Gezondheidszorg

Betere zorg tegen lagere maatschappelijke kosten

Nieuwe innovaties, nieuwe technologie, nieuwe behandelingen. Veel nieuwe ideeën, dus veel kansen. En tegelijk een hoop uitdagingen: de gevolgen van de coronacrisis, beperkte budgetten, krapte op de arbeidsmarkt, een vergrijzende bevolking, politieke ontwikkelingen, een toename van chronische aandoeningen, veranderende en meer complexe zorgvragen, actievere zeggenschap en eigen regie van patiënten plus een stijging van de zorgkosten. Kortom, hoe blijft goede, toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk? En hoe draagt u bij aan de duurzame toekomst van onze gezondheidszorg?

Maatregelen coronacrisis in de gezondheidszorg

De gevolgen van het coronavirus doen een enorm beroep op de personele als financiële capaciteit van zorginstellingen. Zo is er enerzijds een intensivering van zorg in ziekenhuizen (met name op de IC) tot de isolatiemaatregelen in ouderenzorg- en GGZ-instellingen, en strikte voorschriften voor de thuiszorg. Anderzijds kan sprake zijn van vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel en zal de omvang van reguliere zorg en ondersteuning mogelijk tijdelijk feitelijk afwijken van de reguliere situatie. 

Graag zetten wij voor u de maatregelen voor Covid-19 en reguliere zorg op een rij die door de overheid zijn getroffen om zorginstellingen en zorgverleners te ondersteunen. Zodat u inzicht heeft in de mogelijkheden die op grond van deze maatregelen bestaan om de zorgverlening zo goed als mogelijk op peil te houden in deze bijzondere tijd. Daarnaast geven wij informatie over de opstart van de reguliere zorg.

Samen met u de gezondheidszorg verbeteren

Samen met u werken we aan toekomstbestendige gezondheidszorg waarin kwaliteitsverbetering centraal staat. In co-creatie met de overheid, lokale (particuliere) organisaties en de farmaceutische, en life sciences-sector ontwikkelen we echt werkbare oplossingen voor de uitdagingen van vandaag én morgen. We stellen maatschappelijke transformatieprojecten met betekenis voor de leefwereld van patiënten en burgers centraal. Domeinoverstijgende samenwerking (ontschotting), betere inzet van ons arbeidsmarktpotentieel, aandacht voor de sociale determinanten van zorg en een beheersing van de zorgkosten is hierbij cruciaal. Tevens ondersteunen we organisaties met op maat gemaakte digitale toepassingen en geven advies van strategie tot executie. 

Onze teams bestaan ​​uit experts met een passie voor de sector die ervoor kiezen in de gezondheidszorg te werken omdat ze het verschil willen maken op een gebied dat echt belangrijk voor hen is! Behalve onze passie delen wij ook onze expertise in het publieke beleidsdebat.

Binnen PwC richten wij ons vanuit onze aanpak 'Kwaliteit als medicijn' op drie belangrijke thema's: Netwerktransformatie, Digitalisering en de Toekomst van werk om doorbraken te realiseren die essentieel zijn voor betere, gepersonaliseerde zorg.

Belangrijke thema’s binnen de gezondheidszorg

Netwerktransformatie

Niet het behandelen van aandoeningen staat voorop, maar het individu en zijn kwaliteit van leven. In ons werk voor en met zorgorganisaties, overheden en financiers hebben we aangetoond dat onnodige behandelingen en organisatie-inzet voorkomen kunnen worden, kwaliteit van zorg verbetert, maatschappelijke kosten nemen af en medewerkers zijn meer tevreden.

Wat begint met kleine initiatieven op de werkvloer resulteert al snel in een fundamentele omslag in denken en doen van zorgorganisaties en hun netwerken. Ook vraagt het om nieuwe manieren van financieren, inzet van medewerkers, toezicht houden, opleiden, samenwerking met informele netwerken, organiseren én de inzet van nieuwe technologie. Transformatie van deze netwerken in de zorg is geen eenvoudige opgave maar wel de enige weg om de zorg innovatief, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Digitalisering

Gezondheidszorg digitaal maken gaat over het gebruik van technologie, gegevens en analyses om zorgverleners, organisaties en patiënten te helpen de uitdagingen van morgen vandaag al met vertrouwen tegemoet te treden. Hoe kunnen zorgorganisaties met technologie de dienstverlening innoveren en maatschappelijke waarde creëren tegen lagere kosten? Samen creëren we praktische innovaties die de gezondheidszorg voor de toekomst transformeren. Van formulering van uw digitale strategie, het implementeren van vernieuwende digitale toepassingen, transformatie van uw patiëntcontacten, data analyses tot cyberbeveiliging. We besteden nadrukkelijk aandacht aan de adoptie van ook geavanceerde technologische mogelijkheden, zoals kunstmatige intelligentie.

Niet alleen technologie en de haalbaarheid ervan is belangrijk. Net zo relevant is het begrijpen van de zakelijke kant zodat toegevoegde waarde wordt gerealiseerd voor patiënten en organisaties. In ons BXT-model brengen wij al deze factoren, business, experience and technology, in perspectief voor optimaal resultaat.

Meer over digitalisering

BXT model

Toekomst van werk

Het is niet langer de vraag of en wanneer uw workforce transformeert. Het gebeurt al. De beschikbaarheid van slimme en meedenkende technologie is een belangrijke aanjager van deze verandering. Net als de roep om meer diversiteit en gelijkheid en de noodzaak om een ander evenwicht tussen werk en privé te creëren. De arbeidsverhoudingen flexibiliseren. Omdat we langer aan het werk blijven en banen veranderen, moeten we ons blijven ontwikkelen. Angst voor verandering moet worden omgezet in de wil om samen te werken met technologie.

Meer over de toekomst van werk

Bescherming van privacy en data in de gezondheidszorg

Organisaties evolueren volop en door middel van technologie zijn zij constant aan verandering onderhevig. Dat geldt ook voor organisaties in de gezondheidszorg. Enkele uitdagingen waar u als sector nu mee te maken heeft zijn de krapte op de arbeidsmarkt en het leveren van optimale ketenzorg. Zijn uw patiëntgegevens goed beschermd en de veilige uitwisseling daarvan? Bent u al toekomstbestendig? Wij werken samen met organisaties in de gezondheidszorg om uitdagingen als gevolg van digitalisering het hoofd te bieden. Ons uitgangspunt is dat wij helpen om betere kwaliteit gezondheidszorg te leveren tegen maatschappelijk lagere kosten.

Lees meer over privacy en databescherming

Voorbeelden van hoe PwC klanten helpt

Samenwerking gemeenten en ggz-organisaties

Arbeid bevordert het herstel van ggz-cliënten. Maar in de praktijk is de afstand tussen sociale diensten en ggz-organisaties vaak groot. Gemeenten hebben relatief weinig kennis over ggz-ziektebeelden en psychische kwetsbaarheid. Andersom zijn ggz-organisaties niet erg bekend met de ondersteuningsinstrumenten van de participatiewet en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor hun cliënten. In de regio Drechtsteden heeft PwC een succesvol programma begeleid om de samenwerking tussen beide instanties te verbeteren, met als doel ggz-cliënten te plaatsen bij reguliere werkgevers. Cliënten die succesvol geplaatst zijn consumeren 50% minder zorg en stromen volledig uit de uitkering.

View more

Landelijke standaarden voor mensen met dementie en hun naasten (Social Trials)

Jarenlang antropologisch onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten laat zien dat het psycho/sociale domein vaak onderbelicht is in de behandeling en begeleiding. In de Social Trials die worden gesteund vanuit het Programma Langer Thuis van VWS helpt PwC in samenwerking met Tao of Care vanuit 8 regio's toe te werken naar nieuwe landelijke standaarden voor mensen met dementie en hun naasten. Het ontwikkelen en het opstarten van concrete initiatieven vanuit de Sociale Benadering Dementie (Anne-Mei The), het aanpassen van de netwerksturing-ontschotting en financiers en het monitoren en het evalueren van het proces, de kwaliteit en kosten tonen het succes van de aanpak aan. De betrokkenheid van ons netwerk aan stakeholders (gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren, etc.) in de regio's is hierbij essentieel om netwerktransformatie en budgetverschuiving mogelijk te maken vanuit het gezamenlijke doel, namelijk verhoogde levenskwaliteit, betere benutting van arbeidsmarktpotentieel, uitstel van opname in verpleeghuis en afname van zorgconsumptie, te bereiken.

View more

Strategievorming in de gehandicaptenzorg

Een gehandicaptenzorgorganisatie had na verschillende fusies en een groei in omvang behoefte aan meer verbinding tussen de verschillende organisatorische eenheden, tussen professionals en cliëntgroepen en tussen professionals onderling. Om ook in de toekomst kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren werd PwC gevraagd om een duidelijke strategische koers voor de komende 5 jaar te bepalen. Hierbij is gekeken naar de identiteit van de organisatie, het verlangen van cliënten, verwanten, medewerkers en andere interne en externe stakeholders, en hoe de organisatie kan anticiperen op externe trends en uitdagingen. PwC heeft een strategiedocument en visie opgeleverd (inclusief kwantitatieve analyses) waarin heldere strategische lijnen worden beschreven en wat deze betekenen voor cliënten (vanuit persona's en hun cliëntreis), medewerkers en de organisatie. In het gehele strategieproces is intensief samengewerkt met groepen medewerkers vanuit de organisatie.

View more

Taalplatform voor mensen met beperkte taalvaardigheden

Instanties en overheidsinstellingen communiceren vaak op een manier die niet door iedereen wordt begrepen. Dit maakt het voor kwetsbare groepen moeilijker om te participeren in de maatschappij met grote maatschappelijke kosten als gevolg. Een organisatie binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg heeft een digitale oplossing voor dit probleem bedacht die instanties en overheidsinstellingen helpt om hun taal begrijpelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, waaronder mensen een licht verstandelijke beperking of beperkte taalvaardigheden. De organisatie heeft PwC gevraagd te helpen om het concept te vertalen naar een succesvol platform met brede financiering. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de Lean Start-up benadering, waarbij de design thinking en agile methodiek centraal staan. We hebben ingezet op het vergroten van zelfstandigheid van de doelgroep, gebruiksvriendelijkheid van het platform, integratie van het platform binnen de communicatieprocessen van instanties en overheidsinstellingen en het identificeren van waardevolle functionaliteiten binnen het platform.

View more

Digitaal samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties

Een groep zorgorganisaties (combinatie ziekenhuizen en langdurige zorg) constateerde een versnippering in organisatie en informatie van patiëntenzorg. Vanuit kwaliteits- en kostenperspectief een onwenselijke situatie. Zij hebben PwC gevraagd een bijdrage te leveren aan de strategie ontwikkeling en de businesscase op te stellen voor het formaliseren en implementeren van een samenwerkingsverband waarmee ze de regie en zorgbehoefte van cliënten faciliteren met ondersteuning van een digitaal platform. Het platform richt zicht op een brede groep kwetsbare multimorbide cliënten en slaat een brug tussen de verschillende ketenpartners door het bieden van onder meer triage op afstand, gecoördineerde vroegsignalering, cliënten-monitoring en support van zorgverleners op afstand. Binnen het project is PwC verantwoordelijk geweest voor het uitwerken van initiatieven met betrokken zorgprofessionals, het opstellen van businesscases, organiseren van inspiratiesessies over technologische mogelijkheden, verbinden van verschillende organisaties en werkwijzen, opstellen van programma van eisen voor technologische leveranciers, ondersteunen van de besluitvorming van de leverancier en prioriteren van initiatieven en opstellen routekaart voor de implementatie.

View more

Strategische personeelsplanning voor ouderenzorgorganisatie

Een ouderenzorginstelling kampte met uitdagingen rondom het strategisch inzetten van personeel. Zij constateerden een veranderende cliëntenpopulatie, complexere zorgvragen, vergrijzing van het personeelsbestand, personeelsverloop en krapte op de arbeidsmarkt, en het grote aandeel (dure) ZZP’ers die moeten worden ingezet om aan de dagelijkse zorgvraag te kunnen voldoen. Hiertoe hebben zij PwC gevraagd om inzicht te geven in de ontwikkeling van het personeelsbestand in de komende 5 jaar en de uitwerking van scenario's. Op basis van de bevindingen, waaronder een hoge uitstroom onder medewerkers, lage interne mobiliteit, lage percentage fulltime contracten – vooral onder jonge medewerkers – en een lage benutting van de interne arbeidsmarkt is het gelukt een nieuwe, strategische personeelsplanning te definiëren.

View more

Beste therapie voor MS-patiënt dankzij voorspelmodel

Voor de behandeling van multiple sclerosis (MS) kunnen artsen kiezen uit veel verschillende therapieën. Dit betekent dat ze vaak beginnen met de meest gebruikelijke therapie. Als de klachten verergeren, proberen ze een volgende therapie. Daarbij is stabilisatie van de ziekte het doel. Artsen hebben behoefte aan informatie en ervaringen van andere artsen om een keuze voor een therapie niet langer alleen te baseren op eigen inzicht. Ook patiënten zoeken een second opinion. Zij willen direct de behandeling die het beste aanslaat.

Een database met behandelingen van duizenden MS-patiënten heeft geleid tot het eerste concept van het voorspelmodel PHREND. Dit staat voor Predicitive Healthcare with Real-world Evidence for Neurological Disorders. Artsen gebruiken dit model om in overleg met de patiënt te kiezen voor de therapie die het beste aansluit.

Lees meer over het voorspelmodel PHREND.

View more

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Willeke Bakker

Willeke Bakker

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 45 69

Marc van Dijl

Marc van Dijl

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 46 74

Christiaan Hameeteman

Christiaan Hameeteman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 35 55

Sander Visser

Sander Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 00 21

Volg ons