Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Public & Regulatory Affairs

Verwachtingen van stakeholders begrijpen en vertalen naar ons werk

PwC staat midden in de maatschappij, met bijna 5300 collega’s in Nederland, via het contact met klanten, en onze samenwerkingsverbanden. Wij stellen onszelf voortdurend de vraag hoe wij kunnen bijdragen aan maatschappelijk vertrouwen en duurzame vooruitgang. Om deze vraag te kunnen blijven beantwoorden in een wereld die steeds sneller verandert, zijn we ook actief met onze maatschappelijke stakeholders in gesprek. Dat helpt ons verwachtingen beter te begrijpen en te vertalen naar ons werk.

De perspectieven van onze stakeholders helpen ons een betere organisatie te worden en relevant werk te leveren als accountants, belastingadviseurs en consultants.

Verwachtingen van stakeholders begrijpen: PwC-stakeholderdialoog

Een-op-eengesprekken

Gedurende het jaar houden we zogenaamde stakeholdergesprekken met onze klanten en collega’s, met politici, commissarissen, ambtenaren, ngo’s, opinieleiders en wetenschappers. In het boekjaar 2020/2021 voerden we 48 van dergelijke een-op-eengesprekken. 

Elk stakeholdergesprek wordt gevoerd door een lid van de raad van bestuur, vaak bijgestaan door een lid van de raad van commissarissen, een jonge collega of een inhoudelijk expert. Van ieder gesprek maken we een verslag. Dit gebruiken we als input om voor groepen van stakeholders de rode draad en de belangrijkste boodschappen uit de stakeholderdialoog te halen.

Aantal geformaliseerde stakeholdergesprekken per stakeholdergroep, per boekjaar

 

2020/2021

2019/2020

Ambtenaren

4

6

Collega’s (groepsverband)

2

2

Commissarissen

3

1

Klanten

8

6

Koepelorganisaties

4

5

Ngo’s en maatschappelijke partnerships

6

4

Opinieleiders

8

8

Politici

7

7

Toezichthouders

1

0

Wetenschappers

5

5

Totaal aantal gesprekken:

48

44

Materialiteitsanalyse

Om beter te begrijpen op welke thema’s wij het verschil kunnen maken voor onze collega’s, onze klanten en de maatschappij vragen we onze stakeholders welke thema’s zij belangrijk (materieel) vinden voor PwC en in welke mate. Deze thema’s zijn onderdeel van onze materialiteitsmatrix:

Materiality matrix

1. Quality, 2. Knowledge development and sharing, 3. Integrity, 4. Acting values driven, 5. Digital, 6. Fraud, 7. Impact on clients, 8. (Data) security and privacy, 9. Impact on society, 10. Independence, 11. Transparency, 12. Sustainability, 13. Diversity and Inclusion, 14. Wellbeing, 15. Recruiting, developing and retaining PwC employees, 16. Financial results.

Om het jaar voeren we een grootschalig onderzoek uit onder stakeholders om de materiële thema’s te identificeren en erachter te komen hoe belangrijk zij die thema’s voor PwC vinden. Hoe belangrijker stakeholders een thema vinden, hoe hoger de positie ervan op de y-as. De raad van bestuur geeft vervolgens per thema aan hoeveel ecologische, maatschappelijke en/of economische impact PwC op een specifiek thema verwacht te kunnen maken. Dit varieert van weinig (links op de x-as) tot veel impact (rechts op de x-as). We volgen hierbij de richtlijnen van GRI (Global Reporting Initiative). Op het merendeel van de materiële thema’s formuleren wij doelen. We monitoren elk kwartaal onze voortgang op deze thema’s via een geïntegreerd dashboard en sturen bij als dat nodig is.

Werkbezoeken

Naast de een-op-eengesprekken gaan de bestuurders van PwC ook bij andere organisaties (bijvoorbeeld bedrijven of maatschappelijke organisaties) op werkbezoek. Daar leren we van elkaar over maatschappelijke thema’s die beide organisaties raken, zoals ons uitspreken in het publieke debat, ‘net-zero’ en organisatiecultuur. Zo halen we de blik van buiten verder naar binnen.

Focusgroeponderzoek

Tot slot willen we ook graag weten hoe mensen die niet of nauwelijks met ons bekend zijn – zogenoemde indirecte stakeholders – de maatschappelijke rol zien van bedrijven in het algemeen en PwC in het bijzonder. Daarom voeren we ook focusgroeponderzoek uit.

Jaarlijkse cyclus

De opbrengst uit de stakeholderdialoog is één van de bronnen voor onze interne dialoog over de langetermijnstrategie van onze organisatie, onze manier van communiceren en de keuzes die we maken in de bedrijfsvoering of in het aanscherpen van onze dienstverlening. Concrete veranderingen of acties koppelen we vervolgens terug aan onze gesprekspartners van het voorgaande jaar en publiekelijk via het jaarbericht, waarmee de cirkel rond is. Omdat maatschappelijke verwachtingen veranderlijk zijn, herhalen we deze cyclus elk jaar.

Belangrijkste boodschappen PwC-stakeholderdialoog 2020/2021

Begeleid klanten in duurzame vooruitgang

Stakeholders verwachten dat wij klanten informeren over wat duurzame vooruitgang voor hen specifiek betekent en dat we klanten helpen hun transitie te starten of te versnellen. De meeste impact op duurzame vooruitgang kunnen we maken via onze dienstverlening bij klanten en gecontroleerde organisaties. Stakeholders verwachten dat consultants ESG (‘environmental, social & governance’) verder betrekken in hun adviezen. Ze verwachten dat belastingadviseurs klanten verder stimuleren op gebied van duurzame en transparante belastingstrategieën. Tot slot verwachten stakeholders dat accountants in de dienstverlening kijken naar niet-financiële informatie (NFI). Sommige klanten en duurzaamheidsexperts raden ons aan met laatstgenoemde klein te beginnen totdat er een universele standaard is; door NFI te bespreken met klanten zonder assurance te geven. De in het kader van de stakeholderdialoog gesproken beleggers en investeerders willen daarentegen juist zo snel mogelijk assurance, gegeven door enkel accountants.

Deel kennis en breng de publieke en private sector dichter bijeen

Stakeholders verwachten dat wij kennis en expertise delen, bijvoorbeeld door de laatste trends of best practices te publiceren van een specifieke sector. Stakeholders zien dat wij met zowel de publieke als private sector nauw samenwerken en beide begrijpen. Zij vragen ons daarom een brug te slaan tussen publiek en privaat. Dat kan onder meer door inzichten te delen en de impact te analyseren van beleidswijzigingen op bedrijven. Stakeholders waarderen dat niet-financiële informatie (NFI) van organisaties aan strategisch belang wint. Zij vinden het echter lastig de data te vergelijken omdat er geen universele standaard is. Stakeholders vinden het daarom essentieel dat wij door kennisdeling bijdragen aan het harmoniseren van relevante NFI-initiatieven om zodoende de ontwikkeling van een universele standaard te versnellen.

Draag vaker bij aan het publieke debat

Stakeholders waarderen onze publicaties op maatschappelijk relevante thema’s zoals duurzaamheid en inclusie. Stakeholders vragen ons vaker onze visie publiekelijk te delen, bijvoorbeeld hoe volgens ons het belastingstelsel eruit zou moeten zien of wat het beroep van accountant zou moeten behelzen. Dit vergroot volgens hen de maatschappelijke relevantie van PwC. Stakeholders verwachten bij deelname aan het publieke debat geen perfectie. Wel verwachten zij dat wij open communiceren over hoe wij tot beslissingen komen en omgaan met dilemma’s, bijvoorbeeld als het gaat om ons dienstenaanbod, onze klantenkring en vertrouwelijkheidsvereisten.

Verwachtingen van stakeholders vertalen naar ons werk

Bijdragen aan het duurzaam verbeteren van auditkwaliteit

Het accountancyvak is continu in beweging. Dat komt onder meer door veranderende wet- en regelgeving en door veranderende maatschappelijke verwachtingen zoals op het gebied van duurzaamheid, fraude en continuïteit. PwC wil bijdragen aan het duurzaam verbeteren van auditkwaliteit. We denken daarom mee hoe het beter of anders kan en gaan hierover in gesprek met stakeholders.

Lees meer

Bijdragen aan een duurzaam belastingstelsel

Iedereen heeft met belastingen te maken. Regels veranderen regelmatig en het belastingstelsel kan als complex worden ervaren. PwC wil helpen het stelsel te begrijpen en te verbeteren, door kennis te delen over bestaande wet- en regelgeving en door mee te denken over wat beter of anders kan.

Lees meer

Bijdragen aan een duurzame samenleving

Een duurzame toekomst vereist een gezonde planeet en een samenleving met sociaaleconomische samenhang. In die duurzame toekomst is er fatsoenlijk en zinvol werk voor iedereen, met gelijke kansen in een inclusieve samenleving. PwC wil bijdragen aan die duurzame samenleving, via onze dienstverlening, kennisdeling en als stem in het maatschappelijke debat. 

Lees meer

In dialoog over duurzame vooruitgang

Om te begrijpen hoe stakeholders naar duurzame vooruitgang kijken en welke rol zij daarbij zien voor organisaties als PwC, zijn we in gesprek. Naast een-op-eengesprekken in het kader van onze stakeholderdialoog doen we dat op verschillende manieren.

Lees meer

Contact

Hayte de Jong

Hayte de Jong

Senior manager public & regulatory affairs, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 207 40 01

Volg ons