Geschillen

Het afwikkelen van uw geschillen

Geschillen zijn helaas onvermijdelijk in de hedendaagse zakenwereld. Zelfs na nauwgezette onderhandelingen kan de uitleg van contracten leiden tot geschillen tussen partijen. Complexe kwesties moeten vaak worden verduidelijkt in het kader van het oplossen van conflicten.

Om voor- en nadelen af ​​te kunnen wegen bij procedures of onderhandelingen, loont het om alle gevolgen van een specifiek geschil te kennen.

PwC's Dispute Analysis ondersteunt bedrijven door middel van managementanalyses, verheldering van zaken of door het presenteren van deskundig bewijsmateriaal in rechtszaken.

Geschillenanalyse

Onze diepgaande geschilanalyse verduidelijkt uw juridische, economische en sociale positie in detail en stelt u in staat om het initiatief te nemen in een juridische procedure of arbitrage.

Onze teams van advocaten, accountants, criminologen, gedragseconomen en ICT-specialisten, hebben een brede ervaring met lokale en internationale geschillen en hoe ze af te wikkelen. We weten wat ons te wachten staat in gerechtelijke procedures en arbitrage en weten wat nodig is om ze voor te bereiden. We kunnen optreden als arbiter en expertteams samenstellen in alle relevante jurisdicties.

Schade door Covid-19

Veel bedrijven lijden schade als gevolg van de Corona-crisis en staan voor de vraag hoe deze schade (gedeeltelijk) te verhalen of mogelijk tussen partijen te verdelen. Om die vraag te kunnen beantwoorden is inzicht in de mogelijke omvang van schade essentieel.

Inventariseren schade Covid-19

Het is belangrijk om relevante informatie over de omvang van de schade, maar ook over de relatie met de Corona-crisis zo snel mogelijk in kaart te brengen om te voorkomen dat informatie achteraf niet meer beschikbaar of moeilijk(er) te achterhalen is. Dit geldt ook voor informatie met betrekking tot genomen acties om schade te beperken en de hierbij behorende kosten en eventuele opbrengsten.

Oplossingen geschillen als gevolg van Covid-19

Het mooiste is natuurlijk als u samen met de andere bedrijven tot een oplossing komt met betrekking tot de verdeling van de geleden schade – mede ter voorkoming van hoge juridische kosten. Als dat niet lukt dan kunt u ervoor kiezen om een gerechtelijke procedure, arbitrage of mediation te starten. Een andere optie die, juist onder de huidige omstandigheden interessant kan zijn, is bindend advies.

Shade voor covid-19
hoe wij kunnen helpen

Wij kunnen u (en uw advocaat) helpen met:

  • Het inzichtelijk maken van de beschikbare informatie en een initiële berekening maken van de schade. Deze initiële berekening stelt u in staat om te bepalen welke vervolgstappen te nemen.
  • Het onderbouwen van uw positie met betrekking tot de door u geleden schade. Op een manier waardoor het voor alle partijen helder is hoe de schadeberekening tot stand is gekomen.
  • Het geven van bindend advies. In dat geval legt u uw geschil samen met de andere betrokken partij(en) voor aan de experts van PwC. De partijen bepalen in gezamenlijkheid het te doorlopen proces evenals de te hanteren criteria en de grondslagen voor het opstellen en verdelen van de schade. PwC doet vervolgens een uitspraak over de geschilpunten die voor alle partijen bindend is.

Contact

Erik Bos

Erik Bos

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 118 57 32

Ankie van Dusseldorp

Ankie van Dusseldorp

Senior manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 249 81 45

Volg ons