Advisering publieke instellingen

Publieke instellingen: maatschappelijke opgaven, gezamenlijke aanpak

Maatschappelijke opgaven rondom zorg, onderwijs, werk, digitalisering, duurzame-energietransitie en huisvesting zijn nauw met elkaar verbonden. (Semi-)publieke en private partijen hebben elkaar meer dan ooit nodig om die opgaven te vervullen. Dit doen we door verbindingen te leggen tussen partijen en aan oplossingen te werken. Hoe geeft u invulling aan uw maatschappelijke opgaven? Wij ondersteunen u graag bij onder meer de volgende adviseringsvraagstukken (Risk Assurance).

Vraagstukken

‘Welke afspraken versterken het sociaal domein?’

De invulling van het sociaal domein vraagt veel van de samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners. Hoe zorgt u dat uw inwoners de ondersteuning en mogelijkheden krijgen waarop ze recht hebben? En hoe houdt u dit betaalbaar?

Wij adviseren gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen bij het sluiten van slimme contracten. Daarin staan de juiste doelstellingen en prikkels. De governance en consequenties voor uw eigen organisatie zijn ermee adequaat afgedekt. We denken mee over procesinrichting en gebruiken data-analyse om inzichtelijk te maken waaraan het geld wordt besteed. Ook adviseren we bij het herontwerp van de organisatie en de organisatieontwikkeling, met zowel aandacht voor de harde kant (strategie, structuren, systemen, processen) als de zachte kant (competenties, leiderschap, cultuur).

View more

‘Wat zijn de mogelijkheden van digitalisering en data-analyse?’

Digitalisering biedt geweldige mogelijkheden om dienstverlening van publieke instellingen te verbeteren tegen lagere kosten en de administratieve lasten in het verantwoordingstraject te verminderen. Maar hoe kunt u het werken met data en digitale middelen optimaliseren? Wij helpen publieke organisaties met allerlei digitale projecten: van de verbetering van interne processen tot het ontwerpen en implementeren van nieuwe zorgconcepten en smart city-initiatieven.

De analyse van data maakt de samenhang helder tussen maatschappelijke vraagstukken en heeft voorspellende waarde voor de toekomstige publieke opdracht. Bovendien biedt het mogelijkheden om de regeldruk en administratieve lasten te verminderen. Bij alles wat wij doen, nemen we maatregelen rondom de risico’s van digitalisering, denk aan privacybeleid en cybersecurity.

Voor bestuurders en topmanagement hebben wij een resilience game ontwikkeld. Met een interactieve en intensieve sprint brengt deze game de gevolgen in beeld van de maatschappelijke veranderingen voor uw organisatie, met een concreet stappenplan voor de toekomst.

 

View more

‘Hebben en houden we de mensen die het werk kunnen doen?’

Een veranderende publieke sector betekent dat u met uw bestaande personeelsbestand meer complex werk moet doen. Er zijn nieuwe vaardigheden nodig, op het gebied van digitalisering en het aansturen van verbonden partijen bijvoorbeeld. En er is behoefte aan passend beleid op het aantrekken, behouden en uitstromen van personeel. Hoe zorgt u dat u beleid en vaardigheden ontwikkelt?

Met de PwC Academy bieden we op maat gemaakte leertrajecten, de Learning Journeys. Daarin trainen we uw medewerkers niet alleen op actuele technische kennis, maar koppelen dat aan vaardigheden zoals klantgerichtheid en advisering. Hierbij zetten we moderne methodieken in zoals Agile en Scrum - werkmethoden die zeer geschikt zijn om met ketenpartners aan een gezamenlijke opgave te werken.

View more

‘Is onze organisatie ingericht om de maatschappelijke taken te blijven vervullen?’

Wijzigende maatschappelijke opgaven vragen veel van uw organisatieontwikkeling. Het takenpakket en de rol in de keten kan zeer sterk variëren. In sommige vraagstukken is de publieke instelling de regelgever en in andere initiator, facilitator of financier. Bij weer andere vraagstukken wordt de uitvoering zelf ter hand genomen.

Voor ingewikkelde, integrale vraagstukken in samenwerking met andere partijen, moet uw organisatie zich richten op strategievorming, efficiënte en effectieve ketensamenwerking, netwerksturing en programmatisch werken. Echte uitvoeringstaken kunnen aangestuurd worden met aandacht voor operational excellence. Methodes zoals Agile en Scrum zijn daarbij behulpzaam, maar vragen om flexibele organisaties met heldere structuren, systemen en processen, en een High Performing organisatiecultuur met leiderschap (toekomst gemeentesecretaris) dat dit faciliteert. Wij kunnen u helpen die randvoorwaarden te creëren.

Om op maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen, maken publieke instellingen strategische, tactische en operationele keuzes, die consistent moeten worden uitgewerkt. Wij helpen u om uw strategie door te vertalen in governance, organisatie-inrichting met duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden, procesinrichting, risicomanagement en een inzichtelijk dashboard.

View more

‘Hoe bereiken we optimale samenwerking tussen publieke instellingen en met verbonden partijen?’

In de samenwerking van publieke organisaties moeten rollen, verantwoordelijkheden en doelen helder zijn. Wij adviseren samenwerkingspartners in de keten over de inrichting van governance en informatievoorziening. In het sociaal domein bijvoorbeeld werken we met gemeenten en zorginstellingen aan manieren om grip te houden op uitbestede taken.

Het belang van samenwerking geldt zeker voor de duurzame-energietransitie. Gemeenten hebben andere partijen nodig om de aardgasloze energievoorziening te organiseren. Welke implicaties heeft deze enorme maatschappelijk opgave voor uw organisatie en hoe komt u tot efficiënte samenwerking? Onze experts kunnen helpen met het opstellen van de strategie, ketenarrangementen en businesscases. Ook realiseren we nieuwe verdienmodellen door middel van bijvoorbeeld blockchain en andere technologieën.

View more

‘Beheersen we de risico’s ook op lange termijn?’

Om te zorgen dat publiek geld maximaal besteed kan worden, is risicomanagement rondom de begroting en uitvoering van groot belang. Met name voor gemeenten is dat risicomanagement complex. Gemeenteraden en colleges wijzigen elke vier jaar waardoor langetermijnrisico’s minder prioriteit hebben. Daarbij gaat de gemeentelijke begroting over heel diverse taken, met elk een eigen risicoprofiel. Wij helpen gemeenten en andere publieke organisaties met het uitwerken van hun risicobereidheid en het kwantificeren en beheersen van risico’s.

View more

 • Beleid sociaal domein

  - Welke prikkels zet de gemeente in?
  - Hoe groot is de zorgvraag in de gemeente?
  - Hoeveel inwoners heeft de gemeente?
  - Wijkt de zorgvraag per inwoner af van het gemiddelde?

 • Contracten

  - Hoe koopt de gemeente zorg in?
  - Wat voor type contracten kan de gemeente/zorginstelling afsluiten?
  - Hoe verzekert de gemeente/zorginstelling zich van goed contractbeheer?

 • Zorg verlenen

  - Wordt zorg verleend volgens de standaarden?
  - Worden ICT en innovatieve toepassingen gebruikt?
  - Zijn de processen passend ontworpen en effectief?
  - Registreert de gemeente de toepasselijke data?

 • Zorg monitoren

  - Hoe verkrijgen gemeenten en zorginstellingen inzicht in de mate en kwaliteit van verleende zorg?
  - Hoe ontmoedigt de gemeente fraude?

 • Verantwoording

  - Wat zijn de werkelijke kosten?
  - Hoe zijn de kosten opgebouwd?
  - Kunnen administratieve lasten worden verminderd?
  - Zijn de interne processen op orde?
  - Hoe kunnen de gemeente en zorginstellingen verrassingen voorkomen?

 • Beleidsevaluatie

  - Zijn de beleidsdoelen zowel kwalitatief als kwantiatief behaald (zelfredzaamheidsmatrix, uitstroom bijstand etc.)?

Een duurzame relatie voor duurzame oplossingen

Als trusted advisor helpt PwC publieke en private partijen bij het vervullen van maatschappelijke opgaven. Trusted betekent dat wij in een duurzame samenwerking – met het vertrouwen van onze klanten – werken aan duurzame oplossingen. Soms zetten we daarvoor onze adviseurs in. Maar ook uw PwC-accountant, vanuit de natuurlijke adviesfunctie, kan u ondersteunen bij onderwerpen zoals risicomanagement, relaties met verbonden partijen en digitalisering.

Contact

Frank van Kommer

Frank van Kommer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0) 88 792 15 23

Peter Teunisse

Peter Teunisse

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 76 99

Volg ons