Public & Regulatory Affairs

Verwachtingen van stakeholders begrijpen en vertalen naar ons werk

PwC staat midden in de maatschappij, met ruim 5700 collega’s in Nederland, via het contact met klanten, en onze samenwerkingsverbanden. Wij stellen onszelf voortdurend de vraag hoe wij kunnen bijdragen aan maatschappelijk vertrouwen en duurzame vooruitgang. Om deze vraag te kunnen blijven beantwoorden in een wereld die steeds sneller verandert, zijn we ook actief met onze maatschappelijke stakeholders in gesprek. Dat helpt ons verwachtingen beter te begrijpen en te vertalen naar ons werk.

De perspectieven van onze stakeholders helpen ons een betere organisatie te worden en relevant werk te leveren als accountants, belastingadviseurs en consultants.

Verwachtingen van stakeholders begrijpen: PwC-stakeholderdialoog

Een-op-eengesprekken

Gedurende het jaar houden we zogenaamde stakeholdergesprekken met onze klanten en collega’s, met politici, commissarissen, ambtenaren, ngo’s, opinieleiders en academici. In het boekjaar 2022/2023 voerden we 37 van dergelijke een-op-eengesprekken.

Elk stakeholdergesprek wordt gevoerd door een lid van de raad van bestuur, vaak bijgestaan door een lid van de raad van commissarissen, een jonge collega of een inhoudelijk expert. Van ieder gesprek maken we een verslag. Dit gebruiken we als input om voor groepen van stakeholders de rode draad en de belangrijkste boodschappen uit de stakeholderdialoog te halen.

Aantal geformaliseerde stakeholdergesprekken per stakeholdergroep, per boekjaar

 

2022/2023 2021/2022

Ambtenaren

6 5

Collega’s (incl. groepsverband)

6 4

Commissarissen

0 4

Klanten en leveranciers

6 8

Koepelorganisaties

4 5

Ngo’s en maatschappelijke partnerships

7 3

Opinieleiders

2 4

Politici

4 3

Toezichthouders

0 1

Academici

2 8

Totaal aantal gesprekken:

37 45

Jaarlijkse cyclus

De opbrengst uit de stakeholderdialoog is één van de bronnen voor onze interne dialoog over de langetermijnstrategie van onze organisatie, onze manier van communiceren en de keuzes die we maken in de bedrijfsvoering of in het aanscherpen van onze dienstverlening. Concrete veranderingen of acties koppelen we vervolgens terug aan onze gesprekspartners van het voorgaande jaar en publiekelijk via het jaarbericht, waarmee de cirkel rond is. Omdat maatschappelijke verwachtingen veranderlijk zijn, herhalen we deze cyclus elk jaar.

Belangrijkste boodschappen PwC-stakeholderdialoog 2022/2023

Wees een sociale organisatie voor iedereen

Om een goede afspiegeling van de maatschappij te zijn, is het aantrekken van divers talent essentieel. Stakeholders moedigen ons aan verder na te denken over wat het betekent om een sociale organisatie te zijn voor iedereen. Daarnaast heeft PwC veel grote organisaties als klant, terwijl Nederland ook veel kleine en middelgrote organisaties kent. Stakeholders adviseren ons vaker met hen in gesprek te gaan en onze kennis en ervaring in te zetten om deze organisaties te helpen hun prestaties te verbeteren.

Maak maatschappelijke impact en communiceer erover

Wij kunnen onze ambitie om te bouwen aan vertrouwen waarmaken door bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen, aldus onze stakeholders. De grootste maatschappelijke impact maken wij volgens hen door onze dienstverlening. Stakeholders raden ons aan meer te communiceren over de positieve impact die wij maken. Oftewel: doe goed en vertel erover.

Bouw als lerende organisatie aan toekomstbestendigheid

Onze stakeholders moedigen ons aan om onze horizon vaker te verbreden voorbij de korte termijn en om toekomstbestendig te worden. Zij adviseren de status quo uit te dagen, bijvoorbeeld door voortdurend oog te hebben voor de voor- en nadelen van de manier waarop PwC momenteel gestructureerd is in Nederland. Een toekomstbestendige organisatie vraagt volgens onze stakeholders soms om een andere mindset, lef en wendbaarheid.

Verwachtingen van stakeholders vertalen naar ons werk

Bijdragen aan het duurzaam verbeteren van auditkwaliteit

Het accountancyvak is continu in beweging. Dat komt onder meer door veranderende wet- en regelgeving en door veranderende maatschappelijke verwachtingen zoals op het gebied van duurzaamheid, fraude en continuïteit. PwC wil bijdragen aan het duurzaam verbeteren van auditkwaliteit. We denken daarom mee hoe het beter of anders kan en gaan hierover in gesprek met stakeholders.

Lees meer

Bijdragen aan een duurzaam belastingstelsel

Iedereen heeft met belastingen te maken. Regels veranderen regelmatig en het belastingstelsel kan als complex worden ervaren. PwC wil helpen het stelsel te begrijpen en te verbeteren, door kennis te delen over bestaande wet- en regelgeving en door mee te denken over wat beter of anders kan.

Lees meer

Bijdragen aan een duurzame samenleving

Een duurzame toekomst vereist een gezonde planeet en een samenleving met sociaaleconomische samenhang. In die duurzame toekomst is er fatsoenlijk en zinvol werk voor iedereen, met gelijke kansen in een inclusieve samenleving. PwC wil bijdragen aan die duurzame samenleving, via onze dienstverlening, kennisdeling en als stem in het maatschappelijke debat.

Lees meer

In dialoog over duurzame vooruitgang

Om te begrijpen hoe stakeholders naar duurzame vooruitgang kijken en welke rol zij daarbij zien voor organisaties als PwC, zijn we in gesprek. Naast een-op-eengesprekken in het kader van onze stakeholderdialoog doen we dat op verschillende manieren.

Lees meer

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons