Raad van commissarissen

Per 1 mei 2015 heeft Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. een raad van commissarissen. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de rvc zijn beschreven in het Reglement raad van commissarissen. De leden van de rvc worden benoemd door de  algemene vergadering, uit een bindende voordracht van de rvc. Leden van de rvc worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar en kunnen worden herbenoemd voor nog een termijn van maximaal 4 jaar. De profielschets van omvang en samenstelling van de rvc staat in bijlage B bij het reglement. Bijlage C van dit reglement bevat het rooster van aftreden.

De leden van de rvc kwalificeren in het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties als medebeleidsbepalers van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. 

De rvc wordt gevormd door Carel van Eykelenburg (voorzitter), Naomi Ellemers, Annemarie Jorritsma, Yvonne van Rooy, Frits Oldenburg, Cees van Rijn en Jan Sijbrand en heeft de volgende taakverdeling.

Carel van Eykelenburg

Carel van Eykelenburg (1952) was vanaf 2005 CFO/CRO en van 2008 tot 2018 voorzitter van de raad van bestuur van Bank Nederlandse Gemeenten. Daarvoor was hij onder andere voorzitter van de raad van bestuur van MN Services, algemeen directeur Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaal en Technische Bedrijven (PMT), hoofddirecteur Informatie Beheer Groep, plaatsvervangend hoofddirecteur Informatiseringsbank en Hoofd Bureau Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Carel van Eykelenburg is sinds 2012 lid van het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP en lid van de Commissie Beleggingen, Commissie Pensioenbeleid en van de Aandeelhouders- en Remuneratiecommissie.  

Carel van Eykelenburg is op 12 november 2018 toegetreden tot de raad van commissarissen van PwC en is sinds 1 juli 2019 voorzitter.

Naomi Ellemers

Naomi Ellemers (1963) is sociaal psycholoog en als Universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht. In haar werk houdt zij zich onder andere bezig met beloning en motivatie, diversiteit en verandering in organisaties, moreel gedrag en ethisch klimaat. Zij is onder andere lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Corresponding Fellow van de British Academy for the Humanities and Social Sciences (FBA). Voorheen leidde zij de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie van de Universiteit Leiden, diverse onderzoeksprojecten en was zij onder andere verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma. In 2010 ontving Naomi de KNAW Merianprijs voor excellente vrouwelijke wetenschappers en de Spinozapremie van NWO.

Naomi Ellemers is lid van de raad van commissarissen en van de commissie publiek belang van PwC sinds 1 mei 2015.

Prof. Dr. N. Ellemers is als Universiteitshoogleraar van de Universiteit Utrecht betrokken bij een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en de AFM. Binnen dit samenwerkingsverband wordt onder meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar psychologische processen bij toezicht, is een bijzondere leerstoel ingesteld en worden promotietrajecten uitgevoerd. Vanwege haar nevenfunctie als commissaris bij PwC zal zij op geen enkele wijze betrokken zijn bij onderzoeken naar accountancykantoren.

Annemarie Jorritsma

Annemarie Jorritsma (1950) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds november van dat jaar ook fractievoorzitter. Sinds 1 september 2015 is zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). Jorritsma is daarnaast onder meer voorzitter Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, President-commissaris bij Alliander en voorzitter van de jury voor zakenvrouw van het jaar.

In september 2015 nam zij afscheid als burgemeester van Almere, een functie die zij sinds 2003 bekleedde. Tevens was zij zeven jaar voorzitter van de VNG. Voor die tijd was zij in de kabinetten Kok (1994-2002) acht jaar lang minister, waarvan vier jaar bij Verkeer en Waterstaat en vier jaar bij Economische Zaken.

Annemarie Jorritsma is sinds 1 september 2015 lid van de raad van commissarissen en sinds 1 juli 2017 lid van de commissie publiek belang van PwC.

Frits Oldenburg

Frits Oldenburg (1961) is sinds 2013 als of counsel verbonden aan FG Lawyers. Hij is daarnaast onder andere bestuurslid van Stichting Vrouwe Groenevelt’s Liefdegesticht en Stichting Astma Bestrijding.

Van 2004 tot 2014 was hij lid van de board of trustees van het International Bureau of Fiscal Documentation. Van 1995 tot 2013 was Oldenburg partner bij NautaDutilh. Als notaris was hij gespecialiseerd in vennootschapsrecht. Daarnaast was hij onder meer lid van het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Frits Oldenburg is 1 mei 2015 is hij lid van de raad van commissarissen en sinds 1 juli 2017 is hij lid van de commissie publiek belang van PwC (nadat hij eerder ook van juli 2013 tot mei 2015 lid was van deze commissie).

Yvonne van Rooy

Yvonne van Rooy (1951) is onder andere voorzitter van de raad van commissarissen van Philips Electronics Nederland, commissaris bij Fuji Europe, voorzitter van de raad van toezicht van de Raad voor Accreditatie, lid van de raad van toezicht van ’s Heerenloo, bestuurslid Stichting Continuïteit Post NL, voorzitter van de stichting Beschermers Nationaal Monument Kamp Vught, lid raad van toezicht Fonds Nationaal Kunstbezit en lid Raad van Toezicht Kunstmuseum Den Haag.

Eerder was zij onder andere staatssecretaris van Economische Zaken, lid van het Europees Parlement, lid van de Tweede Kamer, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Tilburg, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, plaatsvervangend Kroonlid van de SER, bestuurslid VNO-NCW, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, bestuurslid Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill en lid raad van advies Nexus Instituut.

Yvonne van Rooy is sinds 1 september 2015 lid van de raad van commissarissen en sinds 1 juli 2017 lid van de commissie publiek belang van PwC.

Cees van Rijn

Cees van Rijn (1947) is onder andere ook commissaris van Bankiva en Erasmus Q-Intelligence en voorzitter van de raad van commissarissen van de Detailresult Groep en Plukon Nederland.

Van Rijn was van 2001 tot 2011 CFO en lid van de raad van bestuur van Nutreco. Daarvoor was hij onder andere CFO van Sara Lee Meats Europe en CFO Northern Europe van de McCain Foods Group. Daarvoor bekleedde hij verschillende functies bij Nutricia.

Cees van Rijn is lid van de commissie publiek belang van PwC sinds 1 juli 2013 en van de raad van commissarissen sinds 1 mei 2015.

Jan Sijbrand

Jan Sijbrand (1954) was van medio 2011 tot medio 2018 Directeur bij De Nederlandsche Bank. Als voorzitter Toezicht was hij primair verantwoordelijk voor de toezichttaken en het toezichtbeleid van DNB. Hij vervulde tevens toezichthoudende rollen bij de ECB (Frankfurt) en EBA (Londen) en was voorzitter Curatorium postdoctorale opleiding Compliance & Integriteit aan de VU. Van 2008 tot medio 2011 was Jan Sijbrand lid van de raad van bestuur en Chief Risk Officer van NIBC. Daarvoor was hij onder andere werkzaam bij ABN AMRO, Rabobank en Shell.

Jan Sijbrand is per 1 januari 2019 toegetreden tot de raad van commissarissen van PwC en is sinds 5 februari 2019 voorzitter van de commissie publiek belang.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder

Tel: +31 (0)88 792 61 77

Volg ons