Employment Tax & Payroll

International employment tax

Internationale mobiliteit

Door de voortschrijdende internationalisering van de economie neemt het grensoverschrijdend werken steeds meer toe. Dit kunnen lange termijn uitzendingen zijn, bijvoorbeeld in kader van talent management, meer kortdurende uitzendingen voor projecten in het buitenland of normale “business trips”. De werknemer kan blijven wonen in het thuisland (“commuters”) of kan verhuizen naar het andere land. De autoriteiten van de verschillende landen hebben steeds meer focus op dit soort werknemers en worden daarbij geholpen door de koppeling van diverse gegevensbronnen (immigratie, posted workers meldingen, sociale zekerheid, belastingen etc). Kortom, internationaal werken wordt door deze ontwikkelingen eerder complexer dan eenvoudiger. Hoe gaat uw organisatie – en uw werknemers - om met deze toenemende complexiteit en aangescherpte regelgeving?

Internationale mobiliteit
Employment tax

Employment tax

Werkgevers hebben steeds meer behoefte aan inzicht in de kosten en effectiviteit van de factor arbeid.

  • Wat is voor nu en later de juiste mix tussen werknemers met een vast contract, flexibel contract, uitzendkrachten en zzp-ers?
  • Welke arbeidsvoorwaarden bied ik mijn werknemers aan en hoe voldoe ik aan de wet- en regelgeving?
  • Past mijn beloning wel binnen de regels van de Wet normering topinkomens (WNT)?
  • Hoe anticipeer ik op nieuwe wetgeving zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet DBA?
  • Hoe ontsluit ik de data die in de systemen van mijn organisatie zit om bruikbare managementinformatie in een interactief dashboard te krijgen over de inzet van arbeid en alle arbeidsvoorwaarden?
  • Wat is het beste payroll pakket voor mijn organisatie?

Met al deze vragen kunt u bij Employment Tax terecht.

Hoe wij u kunnen helpen? Van strategie tot uitvoering:

Beleid en proces

Hoe waarborgt u het gekozen beleid met betrekking tot de (grensoverschrijdende) werknemer? Sluit het doel van de uitzending aan bij de strategische keuzes van uw organisatie? Passen uw arbeidsvoorwaarden bij de behoefte van uw werknemers? Wij ondersteunen u bij het maken van beleidskeuzes, bijvoorbeeld door het faciliteren van workshops, eventuele benchmarking met andere organisaties en - indien gewenst - het uitschrijven van de policy en de communicatie daarvan naar belanghebbenden. Is een beleid eenmaal tot stand gekomen dan is het zaak dat u voldoet aan interne afspraken en externe regelgeving (belastingen, immigratie, sociale zekerheid e.d.). Met de inhoudelijke expertise op genoemde terreinen denken wij graag met u mee welke processen passend zijn voor uw organisatie om zowel intern als extern “compliant” te zijn.

Business travel

Door de globalisering van de economie wordt er steeds meer internationaal gewerkt. Dat kunnen geplande uitzendingen zijn voor langere of korte termijn, maar ook het aantal kortdurende “business trips” neemt veelal toe. Wanneer het aantal internationale bewegingen hoog is of stijgt , wilt u grip krijgen op deze groep werknemers, veelal vanuit de compliance gedachte maar ook om de strategische noodzaak ervan te kunnen toetsen. Met HR-tools voor people analytics brengen onze data-experts alle internationale uitzendingen in kaart, door analyses te maken van bijvoorbeeld reisdata en declaraties. Met de resultaten van deze analyses stemmen we met u af of de mobiliteit strookt met uw strategische doelen. Zijn bijvoorbeeld de reiskosten naar bepaalde regio’s representatief voor uw groeimarkten? Als deze analyse leidt tot procesveranderingen, kunnen wij uw medewerkers ondersteunen in het verandertraject.

Sociale zekerheid

Het goed inregelen van de sociale zekerheid voor uw werknemer is cruciaal. In een buitenland situatie krijgt u met complexe internationale wet- en regelgeving te maken. In binnenlandse situaties spelen wetswijzigingen zoals de WAB een belangrijke rol. Immers, vanuit de “goed werkgever gedachte” is voldoende dekking voor risico’s als arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden e.d. het uitgangspunt. Nederland heeft eigen wetgeving op dit vlak en is ook gebonden aan diverse internationale regelingen (EU Verdrag en bilaterale sociale zekerheidsverdragen). Wij kunnen u en uw werknemers ondersteunen bij de aanvraag van sociale zekerheidsverklaringen (o.a. A1) en u adviseren over vrijwillige en andere verzekeringen in het geval er geen regeling bestaat tussen Nederland en het land waar gewerkt wordt. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het inzicht geven in uw SV-positie voor de Nederlandse werknemers.

Salarisadministratie

Onze payroll experts helpen u uw salarisadministratie up to date te houden. Bent u benieuwd of uw risicomanagement en compliance nog beter kan? Onze data-analisten kunnen uw belastingaangiftes automatisch analyseren op verbeter- en besparingsmogelijkheden. Bij de implementatie van wijzigingen zorgen we ervoor dat de fiscale keuzes uitlegbaar zijn. We beantwoorden graag uw specifieke vragen en verwerken de antwoorden in uw beleid en administratie – denk bijvoorbeeld aan de belastbaarheid van bepaalde werkzaamheden, pensioen als onderdeel van beloning, de fiscale verschillen tussen werknemers en zzp’ers, de fiets van de zaak, de werkkostenregeling, de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers, enz.

Tax control framework

Een tax control framework stelt u in staat in control te zijn met betrekking tot de heffingen (belastingen en premies) en overige regelingen die van toepassing zijn op uw werknemers. De interne processen en beheersingsmaatregelingen worden vastgelegd en kunnen een basis zijn om afspraken te maken met de Belastingdienst. Doorlopende controle van uw processen is hierbij essentieel. Wij maken hierbij waar mogelijk gebruik van data-analyse. Zo kunt u met een minimale inspanning, integraal inzicht verkrijgen in uw positie in plaats van slechts een deelwaarneming.