Onze adviezen voor de grootste uitdagingen van Nederland

Met een ambitieuze agenda en een fors investeringsbudget ging het nieuwe kabinet aan de slag met grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie, onderwijs, woningbouw en veiligheid. In de Voorjaarsnota 2022 is het kernwoord 'investeringen' vervangen door 'budgettaire grenzen'. Blijvende en nieuwe ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne en het vervolg van de Covid-19-pandemie in Azië, zorgen nog steeds voor economische onzekerheid. Onze experts delen hier hun visie over wat er nodig is bij het aanpakken van de grootste uitdagingen voor Nederland.

Rijksbegroting 2023: de hoofdpunten per ministerie 

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de Rijksbegroting voor 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. Hieronder leest u per ministerie de kernpunten van de begroting. 

Lees de kernpunten van de begroting per ministerie

Playback of this video is not currently available

0:01:41

‘Kwalitatief goede uitvoering is een grote uitdaging’

Richard Goldstein, voorzitter Publieke Sector PwC, gaat in op de uitdagingen voor de regering en de publieke sector.

Playback of this video is not currently available

0:02:07

‘Leren leven met nieuwe economische wetten’

Hoofdeconoom Jan -Willem Velthuijsen denkt dat de tijd van lage inflatie voorlopig niet terugkomt.

Kabinet moet niet in ‘damage control’ blijven hangen

Het kabinet ging met het coalitieakkoord voortvarend van start met grootse plannen en fondsen voor investeringen in oplossingen voor de klimaat en stikstofproblematiek. Na vijf maanden is het vooral bezig met ‘damage control’. Niet ‘investeren’, maar de ‘budgettaire grenzen’ zijn kernwoorden in de Voorjaarsnota 2022.

Lees meer 

Kabinet moet niet in ‘damage control’ blijven hangen

‘Voorjaarsnota 2022 niet heel coherent verhaal’

Het was goed geweest als het kabinet in de Voorjaarsnota 2022, anticiperend op het Belastingplan en de Miljoenennota van komend najaar, al belangrijke keuzes had gemaakt op fiscaal gebied. Volgens voorzitter Marc Diepstraten van de belastingpraktijk van PwC ontbreken die nu. Bovendien draagt de heffing van belastingen nu niet of nauwelijks bij aan het realiseren van grote transformaties.

Lees meer

Beprijzing kan bijdragen aan oplossing stikstofprobleem

Beprijzing is in theorie een doeltreffend en doelmatig beleidsinstrument om schadelijke stikstofuitstoot te reduceren. Dat stelt PwC in het rapport ‘Biedt beprijzen een structurele oplossing voor de stikstofproblematiek?’ Het rapport presenteert beprijzing, bij voorkeur in Europees verband, als een mogelijk onderdeel van de structurele stikstofaanpak en wijst erop dat er meer aandacht nodig is voor het vormgeven van stikstofbeleid voor de lange termijn. PwC adviseert de overheid de mogelijkheden van (Europese) beprijzing verder te onderzoeken. 

Lees meer en download het rapport

Beprijzing kan bijdragen aan oplossing stikstofprobleem

Vijf voorwaarden om van hybride werken een succes te maken

17-02-2022

Nu we weer voor 50% van de tijd naar kantoor mogen gaan, en mogelijk binnenkort het thuiswerkadvies vervalt, staan ook overheidsorganisaties aan het begin van een transformatie die nodig is om hybride werken echt duurzaam vorm te geven. Specialisten Liesbeth van der Maat en Roline Roos bespreken vijf randvoorwaarden om van hybride werken een succes te maken.

Lees meer


Arbeidsmarkt - Vergroot motivatie werknemers

Meer werken loont en vergroot motivatie werknemers

13/01/22

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet pakt veel problemen tegelijkertijd op. Het kabinet gaat verder met de hervormingen van de arbeidsmarkt en pakt de personeelstekorten in de zorg en het onderwijs aan. Ook worden de toeslagen hervormd, waarbij arbeidsmarkteffecten meewegen, en van-werk-naar-werk-trajecten worden gestimuleerd. PwC-expert Bastiaan Starink vindt het positief dat het kabinet veel dossiers met elkaar verbindt. Maar de kernvraag blijft: hoe zorgen we voor voldoende werkenden in Nederland?

Lees meer

Hervormingsambitie belastingstelsel mist concrete maatregelen 

24/01/22

Het regeerakkoord bevat veel kleine fiscale maatregelen, maar geen fundamentele hervorming van het belastingstelsel. De ambitie om het te hervormen en te vereenvoudigen is er wel, maar een vertaling naar concrete maatregelen daartoe ontbreekt, oordeelt voorzitter Marc Diepstraten van de belastingpraktijk van PwC. 

Lees meer


Maak maatschappelijke vraagstukken leidend in belastinghervorming 

19/03/21

Het kabinet presenteerde vorig jaar in zijn zogenoemde ‘bouwstenenrapport’ beleidsopties voor het toekomstbestendig maken van het belastingstelsel waarmee een nieuw kabinet aan de slag kan gaan. PwC vindt dat hierbij niet de fiscaliteit, maar de maatschappelijke vraagstukken leidend moeten zijn. 

 • Er is momentum voor een fundamentele herziening van het belastingstelsel.
 • Een randvoorwaarde daarvoor is hogere budgetten voor de uitvoering.
 • Vergroening van het belastingstelsel moet uit de formatie komen. 

Lees meer

Verhoog de digitale dijken

25/03/21

Terwijl het aantal hackaanvallen blijft toenemen, wil het demissionair kabinet de encryptie van berichtenapps verzwakken. Een slecht plan, vindt Bram van Tiel. In de strijd tegen cybercrime moet de overheid juist de digitale dijken ophogen. 

 • Meer geld voor cybersecurity en focus op het ontwikkelen van veilige systemen.
 • Vergroot het bewustzijn en de kennis van burgers en professionals.
 • Zet in op meer en betere informatiedeling tussen organisaties.

Lees meer

Daniel de Jager

Daadkracht en leiderschap nodig voor Defensievisie 2035

18/01/22

Het besluit om structureel drie miljard euro te investeren in Defensie, als ook de extra middelen die in 2024 en 2025 beschikbaar komen om het Europese NAVO-gemiddelde te bereiken, is een positief signaal en een stap in de goede richting. Hierdoor ontstaat ruimte binnen Defensie om echt stappen te zetten die bijdragen aan het realiseren van de Defensievisie 2035, vindt PwC-expert Daniel de Jager.

Lees meer

Verkoopstop nieuwe brandstofauto’s in 2030 is haalbaar 

25/03/21

De ambitie uit het Klimaatakkoord om vanaf 2030 alleen nog maar volledig elektrische nieuwe auto’s te verkopen in Nederland is haalbaar. In dat jaar zijn er voldoende, betaalbare modellen op de markt, genoeg laadpunten én voldoende groene stroom om die auto’s te laten rijden. Dat blijkt uit het PwC-onderzoek ‘De haalbaarheid van 28 miljard elektrische autokilometers in 2030’.

 • Tot 2030 groeien we toe naar 1,9 miljoen volledig elektrische auto's. 
 • Geleidelijke toename elektrische auto’s is cruciaal om infrastructuur op orde te krijgen. 
 • Oproep aan een volgend kabinet: maak een integrale mobiliteitsvisie. 

Lees meer

Onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en sociale veiligheid

07/02/22

Qua onderwijs ligt de focus van het regeerakkoord nadrukkelijk op grotere kansengelijkheid, sociale veiligheid en gelijke behandeling. De echte waarde van de goede intenties wordt pas zichtbaar na een zorgvuldige operationele implementatie in beleid en praktijk, oordelen PwC’s onderwijsexperts Robert Loesberg en Kristina Dervojeda.

Lees meer


Focus op leerling, niet op techniek

02/03/21

Het ministerie van Onderwijs doet er goed aan met andere, betrokken departementen een meer integrale visie te vormen op onderwijs, de rol van techniek en de gezondheid van jongeren.

 • Stel daarbij technologie niet centraal.
 • Kijk bij de technische transformatie naar de gewenste leerresultaten.
 • Zorg voor een goede leefomgeving op scholen. 

Lees meer

Meer samenwerking uitvoeringsorganisaties

13/09/21

In het post-covidtijdperk ontkomen uitvoeringsorganisaties er niet aan meer samen te werken. Die conclusie trokken de CFO's van vijf uitvoeringsorganisaties tijdens een door PwC georganiseerde rondetafelgesprek. Zij vinden:

 • dat de uitdagingen op het gebied van IT, personeelsbeleid en energietransitie om het delen van ervaringen en wellicht een gezamenlijke aanpak vragen;
 • dat de kosten voor investeringen in vernieuwing en mensen structureel onderdeel moeten worden van de opdrachten en de bijbehorende bekostiging die zij krijgen;
 • dat de huidige uitdagingen vragen om langetermijnscenario’s.

Lees meer


Centrale regie en sterker politiek mandaat nodig voor digitalisering

02/03/21

Als de overheid de uitvoering van overheidsbeleid wil verbeteren, ontkomt ze er niet aan haar digitale infrastructuur te verbeteren. Hiervoor is meer centrale regie en een sterker politiek mandaat nodig. Onze adviezen daarbij zijn:

 • Laat de top van ministeries ownership nemen.
 • Zorg voor tijdelijk extra budget, niet structureel.
 • Beloon ministeries die het goed doen.

Lees meer

Gedeelde verantwoordelijkheid bij aanpak criminaliteit

25/01/22

Voor het versterken van veiligheid reserveert het regeerakkoord oplopend structureel één miljard euro voor verschillende doelen, zoals het tegengaan van ondermijning en het versterken van de politieorganisatie, de preventie-aanpak, de inlichtingendiensten en de gehele justitiële keten. De aanpak van ondermijnende criminaliteit heeft een prominente plek gekregen en is gebaat met samenwerking tussen overheid, samenleving en bedrijfsleven.

 

Lees meer


Oplossingen voor een toekomstbestendige rechtspleging en rechtshandhaving

7/02/22

Toekomstbestendige rechtspleging en rechtshandhaving vragen constante innovaties en aanpassingen binnen het gehele rechtsstelsel om uitdagingen het hoofd te bieden. Het kabinet wil de justitiële keten versterken en de toegang tot het recht vergroten. De vraag die voorligt, is hoe we een efficiënt, kwalitatief en onafhankelijk rechtsstelsel kunnen bevorderen.

 

Lees meer

Een minister die de regie terugpakt over wonen is belangrijk

01/02/22

De terugkomst van een minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening met een centrale regiefunctie juichen PwC-specialisten Huub Wüst, Richard Venderbosch en Jimmy Berns toe. Net als het voornemen van het kabinet om de verhuurderheffing af te schaffen. ‘Maar daarmee zijn de problemen op de woningmarkt op korte termijn nog niet opgelost. De urgentie is geland, maar de uitdagingen blijven.’

Lees meer


Een ministerie van Wonen

02/03/21

Om de problemen op de woningmarkt op te lossen is een minister van Wonen nodig die de centrale regie over de bouw en de planning van nieuwe woningen terugpakt.

 • Afschaffing of verlaging verhuurdersheffing is niet genoeg.
 • Breng een minister van Wonen terug, met een eigen ministerie en een eigen begroting.
 • Minister gaat niet alleen over de woningcorporaties, maar over alle betrokken partijen.

Lees meer

Zorg in de toekomst

Zorg in de toekomst: beter én tegen lagere kosten

05/03/21

De uitdaging van de gezondheidszorg: hoe behouden en verbeteren we de al kwalitatief goede en toegankelijke zorg, en hoe verlagen we tegelijkertijd de totale kosten daarvan? Drie grote vraagstukken verdienen aandacht en oplossingsrichtingen:

 • Versnellen en opschalen van innovatie van zorg
 • Behouden van toegankelijkheid en betaalbaarheid van medicatie
 • Aanpakken van arbeidsmarktproblematiek

Lees meer

In gesprek over maatschappelijke uitdagingen

In gesprek met Peter Blom over duurzaamheid in de financiële sector

Hoe kan de financiële sector verduurzaming ondersteunen? Hoe ga je van ambitie naar concrete impact? Wat kan DNB doen om kennis bij de financiële sector over klimaatimpact in beeld te krijgen? En welke rol kan PwC spelen om de transitie te ondersteunen? 

Oud-CEO Triodos bank en commissaris van DNB Peter Blom en Young PwC professional Milou Keijzer gaan hierover in gesprek. Over de uitdagingen die er liggen en het belang van samenwerken om oplossingen te vinden die werken voor de dagelijkse praktijk.

Lees meer

Playback of this video is not currently available

0:10:46

Peter Blom over duurzaamheid in de financiële sector

'De wereld moet steeds meer rekening houden met ‘the known unknowns’, grote crises waarvan je niet weet hoe ze eruit zien, maar die wel grote gevolgen hebben. Het zou goed zijn als de mogelijke impact hiervan een plaats krijgt in de plannen.'

Jan Willem Velthuijsen - hoofdeconoom PwC

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}
Volg ons