Public & Regulatory Affairs

Verwachtingen van stakeholders begrijpen en vertalen naar ons werk

PwC staat midden in de maatschappij, met ruim 5300 collega’s in Nederland, via het contact met klanten, en onze samenwerkingsverbanden. Wij stellen onszelf voortdurend de vraag hoe wij kunnen bijdragen aan maatschappelijk vertrouwen en duurzame vooruitgang. Om deze vraag te kunnen blijven beantwoorden in een wereld die steeds sneller verandert, zijn we ook actief met onze maatschappelijke stakeholders in gesprek. Dat helpt ons verwachtingen beter te begrijpen en te vertalen naar ons werk.

De perspectieven van onze stakeholders helpen ons een betere organisatie te worden en relevant werk te leveren als accountants, belastingadviseurs en consultants.

Verwachtingen van stakeholders begrijpen: PwC-stakeholderdialoog

Een-op-eengesprekken

Gedurende het jaar houden we zogenaamde stakeholdergesprekken met onze klanten en collega’s, met politici, commissarissen, ambtenaren, ngo’s, opinieleiders en wetenschappers. In het boekjaar 2021/2022 voerden we 45 van dergelijke een-op-eengesprekken.

Elk stakeholdergesprek wordt gevoerd door een lid van de raad van bestuur, vaak bijgestaan door een lid van de raad van commissarissen, een jonge collega of een inhoudelijk expert. Van ieder gesprek maken we een verslag. Dit gebruiken we als input om voor groepen van stakeholders de rode draad en de belangrijkste boodschappen uit de stakeholderdialoog te halen.

Aantal geformaliseerde stakeholdergesprekken per stakeholdergroep, per boekjaar

 

2021/2022

2020/2021

2019/2020

Ambtenaren

5

4

6

Collega’s (groepsverband)

4

2

2

Commissarissen

4

3

1

Klanten

8

8

6

Koepelorganisaties

5

4

5

Ngo’s en maatschappelijke partnerships

3

6

4

Opinieleiders

4

8

8

Politici

3

7

7

Toezichthouders

1

1

0

Wetenschappers

8

5

5

Totaal aantal gesprekken:

45

48

44

Materialiteitsanalyse

Om beter te begrijpen op welke thema’s wij het verschil kunnen maken voor onze collega’s, onze klanten en de maatschappij vragen we onze stakeholders welke thema’s zij belangrijk (materieel) vinden voor PwC en in welke mate. Deze thema’s zijn onderdeel van onze materialiteitsmatrix:

1. Quality, 2. Long term value creation for clients, 3. Knowledge development and sharing, 4. Impact on society, 5. Acting values driven, 6. Integrity, 7. Independence, 8. Transparency, 9. Fraud, 10. Inclusion and diversity, 11. (Data) security and privacy, 12. Innovation and digitalisation, 13. Recruiting, developing and retaining PwC employees, 14. Environmental sustainability, 15. Governance, 16. Well-being, 17. Financial results.

Om het jaar voeren we een grootschalig onderzoek uit onder stakeholders om de materiële thema’s te identificeren en erachter te komen hoe belangrijk zij die thema’s voor PwC vinden. Hoe belangrijker stakeholders een thema vinden, hoe hoger de positie ervan op de y-as. De raad van bestuur geeft vervolgens per thema aan hoeveel ecologische, maatschappelijke en/of economische impact PwC op een specifiek thema maakt. Dit varieert van weinig (links op de x-as) tot veel impact (rechts op de x-as). We volgen hierbij de richtlijnen van GRI (Global Reporting Initiative). Op het merendeel van de materiële thema’s formuleren wij doelen. We monitoren elk kwartaal onze voortgang op deze thema’s via een geïntegreerd dashboard en sturen bij als dat nodig is.

Jaarlijkse cyclus

De opbrengst uit de stakeholderdialoog is één van de bronnen voor onze interne dialoog over de langetermijnstrategie van onze organisatie, onze manier van communiceren en de keuzes die we maken in de bedrijfsvoering of in het aanscherpen van onze dienstverlening. Concrete veranderingen of acties koppelen we vervolgens terug aan onze gesprekspartners van het voorgaande jaar en publiekelijk via het jaarbericht, waarmee de cirkel rond is. Omdat maatschappelijke verwachtingen veranderlijk zijn, herhalen we deze cyclus elk jaar.

Belangrijkste boodschappen PwC-stakeholderdialoog 2021/2022

Neem een leidende rol in het ontwikkelen en delen van kennis over niet-financiële informatie

Stakeholders zien en zijn positief over het toenemende belang van niet-financiële informatie, zoals de milieu-, sociale en governance (ESG) aspecten van organisaties. Zij adviseren ons klanten uit te dagen ESG-gerelateerde doelen te stellen – bijvoorbeeld qua CO2-uitstoot, inclusie & diversiteit en tax governance – hen te helpen hun voortgang te meten en hierover publiekelijk te rapporteren, en te verifiëren of de informatie accuraat is. In andere woorden: om een stuwende kracht te zijn voor de duurzame vooruitgang van onze klanten. Om dit te bereiken moet PwC volgens stakeholders een leidende rol nemen in het ontwikkelen en delen van kennis over niet-financiële informatie. Om dit geloofwaardig te doen raden stakeholders ons aan te benadrukken dat het ontwikkelen en verifiëren van niet-financiële informatie nog in de kinderschoenen staat en daardoor een leertraject is voor ons allemaal, en om zelf aan walk the talk te doen. Voorbeelden hoe we een leidende rol kunnen nemen zijn bijdragen aan het ontwikkelen van standaarden voor niet-financiële informatie en integrated reporting en door methoden te ontwikkelen om de impact van organisaties – waaronder onze eigen – te meten op ESG-gerelateerde onderwerpen.

Laat zien wat je a.d.h.v. The New Equation anders doet

Stakeholders zijn geïnteresseerd in onze (culturele) transformatie en nieuwe wereldwijde strategie: The New Equation. Om succesvol te transformeren raden zij ons aan transparant te zijn over onze reis, ook over zaken die (nog) niet goed gaan. Stakeholders willen graag weten wat wij anders gaan doen a.d.h.v. de nieuwe strategie. Zij verwachten progressie, geen perfectie. Stakeholders vragen ons ons uit te spreken in het publieke debat en te communiceren over wat onze transformatie in de praktijk betekent. Wat voor organisatie willen wij zijn op de lange termijn? En wat betekent dat voor ons dienstenaanbod, dienstverlening en bedrijfsvoering op de korte termijn? Duidelijke (en soms moeilijke) keuzes maken hoort hierbij, zeggen stakeholders. Om te bepalen wat het juiste is om te doen, raden zij ons aan bij dilemma’s niet alleen een juridisch kompas te gebruiken, maar ook een maatschappelijk kompas.

Kijk vooruit om relevant te blijven

Om te bouwen aan vertrouwen en duurzame vooruitgang te creëren, raden stakeholders ons aan vooruit te kijken. Door te bespreken hoe onze business er in de toekomst uitziet en hoe we relevantie behouden voor (toekomstige) collega’s, klanten en de maatschappij op de lange termijn. Door collega’s aan te moedigen buiten bestaande kaders te denken, onder meer door innovatie, creativiteit en gebruik van technologie verder te stimuleren. En door na te denken over grote maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en groeiende sociale ongelijkheid, en hoe PwC kan helpen deze te mitigeren. Stakeholders moedigen ons aan hierbij de volgende generatie te betrekken, zowel jongeren binnen PwC als daarbuiten. Hun frisse blikken kunnen helpen nieuwe perspectieven te zien en duurzame vooruitgang verder te stimuleren.

Verwachtingen van stakeholders vertalen naar ons werk

Bijdragen aan het duurzaam verbeteren van auditkwaliteit

Het accountancyvak is continu in beweging. Dat komt onder meer door veranderende wet- en regelgeving en door veranderende maatschappelijke verwachtingen zoals op het gebied van duurzaamheid, fraude en continuïteit. PwC wil bijdragen aan het duurzaam verbeteren van auditkwaliteit. We denken daarom mee hoe het beter of anders kan en gaan hierover in gesprek met stakeholders.

Lees meer

Bijdragen aan een duurzaam belastingstelsel

Iedereen heeft met belastingen te maken. Regels veranderen regelmatig en het belastingstelsel kan als complex worden ervaren. PwC wil helpen het stelsel te begrijpen en te verbeteren, door kennis te delen over bestaande wet- en regelgeving en door mee te denken over wat beter of anders kan.

Lees meer

Bijdragen aan een duurzame samenleving

Een duurzame toekomst vereist een gezonde planeet en een samenleving met sociaaleconomische samenhang. In die duurzame toekomst is er fatsoenlijk en zinvol werk voor iedereen, met gelijke kansen in een inclusieve samenleving. PwC wil bijdragen aan die duurzame samenleving, via onze dienstverlening, kennisdeling en als stem in het maatschappelijke debat.

Lees meer

In dialoog over duurzame vooruitgang

Om te begrijpen hoe stakeholders naar duurzame vooruitgang kijken en welke rol zij daarbij zien voor organisaties als PwC, zijn we in gesprek. Naast een-op-eengesprekken in het kader van onze stakeholderdialoog doen we dat op verschillende manieren.

Lees meer

Contact

Hayte de Jong

Hayte de Jong

Senior manager public & regulatory affairs, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 207 40 01

Volg ons