Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Onze adviezen voor de grootste uitdagingen van Nederland

Met een ambitieuze agenda en een fors investeringsbudget gaat een nieuw kabinet aan de slag met grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie, onderwijs, woningbouw en veiligheid. En dit alles vindt plaats in een tijd waarin elke economische prognose met onzekerheden omgeven is, niet in de laatste plaats omdat Covid-19-crisis nog lang niet is uitgewoed. Onze experts delen hun visie wat er in de nabije toekomst nodig is om Nederland houvast te bieden bij het aanpakken van de grootste uitdagingen.

Coalitieakkoord: forse investeringen, geen samenhangend verhaal

Dat het nieuwe kabinet fors investeert in de aanpak van grote maatschappelijke problemen is nodig en dus positief, vinden PwC’s hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen en Richard Goldstein, voorzitter van PwC’s publieke sectorgroep. ‘Het vastpinnen van geld in investeringsfondsen voor specifieke doelen is op zich een goed idee, maar er zitten ook nadelen aan. Verder missen we een samenhangend verhaal. Brengt dit akkoord de bredere welvaart dichterbij? En wat betekent het voor de plannen als er nog een crisis uitbreekt?’  

Lees meer 

Beprijzing kan bijdragen aan oplossing stikstofprobleem

Beprijzing kan bijdragen aan oplossing stikstofprobleem

Beprijzing is in theorie een doeltreffend en doelmatig beleidsinstrument om schadelijke stikstofuitstoot te reduceren. Dat stelt PwC in het rapport ‘Biedt beprijzen een structurele oplossing voor de stikstofproblematiek?’ Het rapport presenteert beprijzing, bij voorkeur in Europees verband, als een mogelijk onderdeel van de structurele stikstofaanpak en wijst erop dat er meer aandacht nodig is voor het vormgeven van stikstofbeleid voor de lange termijn. PwC adviseert de overheid de mogelijkheden van (Europese) beprijzing verder te onderzoeken. 

Lees meer en download het rapport

Beprijzing kan bijdragen aan oplossing stikstofprobleem
Arbeidsmarkt - Vergroot motivatie werknemers

Meer werken loont en vergroot motivatie werknemers

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet pakt veel problemen tegelijkertijd op. Het kabinet gaat verder met de hervormingen van de arbeidsmarkt en pakt de personeelstekorten in de zorg en het onderwijs aan. Ook worden de toeslagen hervormd, waarbij arbeidsmarkteffecten meewegen, en van-werk-naar-werk-trajecten worden gestimuleerd. PwC-expert Bastiaan Starink vindt het positief dat het kabinet veel dossiers met elkaar verbindt. Maar de kernvraag blijft: hoe zorgen we voor voldoende werkenden in Nederland?

Lees meer

Maak maatschappelijke vraagstukken leidend in belastinghervorming 

Het kabinet presenteerde vorig jaar in zijn zogenoemde ‘bouwstenenrapport’ beleidsopties voor het toekomstbestendig maken van het belastingstelsel waarmee een nieuw kabinet aan de slag kan gaan. PwC vindt dat hierbij niet de fiscaliteit, maar de maatschappelijke vraagstukken leidend moeten zijn. 

 • Er is momentum voor een fundamentele herziening van het belastingstelsel.
 • Een randvoorwaarde daarvoor is hogere budgetten voor de uitvoering.
 • Vergroening van het belastingstelsel moet uit de formatie komen. 

Lees meer

Verhoog de digitale dijken

Terwijl het aantal hackaanvallen blijft toenemen, wil het demissionair kabinet de encryptie van berichtenapps verzwakken. Een slecht plan, vindt Bram van Tiel. In de strijd tegen cybercrime moet de overheid juist de digitale dijken ophogen. 

 • Meer geld voor cybersecurity en focus op het ontwikkelen van veilige systemen.
 • Vergroot het bewustzijn en de kennis van burgers en professionals.
 • Zet in op meer en betere informatiedeling tussen organisaties.

Lees meer

Daniel de Jager

Daadkracht en leiderschap nodig voor Defensievisie 2035

Het besluit om structureel drie miljard euro te investeren in Defensie, als ook de extra middelen die in 2024 en 2025 beschikbaar komen om het Europese NAVO-gemiddelde te bereiken, is een positief signaal en een stap in de goede richting. Hierdoor ontstaat ruimte binnen Defensie om echt stappen te zetten die bijdragen aan het realiseren van de Defensievisie 2035, vindt PwC-expert Daniel de Jager.

Lees meer

Verkoopstop nieuwe brandstofauto’s in 2030 is haalbaar 

De ambitie uit het Klimaatakkoord om vanaf 2030 alleen nog maar volledig elektrische nieuwe auto’s te verkopen in Nederland is haalbaar. In dat jaar zijn er voldoende, betaalbare modellen op de markt, genoeg laadpunten én voldoende groene stroom om die auto’s te laten rijden. Dat blijkt uit het PwC-onderzoek ‘De haalbaarheid van 28 miljard elektrische autokilometers in 2030’.

 • Tot 2030 groeien we toe naar 1,9 miljoen volledig elektrische auto's. 
 • Geleidelijke toename elektrische auto’s is cruciaal om infrastructuur op orde te krijgen. 
 • Oproep aan een volgend kabinet: maak een integrale mobiliteitsvisie. 

Lees meer

Focus op leerling, niet op techniek

Het ministerie van Onderwijs doet er goed aan met andere, betrokken departementen een meer integrale visie te vormen op onderwijs, de rol van techniek en de gezondheid van jongeren.

 • Stel daarbij technologie niet centraal.
 • Kijk bij de technische transformatie naar de gewenste leerresultaten.
 • Zorg voor een goede leefomgeving op scholen. 

Lees meer

Meer samenwerking uitvoeringsorganisaties

13/09/21

In het post-covidtijdperk ontkomen uitvoeringsorganisaties er niet aan meer samen te werken. Die conclusie trokken de CFO's van vijf uitvoeringsorganisaties tijdens een door PwC georganiseerde rondetafelgesprek. Zij vinden:

 • dat de uitdagingen op het gebied van IT, personeelsbeleid en energietransitie om het delen van ervaringen en wellicht een gezamenlijke aanpak vragen;
 • dat de kosten voor investeringen in vernieuwing en mensen structureel onderdeel moeten worden van de opdrachten en de bijbehorende bekostiging die zij krijgen;
 • dat de huidige uitdagingen vragen om langetermijnscenario’s.

Lees meer


Centrale regie en sterker politiek mandaat nodig voor digitalisering

02/03/21

Als de overheid de uitvoering van overheidsbeleid wil verbeteren, ontkomt ze er niet aan haar digitale infrastructuur te verbeteren. Hiervoor is meer centrale regie en een sterker politiek mandaat nodig. Onze adviezen daarbij zijn:

 • Laat de top van ministeries ownership nemen.
 • Zorg voor tijdelijk extra budget, niet structureel.
 • Beloon ministeries die het goed doen.

Lees meer

Veiligheid is van vele ministeries

De digitale wereld heeft zich inmiddels verweven met de fysieke wereld. Mede daardoor is een fundamenteel andere benadering van het begrip veiligheid nodig.

 • Beleg veiligheid bij alle ministeries die ermee te maken hebben.
 • Betrek bedrijven en burgers.
 • Pas HR-beleid aan om gewenste vaardigheden in huis te halen.

Lees meer

Een ministerie van Wonen

Om de problemen op de woningmarkt op te lossen is een minister van Wonen nodig die de centrale regie over de bouw en de planning van nieuwe woningen terugpakt.

 • Afschaffing of verlaging verhuurdersheffing is niet genoeg.
 • Breng een minister van Wonen terug, met een eigen ministerie en een eigen begroting.
 • Minister gaat niet alleen over de woningcorporaties, maar over alle betrokken partijen.

Lees meer

Zorg in de toekomst

Zorg in de toekomst: beter én tegen lagere kosten

De uitdaging van de gezondheidszorg: hoe behouden en verbeteren we de al kwalitatief goede en toegankelijke zorg, en hoe verlagen we tegelijkertijd de totale kosten daarvan? Drie grote vraagstukken verdienen aandacht en oplossingsrichtingen:

 • Versnellen en opschalen van innovatie van zorg
 • Behouden van toegankelijkheid en betaalbaarheid van medicatie
 • Aanpakken van arbeidsmarktproblematiek

Lees meer

In gesprek over maatschappelijke uitdagingen

In gesprek met Peter Blom over duurzaamheid in de financiële sector

Hoe kan de financiële sector verduurzaming ondersteunen? Hoe ga je van ambitie naar concrete impact? Wat kan DNB doen om kennis bij de financiële sector over klimaatimpact in beeld te krijgen? En welke rol kan PwC spelen om de transitie te ondersteunen? 

Oud-CEO Triodos bank en commissaris van DNB Peter Blom en Young PwC professional Milou Keijzer gaan hierover in gesprek. Over de uitdagingen die er liggen en het belang van samenwerken om oplossingen te vinden die werken voor de dagelijkse praktijk.

Lees meer

Playback of this video is not currently available

0:10:46

Peter Blom over duurzaamheid in de financiële sector

'De wereld moet steeds meer rekening houden met ‘the known unknowns’, grote crises waarvan je niet weet hoe ze eruit zien, maar die wel grote gevolgen hebben. Het zou goed zijn als de mogelijke impact hiervan een plaats krijgt in de plannen.'

Jan Willem Velthuijsen - hoofdeconoom PwC

De cijfers over de economie zijn goed, maar 'onder de motorkap' is nog veel werk te doen

Een eerste blik op de cijfers doet vermoeden dat het ondanks de Covid-19-pandemie heel goed gaat met de Nederlandse economie. Maar als je nauwkeuriger onder de ‘motorkap’ van de economieën kijkt, zie je een veel genuanceerder beeld, aldus PwC's hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen. 'Een check van de ontwikkeling van de sustainable development goals (SDG’s) leert ons dat anderhalf jaar coronacrisis de structuur van de samenleving behoorlijk heeft aangetast. En die schade zou ons zorgen moeten baren.'

Lees de hele blog van Jan Willem Velthuijsen

Playback of this video is not currently available

0:01:46

Jan Willem Velthuijsen over het herstel van de economie


Rijksbegroting 2022, de accenten voor de publieke sector en de uitdagingen

Op 21 september 2021 heeft het demissionaire kabinet de Rijksbegroting voor 2022 gepresenteerd per ministerie. 

Richard Goldstein, voorzitter Publieke Sector PwC, gaat in op accenten die het kabinet legt, wat de impact is voor de publieke sector en waar de uitdagingen liggen van het gekozen beleid. Bekijk hiernaast de video.

Lees de kernpunten van de begroting per ministerie

Playback of this video is not currently available

0:01:39

Richard Goldstein over de Rijksbegroting 2022

Wat is de impact voor de publieke sector en waar liggen de uitdagingen van het gekozen beleid. Richard Goldstein, voorzitter Publieke Sector PwC, gaat in op accenten die het kabinet legt.

{{filterContent.facetedTitle}}

Volg ons