Code of Conduct Klacht- en Meldingsregeling

View this page in: English

Met betrekking tot een derde die een melding (#) wil doen ter zake van (een persoon werkzaam bij of verbonden aan) PwC in Nederland, is hoofdstuk 4 van de Code of Conduct Klacht- en Meldingsregeling van toepassing.

Een derde met een mogelijk vermoeden van een zakelijke misstand of met een mogelijk vermoeden van een incident, kan dit melden bij de Raad van Bestuur en/of bij de Directie van de desbetreffende vennootschap. De Raad van Bestuur en/of de Directie, t.w. degene die de melding ontvangt, geleidt deze door naar de Business Conduct Commissie die één en ander in behandeling zal nemen.
De melding kan als volgt worden geadresseerd:

PricewaterhouseCoopers B.V.
T.a.v. de Raad van Bestuur
Inzake Code of Conduct Klacht- en Meldingsregeling
Antwoordnummer 46440
1060 WD Amsterdam

en/of één van de hierondergenoemde vennootschappen

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. of
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. of
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. of
PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. of
PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V.
T.a.v. de Directie
Inzake Code of Conduct Klacht- en Meldingsregeling
Antwoordnummer 46440
1060 WD Amsterdam

(#)  Onder een melding wordt tevens begrepen een klacht over de wijze waarop een beroepsbeoefenaar van PwC zich in diens beroepsmatig handelen jegens de derde heeft gedragen. De melding bevat de naam en het adres van de derde, de naam van degene op wiens gedraging de melding betrekking heeft, een omschrijving van de gedraging waartegen de melding is gericht en de reden waarom de melding wordt gedaan.  

Hieronder vindt u de Code of Conduct Klacht- en Meldingsregeling van PricewaterhouseCoopers

Algemene voorwaarden PricewaterhouseCoopers Code of Conduct Klacht- en Meldingsregeling (69 Kb)