Pillar Two

Pillar Two

Pillar Two voorziet in een belastingstelsel met een minimum effectief belastingtarief van 15% per jurisdictie. Bedrijven met een wereldwijde omzet van meer dan 750 miljoen euro zullen binnen de scope vallen van Pillar Two. Wanneer het effectieve belastingtarief (ETR) in een jurisdictie onder het overeengekomen minimum ligt, zal de nieuwe regeling de verschuldigde belasting aanvullen tot het minimale tarief van 15% per jurisdictie waar de belastingplichtige inwoner is. 

Voor de berekening van de ETR worden in Pillar Two twee nieuwe concepten geïntroduceerd: De GloBE tax base (GloBE-belastinggrondslag) en de Covered taxes (verschuldigde winstbelasting). De GloBE-belastinggrondslag is de "arm's length" winst vóór belasting zoals volgt uit de jaarrekening na een groot aantal aanpassingen en eliminaties. De verschuldigde winstbelasting is de werkelijk betaalde winstbelasting vermeerderd en/of verminderd met bronbelastingen en een aantal andere aanpassingen.

Dinsdag 19 maart, 15:00 – 16:30 uur Webcast State of Tax, Legal & people: Pillar 2 – Praktische richtlijnen voor de praktijk

In deze praktische sessie, bespreken we de implicaties van Pillar 2 en komen vanuit verschillende invalshoeken best practices, tooling en aandachtspunten aan bod. Ook kijken we door de ogen van de praktijk naar de aanpak van Pillar 2.

Inschrijven

Impact analyse

Om duidelijk inzicht te krijgen in hoe Pillar Two uw bedrijf kan beïnvloeden, heeft PwC een pilot ontwikkeld. Het doel van de pilot is om inzicht te krijgen in de financiële impact van Pillar Two en de Data-Gap en complexiteit. Dit inzicht kan worden gebruikt om een interne business case voor Pillar Two op te stellen.

PwC's data input catalog

De Data Input Catalog van PwC staat centraal in PwC's end-to-end proces voor Pillar Two. De Data Input Catalog definieert de vereiste data voor Pillar Two, geeft bedrijven een volledig inzicht in de hoeveelheid werk die hen te wachten staat en kan bedrijven helpen te anticiperen op de unieke uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. De Data Input Catalog van PwC dient als basis om een uitgebreide datastrategie te ontwikkelen, de mate van beschikbaarheid van data te beoordelen of een modelleringsaanpak te bepalen en vormt de kern om klaar te zijn voor Pillar Two

Financiële impact en data gap analyse

De GloBE regels

De belangrijkste regel van Pillar Two is de zogenaamde kwalificerende binnenlandse bijheffing (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax; QDMTT) die een aanvullende heffing oplegt binnen de jurisdictie, indien een entiteit (of entiteiten) niet onderworpen is (of zijn) aan een effectief tarief van 15% in die betreffende jurisdictie. Als een land geen QDMTT geïmplementeerd heeft, dan kunnen andere jurisdicties op het niveau van de moederentiteit via de inkomen-inclusief maatregel (Income Inclusion Rule; IIR), een aanvullende heffing opleggen op basis van een per-jurisdictie benadering. Daarnaast  is de onderbelaste winstmaatregel (Under-Taxed Profits Rule; UTPR) van toepassing als onderbelast inkomen niet wordt belast op basis van de IIR of de QDMTT. De IIR en de UTPR worden samen de GloBE-regels genoemd. Voor zowel de QDMTT, IIR en de UTPR kunnen zogenaamde Safe Harbour regels van toepassing zijn. Als de Safe Harbour regels van toepassing zijn, hoeft er over het algemeen geen volledige berekening te worden gedaan o.b.v. de Globe-regels en/of de QDMTT. Onder de UTPR Safe Harbour is de UTPR niet van toepassing.

Wanneer worden deze regels van kracht?

De OESO heeft aanbevolen dat de regels van de Pillar Two in 2024 van kracht worden, met uitzondering van de regel inzake onderbelaste winsten (UTPR), die in 2025 van kracht zou moeten worden. De EU-lidstaten hebben de minimumbelastingrichtlijn formeel aangenomen op 15 december 2022 en de lidstaten zouden de richtlijn uiterlijk op 31 december 2023 moeten hebben omgezet in nationaal recht. Voor een overzicht van de status in iedere jurisdictie, kunt u PwC’s Pillar Two Country Tracker raadplegen. In Nederland is het wetsvoorstel op 19 december 2023 aangenomen door de Eerste Kamer. Veel multinationals vielen echter voor 1 januari 2024 al onder Pillar Two omdat de overgangsregels betrekking hebben op bepaalde transacties die op of na 30 november 2021 plaatsvinden.

Zie dit Belastingnieuws artikel voor meer informatie over de Nederlandse wet minimumbelasting.

Hoe kan PwC u helpen met Pillar Two

Wij kunnen u helpen de financiële en operationele gevolgen van Pillar Two in kaart te brengen en te beoordelen.

Operationele paraatheid

Pillar Two zal een verregaande impact hebben op het financiële bedrijfsmodel van een organisatie, wat een vroegtijdige betrokkenheid van alle belanghebbenden en een aanzienlijke toewijzing van budgetten en middelen vereist, om de vele uitdagingen aan te pakken. Organisaties moeten zich afvragen of hun huidige datamodel, systemen (technologie) en processen de vereisten van dit nieuwe internationale belastingsysteem kunnen ondersteunen.

Wij kunnen helpen te bepalen hoe toegang kan worden verkregen tot de financiële gegevens die nodig zijn om aan de eisen van Pillar Two te voldoen, de gegevens te identificeren die missen voor een juiste rapportage, de operationele activiteiten te evalueren gezien de verwachte wetswijzigingen in veel landen.

Gegevensstrategie

Het identificeren van de gegevensvereisten en het ontwikkelen van een uitgebreide gegevensstrategie zou een van de eerste stappen moeten zijn die belastingplichtigen nemen ter voorbereiding op Pillar Two. Het feit dat er zoveel verschillende bronnen zijn waar de gegevens vandaan moeten komen, die ook nog eens onder de verantwoordelijkheid vallen van verschillende belanghebbende, maakt het verzamelen en samenvoegen van de gegevens tot een enorme uitdaging. Een vroegtijdige geïntegreerde samenwerking is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens- en systeemeigenaars zich bewust zijn van de gegevens die onder Pillar Two benodigd zijn, waarom het belangrijk is, en hoe Pillar Two hen in de toekomst kan beïnvloeden.

De experts van PwC kunnen helpen de datavereisten te identificeren en een datastrategie te ontwikkelen die verankerd is in systemen en processen die de rapporterings- en nalevingsvereisten kunnen ondersteunen wanneer ze van kracht worden.

Kwantitatieve analyse

Wij kunnen u ook helpen te voldoen aan uw lopende rapportage-, compliance- en modelleringsbehoeften. Pillar Two introduceert nieuwe compliance- en rapportagevereisten op basis van nieuwe berekeningsmethoden. Hoewel er enige overlap bestaat tussen de datapunten die voor de bestaande rapportages worden gebruikt en de datapunten die voor Pillar Two vereist zijn, raden wij u aan om na te gaan of de vereiste datapunten uit de verschillende bronsystemen kunnen worden gehaald of dat er wijzigingen in deze systemen nodig zijn om de vereiste gegevens vast te leggen.

PwC's Market Taxation Analyser

Om een eerste inzicht te krijgen in hoe de regels van Pillar Two uw bedrijf kunnen beïnvloeden, heeft PwC de Market Taxation Analyser (MARTA) ontwikkeld. De MARTA-tool van PwC kwantificeert en visualiseert de impact van de regels van Pillar Two op uw bedrijf in verschillende scenario's. De tool wordt gevoed door uw eigen financiële gegevens die via een informatieverzoek in Excel, rekening houdend met de Transitional Safe Harbour, de GloBE-regels en het commentaar bij de GloBE-regels. MARTA vormt een belangrijke stap in het testen in hoeverre de Transitional Safe Harbour regel van toepassing is, zal aangeven welke landen onder de Safe Harbour regels vallen en derhalve in eerste instantie uitgesloten zijn van de gedetailleerde Pillar Two berekeningen.

Playback of this video is not currently available

1:22

A New Global Tax System: Are you #PillarTwoReady?

De Pillar Two Engine van PwC

De Pillar Two Engine van PwC

De Pillar Two Engine van PwC is een gestructureerd model voor de beoordeling van de impact van Pillar Two, dat zo is opgezet dat het de inconsistente en unieke toepassing van de regels van Pillar Two over de hele wereld kan ondersteunen en flexibiliteit mogelijk maakt naarmate die regels blijven evolueren. Verschillende variaties en interpretaties van lokale regels vereisen een iteratief modelleringsproces voor de berekeningen van Pillar Two. De Pillar Two Engine van PwC is flexibel om verschillende gegevensstructuren/bronnen toe te laten. Het geeft ook prioriteit aan de belangrijkste aanpassingen/selecties. De modellering biedt berekeningen voor compliance en de vorming van voorzieningen en een visualisatie van gegevens om de belangrijkste gebieden te identificeren waar het risico bestaat op een belastingheffing onder Pillar Two. 

Onze engine maakt gebruik van een gecentraliseerde database met een gevalideerde calculatie afgestemd met de PwC Global Tax technical and policy leaders. De database wordt dynamisch bijgewerkt met regelwijzigingen en nieuwe wetgeving in elke jurisdictie.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}
Volg ons

Contact

Liesbeth De Groot - Meijer

Liesbeth De Groot - Meijer

Director Tax, PwC Netherlands

Tel: +31(0) 6 51051741

Jeroen Schmitz

Jeroen Schmitz

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 269 20 42

Hide