Country-by-Country reporting

Country-by-Country Reporting correct uitgevoerd en anticiperend op de toekomst

Multinationale ondernemingen (MNO's) met een geconsolideerde omzet van meer dan EUR 750 miljoen (of equivalent in een andere valuta) moeten jaarlijks binnen twaalf maanden na het verslagjaar een Country-by-Country Report (CbCR) indienen. Het voorbereiden van uw CbCR kan een aanzienlijke druk leggen op de IT-systemen en activiteiten van een MNO. Hoe bereidt u uw organisatie voor op het jaarlijkse CbCR-proces?

Winstverdeling en betaalde belastingen

CbCR vereist van MNO's dat zij informatie verstrekken over hun wereldwijde verdeling van de winst, betaalde belastingen en bepaalde indicatoren van economische activiteit per land waarin zij actief zijn. MNO's zijn verplicht om te rapporteren in elk belastingjurisdictie waar ze actief zijn. Ter voorbereiding op het jaarlijkse CbCR-proces moeten verschillende overwegingen worden gemaakt.

Regelgeving, formaten en data-afstemming

CbCR-voorschriften kunnen per land verschillen, net als de vereisten voor digitale formaten. Het kan complex zijn om te onderscheiden welke entiteiten deel uitmaken van de MNO-groep voor CbCR-doeleinden (bijvoorbeeld na een fusie of overname). Het is mogelijk dat een MNO CbCR’s afzonderlijk in meerdere landen moet indienen. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de gegevens consistent zijn en wereldwijd op elkaar afgestemd. Het niet naleven van de CbCR-vereisten kan leiden tot sancties, waaronder boetes en gevangenisstraffen.

Afstemming van CbCR en verrekenprijsbeleid

Aangezien CbCR-gegevens een uitgangspunt kunnen zijn voor belastingautoriteiten voor een risicoanalyse van de verrekenprijzen, is het van cruciaal belang om de CbCR-gegevens af te stemmen op het verrekenprijsbeleid en de documentatie van de MNO (groepsdossier en lokaal dossier). Is de uitkomst van CbCR in lijn met het fiscale risicoprofiel van het bedrijf en met de interne verwachtingen van waar waarde wordt gecreëerd?

Betrokkenheid van bestuur en senior management

Aangezien de Nederlandse belastingdienst vragen stelt op basis van de eerste verstrekte gegevens, kiezen veel bedrijven ervoor om hun antwoorden op CbCR jaarlijks te plannen. Betrokkenheid op bestuursniveau is hiervoor cruciaal. Het CbCR-proces kan aanzienlijk tijdrovend worden voor het senior management aangezien het moet voldoen aan gedetailleerde gegevensverzoeken en door de gevoeligheid van de informatie. Onze experts ondersteunen en werken nauw samen met MNO’s, daarbij nemen ze bovengenoemde aspecten in aanmerking.

Automatische uitwisseling van informatie

Nadat CbCR aan de Belastingdienst is verstrekt, is het mogelijk dat CbCR-gegevens automatisch worden uitgewisseld met andere belastingautoriteiten. In 2016 heeft Nederland ingestemd met de automatische uitwisseling van CbCR-gegevens, samen met dertig andere landen. Voor veel bedrijven betekent dit dat hun CbCR slechts in één belastingjurisdictie moet worden ingediend en vervolgens zal worden uitgewisseld met de andere belastingjurisdicties. Wij kunnen u helpen bepalen of uw CbCR wordt uitgewisseld met alle vereiste belastingjurisdicties.

Openbaarmaking

De Europese Commissie (EC) heeft een richtlijn gepubliceerd die grote MNO’s verplicht om essentiële informatie te publiceren over behaalde winst en betaalde belastingen per EU-land. In afwachting van de uitkomst van de beoordeling door de EC hebben verschillende landen al verklaringen afgelegd tegen de mogelijke openbaarmaking van de CbCR-informatie. Bent u zich bewust van de bredere implicaties als uw CbCR-informatie (gedeeltelijk) openbaar beschikbaar wordt? Wij kunnen u helpen bij het analyseren hiervan en indien nodig uw CbCR tijdig aan te passen, bijvoorbeeld door opmerkingen op te nemen in de CbCR-bijlage (tabel 3) voor verduidelijking in geval van openbaarmaking.

Country by Country reporting

Hoe PwC kan helpen

  • Analyseren of CbCR al dan niet vereist is per rapportagejaar voor een MNO-groep.

  • Ondersteuning bij specifieke vragen over CbCR-definities, voorschriften per land, digitale formaten, enzovoort.

  • Ondersteuning bij de voorbereiding van CbCR-templates, inclusief gedetailleerd maatwerk, bijvoorbeeld door een workshop over de praktische aspecten van het opstellen van uw CbCR.

  • Risicoanalyse van uw CbCR-gegevens met betrekking tot o.a. mogelijke substantiële verrekenprijsrisico’s. Komen de CbCR-resultaten overeen met de verwachtingen van u en van de Belastingdienst en zijn de CbCR-resultaten in overeenstemming met de informatie die aan de Belastingdienst is verstrekt? Met onze tool om CbCR-data te analyseren, kunnen we zowel één opzichzelfstaande CbCR-analyse uitvoeren om te zien of uw CbCR in overeenstemming is met uw transfer pricing-documentatie en -beleid.

  • Organisatie van workshops om te bespreken hoe de CbCR-gegevens aansluiten bij de strategie en het fiscaal beleid van uw groep en hoe deze kunnen worden gebruikt voor (externe) rapportagedoeleinden.

  • Managen van samenwerking aan uw CbCR wereldwijd met behulp van ons wereldwijde PwC-netwerk.

Volg ons

Contact

Michel van der Breggen

Michel van der Breggen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 096 08 97

Jeroen Peerbooms

Jeroen Peerbooms

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 133 46 77

Arnout van der  Rest

Arnout van der Rest

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 134 09 70

Erwin van den Bree

Erwin van den Bree

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 104 56 53

Bert Middelkoop

Bert Middelkoop

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 218 52 73

Marthe Kleinjan

Marthe Kleinjan

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 818 70 15

Hide