland door de uitdagingen van nu te leiden.

Tot Prinsjesdag zal deze pagina up-to-date blijven met relevante informatie. Bent u benieuwd naar de mogelijke plannen van het huidige of toekomstige kabinet voor 2022 en geïnteresseerd in de highlights per ministerie van de Miljoenennota 2022? Meld u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Verwachtingen Prinsjesdag

De staatssecretaris heeft een lijst met wetsvoorstellen gepubliceerd die op of rond Prinsjesdag verschijnen. Uit deze volledige lijst van maatregelen maken wij deze selectie, met enkele extra maatregelen die wij ook op of rond Prinsjesdag verwachten:

 • Introductie gerichte vrijstelling loonbelasting voor vergoeding voor thuiswerkkosten
 • Fiscaal aantrekkelijker maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken ten behoeve van het stimuleren van innovatie
 • Wijziging fiscale behandeling buitenlandse bestuurders- en commissarisbeloningen door intrekken besluit goedkeuring toepassing vrijstellingsmethode
 • Invoering STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie) en afschaffen scholingsaftrek in de inkomstenbelasting
 • Wijziging inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) voor buitenlands belastingplichtigen
 • Vereenvoudigen aanvraagsystematiek WBSO en verduidelijken wetgeving op te voeren kosten en uitgaven S&O bij mededeling
 • Wijzigingen eigenwoningregeling bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners alsmede bij overlijden van een van de partners
 • Kleine wijzigingen in de overdrachtsbelasting met betrekking tot de in 2021 geïntroduceerde tariefsdifferentiatie voor starters
 • Vereenvoudiging éénloketsysteem in de btw-wetgeving voor e-commerce
 • Voorkoming van mogelijk dubbele belastingheffing energieopslag
 • Invoering van belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen (laatste onderdeel van ATAD 2)
 • Het wetsvoorstel voor informeel kapitaalsituaties wordt al in de zomer verwacht (Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel)
 • Beperking in de tijd van verrekening dividendbelasting en kansspelbelasting met de vennootschapsbelasting.
 • NB Het wetsvoorstel kwalificatie buitenlandse rechtsvormen komt niet met Prinsjesdag maar pas in de winter 2021/2022
 • Specifieke regeling in het Wetsvoorstel verlaging verhuurderheffing
 • Wetsvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022

We houden dit overzicht up to date als er meer maatregelen bekend worden.

Volg ons

Contact

Knowledge Centre

Rotterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 51

Hide