Rijksoverheid

Samenwerken aan de maatschappelijke uitdagingen van de publieke sector

Samenwerking en digitalisering zijn relevanter dan ooit

De Rijksoverheid versterkt publieke voorzieningen zoals de gezondheidszorg, onderwijs, politie en defensie en werkt aan de uitwerking van het Pensioenakkoord en Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen voor de toekomstige welvaart van Nederland. Voorop staan de impact en consequenties van het coronavirus (Covid-19) op de samenleving, maar ook de organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg en de succesvolle transitie naar een duurzaam Nederland staan onder druk.

De coronacrisis en andere uitdagingen leggen een druk op ons menselijk, economisch, natuurlijk en sociaal kapitaal. Om deze uitdagingen op te lossen en de ambities te realiseren is samenwerking tussen alle betrokkenen, van uitvoeringsorganisaties tot marktpartijen, burgers en de ministeriële departementen, randvoorwaardelijk en is digitale innovatie relevanter dan ooit.

Maatschappelijke meerwaarde door digitale innovatie

Digitale technologieën en innovaties bieden grote mogelijkheden aan publieke organisaties om de dienstverlening naar burgers te verbeteren en maatschappelijke meerwaarde te creëren zowel in de nasleep van Covid-19 als bij andere maatschappelijke opgaven.

Lees meer over maatschappelijke meerwaarde door digitale innovatie.

Artficial Intelligence (AI) bij toezichthouders is een goed voorbeeld van hoe digitalisering tot een versterkte maatschappelijke taakuitvoering kan leiden. Door de inzet van AI kunnen toezichthoudende organen grote hoeveelheden informatie – beeld, tekst, geluid – geautomatiseerd doorzoeken en analyseren. De beperkte selectie van informatie met relevante signalen wordt vervolgens verder door medewerkers beoordeeld. Zo zorgt digitalisering ervoor dat de effectiviteit van het toezicht toeneemt. 
Lees meer over Artificial Intelligence voor toezichthouders.

Netwerk/ketensamenwerking en -transformatie

Samenwerken - tussen ministeriële departementen en andere overheidsorganisaties, maar ook marktpartijen, burgers en zelfs internationaal - aan gedeelde opgaven is noodzakelijk om de uitdagingen voor Nederland op te lossen. Dat geldt ook voor het realiseren van ambities en in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van de samenleving. Zowel op menselijk, economisch, natuurlijk en sociaal vlak als nu en in de toekomst.

Hoe vergroot u de maatschappelijke impact van uw organisatie? De oplossing kan liggen in samenwerking met andere organisaties en burgers, en het verbeteren van het functioneren van bestaande ketens en netwerken.

Zo kunnen wij u helpen

Wij stellen de maatschappelijke uitdagingen en ambities van uw organisatie altijd centraal en leveren diensten op het gebied van accountancy, advisory, legal, tax en HR. Een wendbare samenleving vraagt om een wendbare overheid. Vanuit onze brede ervaring bij departementen en uitvoeringsorganisaties helpen wij u graag door middel van een kritische analyse. Zo zijn wij zeer actief op de domeinen recht en veiligheid, defensie, milieu en klimaat, verkeer en vervoer, internationale samenwerking, en zorg en gezondheid.

Om tot een meer ‘agile’ en toekomstbestendige overheidsorganisatie te komen, maken we een transitieraamwerk waarin we herpositionering, visie en strategieontwikkeling meenemen, net als wijzigingen in sturing, financiering en verantwoording – in relatie tot het netwerk. Verder adviseren wij u graag over de mogelijkheden en maatschappelijke meerwaarde van IT voor uw organisatie en helpen in het ontwerpen van de processen voor IT en begeleiden transformatietrajecten. Ook zorgen wij ervoor dat uw systemen en werkwijzen aan de hoogste privacy en cybersecurity eisen voldoen en zijn wij tevens actief in het oplossen en voorkomen van (politieke) crises, en ondersteunen we onafhankelijke onderzoekscommissies, met oog voor de maatschappelijk context.

Bent u benieuwd naar hoe u en uw samenwerkingspartners een betere dienstverlening aan burgers kunt leveren? Dan kunnen wij samen met u en alle relevante (overheids- en markt-) partijen een ketenbrede aanpak ontwerpen en implementeren, en de (maatschappelijke) impact monitoren. Ook bij complexe uitvoeringsprogramma’s, voor het doorrekenen van investeringen en het opstellen van risicoprofielen leveren wij graag onze scherpe blik. In ons Europese PwC-netwerk kunnen wij snel spiegelen hoe andere overheden omgaan met vergelijkbare vraagstukken. Er ligt veel op tafel – hoe kunnen we u helpen?

De toekomst van werk

De manier waarop we werken en willen werken is sterk aan het veranderen. Nieuwe technologieën veranderen onze werkomgeving in een snelle tempo waardoor van werknemers steeds meer flexibiliteit wordt gevraagd om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Daarnaast vragen jongere generaties om meer diversiteit op de werkvloer en een ander evenwicht tussen werk en privé.

Meer over de toekomst van werk

Energietransitie

Een van de grote uitdagingen bij de uitvoering van de energietransitie is de versnippering van het Nederlandse klimaatlandschap. Om te slagen is een constructieve samenwerking tussen burgers, overheden, ondernemingen en belangenorganisaties nodig.

Meer over energietransitie

Gezondheidszorg

Nieuwe innovaties, nieuwe technologie, nieuwe behandelingen. Veel nieuwe ideeën, dus veel kansen. En tegelijk een hoop uitdagingen: beperkte budgetten, krapte op de arbeidsmarkt, een vergrijzende bevolking, politieke ontwikkelingen, een toename van chronische aandoeningen, veranderende en meer complexe zorgvragen, actievere zeggenschap en eigen regie van patiënten plus een stijging van de zorgkosten. Kortom, hoe blijft goede, toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk? En hoe draagt u bij aan de duurzame toekomst van onze gezondheidszorg?

Meer over gezondheidszorg

Mobiliteit

Onze mobiliteit loopt op alle fronten tegen z’n grenzen aan. Maar gelukkig is er ook goed nieuws: een enorme hoeveelheid initiatieven om de ruimtelijke en de milieubelasting van vervoer in te dammen. Grote en kleine ideeën die voor een fundamentele verandering in de verplaatsing van mensen en goederen gaan zorgen. Het vraagt van oude en nieuwe spelers om een visie op de rollen die ze willen gaan of willen blijven spelen. En het vraagt van de overheid meer flexibiliteit. Want de urgentie is te groot om de snelle en hoognodige ontwikkelingen in oude-wereld tempo te blijven benaderen.

Meer over mobiliteit

Veiligheid

De bedreigingen voor de samenleving zijn zo complex als de samenleving zelf. Dus net zo bewegelijk/wispelturig, onvoorspelbaar en gelaagd. Doordat interne en externe veiligheid diep verbonden zijn met elkaar, hebben globale ontwikkelingen en gebeurtenissen, lokale effecten en vice versa. Dit alles speelt zich af in zowel het fysieke als het digitale domein. Het veiligheidsvraagstuk is daarmee te groot, te veelvormig, te verweven en te grens- en domein- overschrijdend voor organisaties om het ‘alleen te doen’. 

Meer over veiligheid

Contact

Willeke Bakker

Willeke Bakker

Partner, Consulting Lead, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 31 82

Volg ons