Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Op weg naar net zero

Netto nul CO2-uitstoot in elke sector

Steeds meer bedrijven, investeerders en publieke organisaties committeren zich aan net zero om klimaatverandering tegen te gaan een CO2-uitstoot van netto nul. Om die ambitie te realiseren, kiezen zij voor een duurzamere strategie, met als gevolg een transformatie van onder meer het bedrijfsmodel, de waardeketen en de aan- en verkoop van bedrijfsonderdelen. Ook vraagt de weg naar net zero om aanpassingen van systemen en financiële processen om niet-financiële KPI’s te meten, een transparante verslaggeving omtrent duurzaamheidsdoelstellingen en een cultuuromslag om de transformatie mogelijk te maken. Welke stappen hebben voor uw organisatie de hoogste prioriteit op weg naar net zero?

Transformatie van alle sectoren

Om de opwarming van de aarde te beperken, is in de klimaatafspraken van de Verenigde Naties besloten om de wereldwijde CO2-uitstoot te halveren voor 2030 en net zero te bereiken voor 2050. Die doelen komen alleen binnen handbereik als vrijwel alle sectoren van de wereldeconomie transformeren. De net zero-ambitie draagt bij aan meerdere Sustainable Development Goals (SDGs). Welke impact heeft de net zero-ambitie op uw organisatie?

PwC Net Zero in 2030

Net als onze klanten moeten wij onze stakeholders vertrouwen geven en duurzame vooruitgang realiseren - het verkleinen van onze impact op het klimaat is voor beide cruciaal. Daarom hebben wij ons gecommitteerd aan Net Zero in 2030. Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) heeft PwC's doelstellingen gevalideerd om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 50% - in absolute termen - te verminderen ten opzichte van het niveau van 2019, in lijn met een 1,5-graad scenario.  

Met deze aanpak, die overeenkomt met het hoogste ambitieniveau van SBTi, leggen wij ons vast om onze manier van werken koolstofvrij te maken en onze groei los te koppelen van emissies.

Net zero gaat verder dan CO2-neutraliteit

  • CO2-emissies worden tot nul gereduceerd in drie scopes. Scope 1 is de directe emissie door activiteiten van de organisatie zoals het productieproces. Scope 2 is de indirecte emissie die vrijkomt bij de productie van ingekochte energie. Scope 3 is de indirecte emissie in de waardeketen, zowel bij toeleveranciers als afnemers, denk aan productie en vervoer van grondstoffen, woon-werkverkeer van personeel en afvalverwerking.
  • De doelstelling voor emissiereductie wordt gebaseerd op de laatste inzichten van de klimaatwetenschap, het zogenoemde Science Based Target (SBT): welke reductie is nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C?
  • Eventuele restemissies worden gecompenseerd met maatregelen die CO2 uit de atmosfeer halen, zoals herbebossing, volgens de definitie van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties.
  • Over de emissies wordt uitgebreid gerapporteerd.
  • Er is een uitgesproken intern en extern beleid nodig om de net zero-ambitie te halen.

Net zero voor duurzame groei 

Bepaalde sectoren worden door de klimaatdoelen direct geraakt in hun kernactiviteiten. Bestaande en aankomende regelgeving verplicht veel ondernemingen om ingrijpende aanpassingen te maken. Maar ook vele organisaties committeren zich zelfstandig aan net zero, als motor voor innovatie en duurzame groei. De maatschappelijke druk wordt overal tastbaar: aandeelhouders, werknemers, klanten en burgers eisen doelmatig ESG-beleid (environmental, social & governance) met onder andere een concrete strategie voor emissiereductie.

Uw deelvragen op weg naar net zero

PwC ondersteunt organisaties in verschillende sectoren op het gehele traject van strategie, transformatie en rapportage. Ook helpen wij bij deelvragen voor uw specifieke situatie om tot net zero te komen, zoals:

Wij helpen u op weg naar net zero

Wij ondersteunen organisaties in allerlei sectoren om de transitie naar net zero mogelijk te maken. Dit begint met het in kaart brengen van de klimaatrisico’s en -kansen, en de implicaties voor de organisatiestrategie. Vervolgens werken we samen met u aan de organisatorische transformatie. Wij helpen bij het naleven van regels, transparante rapportage en governance en we bieden zekerheid over de verantwoording.

Pathway to Net Zero
Volg ons

Contact

Viviana Voorwald

Viviana Voorwald

Partner, ESG Lead PwC NL & PwC Europe, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 536 23 07

Karin Meijer

Karin Meijer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 030 39 90

Hide