Governance

In de governancestructuur van PwC Nederland staan centraal:

Algemene Vergadering

Iedere partner is door middel van zijn of haar partner-bv lid van Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. De Algemene ledenvergadering is een van de organen van deze coöperatie. 

De AV heeft de gebruikelijke bevoegdheden en beslist over benoeming en ontslag van de voorzitter van de rvb, stelt de jaarrekening, de begroting en de strategie van Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. vast en keurt het aangaan van aansluitingsovereenkomsten goed.

Raad van commissarissen

Per 1 juli 2023 bestaat de raad van commissarissen (rvc) uit Chris Buijink (voorzitter), Baukje Dreimüller, Floor Rink, René van Schooten, Jan Sijbrand en Saskia Vlaar. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de rvc zijn beschreven in het Reglement raad van commissarissen.

Lees meer

Raad van bestuur

De raad van bestuur optimaliseert de randvoorwaarden en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van PwC, de strategie en het beleid. De rvb wordt gevormd door Agnes Koops-Aukes (voorzitter), Maarten van de Pol, Janet Visbeen, Wytse van der Molen, Veronique Roos-Emonds.

Lees meer

Line of Service Boards 

PwC heeft haar diensten onderverdeeld in drie Lines of Service. Elk van deze Lines of Service is juridisch georganiseerd middels een naamloze vennootschap:  PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (Assurance), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (Tax & Legal) en PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (Advisory). De leden van de LoS-boards fungeren als directie van de desbetreffende werkmaatschappij. 

Lees meer

Partners’ Council (voorheen Ledenraad)

De Partners’ Council acteert als (collectieve) belangenbehartiger van de leden van Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A (de partners) en geeft advies op relevante onderwerpen die ter besluitvorming aan de Algemene Vergadering van Coöperatie worden voorgelegd. Daarnaast kan de Partners’ Council zowel gevraagd als ongevraagd adviseren en treedt hij in geval van een geschil op als individuele belangenbehartiger. De leden worden benoemd door de leden van Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. voor een periode van vier jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd.

De Partners’ Council wordt gevormd door Jeroen Elink Schuurman (voorzitter), Sander Gerritsen, Joukje Janssen, Martijn van Kessel, Wilmer Kloosterziel, Paul Nillesen en Willem Schouten.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons