Governance

In de governancestructuur van PwC Nederland staan centraal:

  • Algemene Vergadering (AV)
  • Raad van commissarissen (rvc)
  • Raad van bestuur (rvb)
  • Line of Service Boards
  • Ledenraad

Algemene Vergadering

Iedere partner is door middel van zijn of haar partner-bv lid van Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. De Algemene ledenvergadering is een van de organen van deze coöperatie. 

De AV heeft de gebruikelijke bevoegdheden en beslist over benoeming en ontslag van de voorzitter van de rvb, stelt de jaarrekening, de begroting en de strategie van Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. vast en keurt het aangaan van aansluitingsovereenkomsten goed.

Raad van commissarissen

Sinds 1 mei 2015 heeft Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. een raad van commissarissen. De rvc wordt gevormd door Carel van Eykelenburg (voorzitter), Naomi Ellemers, Annemarie Jorritsma, Yvonne van Rooy, Frits Oldenburg, Cees van Rijn en Jan Sijbrand.

Lees meer

Raad van bestuur

De raad van bestuur optimaliseert de randvoorwaarden en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van PwC, de strategie en het beleid. De rvb wordt gevormd door Ad van Gils (voorzitter en statutair bestuurder), Jolanda Lamse-Minderhoud, Agnes Koops, Renate de Lange, Marc Diepstraten, Maarten van de Pol, Marc Borggreven (gevolmachtigd titulair lid raad van bestuur).

Lees meer

Line of Service Boards 

PwC heeft haar diensten onderverdeeld in drie Lines of Service. Elk van deze Lines of Service is juridisch georganiseerd middels een naamloze vennootschap:  PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (Assurance), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (Tax & Legal) en PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (Advisory). De leden van de LoS-boards fungeren als directie van de desbetreffende werkmaatschappij. 

Lees meer

Ledenraad

De Ledenraad acteert als (collectieve) belangenbehartiger van de leden van Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A (de partners) en geeft advies geeft op relevante onderwerpen die ter besluitvorming aan de Algemene Vergadering van Coöperatie worden voorgelegd. Daarnaast kan de Ledenraad zowel gevraagd als ongevraagd adviseren en treedt hij in geval van een geschil op als individuele belangenbehartiger. De leden worden benoemd door de leden van Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. voor een periode van vier jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd.

De Ledenraad wordt gevormd door Diederik van Dommelen (voorzitter),, Jacobina Brinkman, Hans Dullaert, Jeroen Elink Schuurman, Sander Gerritsen, Paul Nillesen en Shana Laurie de Hernandez.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons