Raad van commissarissen

Per 1 mei 2015 heeft Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. een raad van commissarissen. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de rvc zijn beschreven in het Reglement raad van commissarissen. De leden van de rvc worden benoemd door de algemene vergadering, uit een bindende voordracht van de rvc. Leden van de rvc worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar en kunnen worden herbenoemd voor nog een termijn van maximaal vier jaar. De profielschets van omvang en samenstelling van de rvc staat in bijlage B bij het reglement. Bijlage C van dit reglement bevat het rooster van aftreden.

De leden van de rvc kwalificeren in het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties als medebeleidsbepalers van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A.

De rvc wordt gevormd door Chris Buijink (voorzitter), Naomi Ellemers, Frits Oldenburg, Jan Sijbrand en René van Schooten en heeft de volgende taakverdeling.

Chris Buijink (1954) is in november 2021 toegetreden tot de rvc van PwC Nederland en sinds februari 2022 voorzitter van de raad van commissarissen. Chris Buijink was tot de zomer van 2021 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en daarvoor lang verbonden aan het ministerie van Economische Zaken, onder meer als secretaris-generaal van 2007 tot 2013.

Chris Buijink was van 2014 tot 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rijksakademie voor Beeldende Kunst. Verder is hij onder meer lid van de Raad van Toezicht van de Hermitage Amsterdam en voorzitter van het Joint Consultative Committee voor ESTEC/ESA.

Naomi Ellemers (1963) is sociaal psycholoog en als Universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht. In haar werk houdt zij zich onder andere bezig met beloning en motivatie, diversiteit en verandering in organisaties, moreel gedrag en ethisch klimaat. Zij is onder andere lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Corresponding Fellow van de British Academy for the Humanities and Social Sciences (FBA). Voorheen leidde zij de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie van de Universiteit Leiden, diverse onderzoeksprojecten en was zij onder andere verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma. In 2010 ontving Naomi de KNAW Merianprijs voor excellente vrouwelijke wetenschappers en de Spinozapremie van NWO.

Naomi Ellemers is lid van de raad van commissarissen en van de commissie publiek belang van PwC sinds 1 mei 2015.

Prof. Dr. N. Ellemers is als Universiteitshoogleraar van de Universiteit Utrecht betrokken bij een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en de AFM. Binnen dit samenwerkingsverband wordt onder meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar psychologische processen bij toezicht, is een bijzondere leerstoel ingesteld en worden promotietrajecten uitgevoerd. Vanwege haar nevenfunctie als commissaris bij PwC zal zij op geen enkele wijze betrokken zijn bij onderzoeken naar accountancykantoren.

Frits Oldenburg (1961) is sinds 2013 als of counsel verbonden aan FG Lawyers. Hij is daarnaast onder andere bestuurslid van Stichting Vrouwe Groenevelt’s Liefdegesticht en Stichting Astma Bestrijding.

Van 2004 tot 2014 was hij lid van de board of trustees van het International Bureau of Fiscal Documentation. Van 1995 tot 2013 was Oldenburg partner bij NautaDutilh. Als notaris was hij gespecialiseerd in vennootschapsrecht. Daarnaast was hij onder meer lid van het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Frits Oldenburg is 1 mei 2015 is hij lid van de raad van commissarissen en sinds 1 juli 2017 is hij lid van de commissie publiek belang van PwC (nadat hij eerder ook van juli 2013 tot mei 2015 lid was van deze commissie).

Jan Sijbrand (1954) was van medio 2011 tot medio 2018 Directeur bij De Nederlandsche Bank. Als voorzitter Toezicht was hij primair verantwoordelijk voor de toezichttaken en het toezichtbeleid van DNB. Hij vervulde tevens toezichthoudende rollen bij de ECB (Frankfurt) en EBA (Londen) en was voorzitter Curatorium postdoctorale opleiding Compliance & Integriteit aan de VU. Van 2008 tot medio 2011 was Jan Sijbrand lid van de raad van bestuur en Chief Risk Officer van NIBC. Daarvoor was hij onder andere werkzaam bij ABN AMRO, Rabobank en Shell.

Jan Sijbrand is in januari 2019 toegetreden tot de raad van commissarissen van PwC en is sinds februari 2019 voorzitter van de commissie publiek belang.

In maart 2021 is Jan Sijbrand benoemd als 'independent non-executive' lid van de global oversight board van PricewaterhouseCoopers International limited.

René van Schooten (1959) is in november 2021 toegetreden tot de rvc van PwC Nederland en sinds februari 2022 voorzitter van de audit committee. René van Schooten was jarenlang lid van de raad van bestuur van Philips Lighting N.V./Signify N.V. en vervulde meermaals de rol van CFO. Eerder werkte hij voor Unilever en Esso in verschillende financiële functies.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons