Pillar One en Transfer Pricing

De fiscale uitdagingen die de digitale economie met zich meebrengt, hebben ontwikkelingen in gang gezet in de internationale fiscale omgeving. De recente publicaties van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) van de voorgestelde blauwdrukken voor Pillar One en Pillar Two zijn een duidelijk voorbeeld van dit mondiale fenomeen. Pillar One beoogt nieuwe heffingsrechten op niet-routinematige inkomsten (Amount A) toe te kennen aan markt jurisdicties, zelfs in het geval van ontbreken van fysieke aanwezigheid (bijv. schaal zonder massa), en het bedrag van routinematige inkomsten in verband met bepaalde beperkte marketing & sales activiteiten (Amount B) vast te stellen, via de introductie van een nieuwe set van belastingregels die mogelijk bovenop de bestaande regels komt.

Hoe kunnen wij als PwC u helpen?

Pillar One zou kunnen worden gekwalificeerd als een "reset" van het internationale belastingstelsel, waardoor meer belastinginkomsten naar markt jurisdicties gaan. Wij kunnen u helpen bij het beoordelen van de mogelijke impact van Pillar One, die meer en bredere belastingrechten toekent aan de markten. Samen kunnen wij de daaruit voortvloeiende onzekerheid en uitdagingen voor uw onderneming het hoofd bieden door:

 1. Het begrijpen, in kaart brengen en kwantificeren van de fiscale implicaties van Pillar one, gegeven uw huidige bedrijfsmodel (bijv. gecentraliseerd vs. gedecentraliseerd, CFB vs. ADS, referentie-industrie);

 2. Het kwantificeren van de mogelijke financiële belastingimpact als gevolg van de verschuiving van winsten naar lokale markten, met inbegrip van wijzigingen in de ETR, cash-flow belastingen en een schatting van het financiële risico van dubbele belastingheffing; en

 3. Bepaling van de nalevingsvereisten, beoordeling van mogelijke lacunes in gegevens/processen, uitstippeling van een nalevingsstrategie en assistentie bij de implementatie.

Wilt u meer weten over wat PwC voor u kan doen? Neem dan contact met ons op.

Blauwdruk van de OESO Pillar One 

Een van de oplossingen die op tafel liggen om de impact en de gevolgen van de digitalisering van de wereldeconomie aan te pakken, zijn de blauwdrukken van de OESO in het kader van Pillar One en Pillar Two. De OESO heeft deze twee blauwdrukken voor toekomstige concrete oplossingen op 12 oktober 2020 vrijgegeven, na jaren van onderzoek en politieke debatten met diverse belanghebbenden, waaronder de publicatie van tussentijdse rapporten en raadplegingen.

OESO blauwdruk in het kort

 • Pillar one biedt een eerste kader dat technische elementen uit eerdere voorstellen combineert (d.w.z. marketingintangibles, gebruikersparticipatie en aanzienlijke economische aanwezigheid) en waarvan het toepassingsgebied digitale bedrijven (ADS's) en CFB's omvat. Pillar One kent drie kerncomponenten:
  • Amount A, dat een nieuw heffingsrecht vormt voor marktjurisdicties die een deel van de residuele (niet-routinematige) winst van een MNO toegewezen krijgen, zelfs zonder fysieke nexus of met een lage lokale substantie;
  • Amount B, dat een vast rendement oplevert voor bepaalde basisactiviteiten op het gebied van marketing en distributie die fysiek in een marktgebied plaatsvinden;
  • Processen ter verbetering van de belastingzekerheid door middel van doeltreffende mechanismen ter voorkoming en beslechting van geschillen.
 • Pillar Two, die een wereldwijde minimumbelasting zou invoeren om de resterende problemen in verband met base erosion en profit shifting (BEPS 2.0) door MNO's aan te pakken.

Tien relevante Pillar One vragen om jezelf te stellen

 1. Kan uw bedrijf in aanmerking komen voor de toepassing van Pillar One Amount A (d.w.z. consumer-facing business  of automated digital services("ADS"))?
 2. Haalt uw bedrijf inkomsten uit ADS-activiteiten in marktjurisdicties waar het momenteel geen belastbare aanwezigheid heeft?
 3. Beschikt u over het vereiste inzicht in het huidige verrekenprijsbeleid van uw onderneming, de toerekening van inkomsten van niet-routinematige immateriële activa enhet gebruik van Research & Development / Immateriële Eigendom / Octrooiregelingen binnen uw groep om de mogelijke niet-routinematige inkomstenverschuiving onder Amount A te bepalen?
 4. Bent u in staat om de "betalende entiteiten" van uw groep te identificeren om de financiële belastingeffecten van Amount A en Amount B van Pillar One te bepalen?
 5. Is uw huidige op het arm's length-principe  gebaseerde (niet)-fysieke aanwezigheid in marktjurisdicties (bijv. distributeurs met een beperkt risico, commissionairs, agenten, volwaardige distributeurs, etc.) nog steeds strategisch en operationeel efficiënt en effectief vanuit een zakelijk perspectief terwijl u anticipeert op Pillar One?
 6. Welke invloed zou Pillar One hebben op de vergoeding die is overeengekomen in het kader van uw multi-, bi- of unilaterale Advance Pricing Agreements?
 7. Wat zullen de financiële belastinggevolgen van Pillar One zijn van de mogelijk verschillende economische levenscycli van uw markten, gezien de mogelijke kruissubsidiëring tussen winstgevende en minder winstgevende/verliesgevende markten?
 8. Welke gevolgen zal de fiscale behandeling van verliezen (op groepsniveau, op het niveau van de uitbetalende entiteit en op het niveau van de entiteit die op de markt actief is) in het kader van Pillar One hebben voor de jaarrekening van uw groep? Zijn deze erkend en zullen zij erkend blijven worden?
 9. Bent u ervan overtuigd dat u over de vereiste inzichten beschikt over de impact van Pillar One op uw groepsbrede effectieve belastingtarief (ETR) en totale belastingkosten in contanten om uw belanghebbenden te informeren?
 10. Kunt u voldoen aan de belangrijkste compliance-vereisten op basis van uw huidige rapportagesystemen, zoals het hebben van geconsolideerde financiële rekeningen gesegmenteerd naar business lines of duidelijke interne rapportage van in-market inkomsten en inkomsten?

We bespreken deze vragen graag met u, voel u vrij om contact met ons op te nemen.

Hoewel de blauwdruk van Pillar One nog steeds wordt besproken en de inhoud ervan nog kan veranderen, heeft de OESO zich gecommitteerd om tegen medio 2021 een eindverslag te publiceren, met inbegrip van een ontwerp voor de tenuitvoerlegging van wetgeving. Hoewel de meningen over de verschillende ontwerpelementen van Pillar One sterk uiteenlopen, hebben verschillende rechtsgebieden, een deel van het inclusieve kader van de OESO en de G20 en andere belanghebbenden een zeer duidelijke boodschap aan de OESO overgebracht: het huidige ontwerp van Pillar one is te complex en moet worden vereenvoudigd. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de openbare raadpleging kunt u hier een door PwC Global Tax Policy opgestelde samenvatting raadplegen. Hierin worden een aantal van de belangrijkste punten van de raadpleging opgesomd. Wij zullen u via de webpagina en de PwC Belastingnieuwsbrief op de hoogte houden.

Playback of this video is not currently available

1:43

PwC’s Market Taxation Analyser (MARTA) tool

Om duidelijk inzicht te krijgen in hoe het OESO-voorstel met twee pijlers uw bedrijf kan beïnvloeden, heeft PwC de Market Taxation Analyzer (MARTA) ontwikkeld. Deze tool maakt gebruik van een combinatie van openbaar beschikbare informatie en uw eigen direct beschikbare gegevens, ingediend via een op Excel gebaseerde informatie.

Meer weten, neem dan contact met ons op!

Volg ons

Contact

Jeroen Peerbooms

Jeroen Peerbooms

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 133 46 77

Bert Middelkoop

Bert Middelkoop

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 218 52 73

Edwin Visser

Edwin Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 294 38 76

Hide