Maatschappij

In de maatschappij kunnen we de meeste impact realiseren door het leveren van kwalitatief hoogstaande dienstverlening die tegemoet komt aan de behoeften van een grote groep stakeholders. We vullen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid (corporate responsibility, CR) verder in door onze kennis en vaardigheden (pro bono en tijdens werktijd) te delen met maatschappelijke organisaties en social enterprises. Ons milieubeleid is erop gericht om in 2030 helemaal circulair te opereren.

Playback of this video is not currently available

Veertien procent van onze mensen betrokken bij CR-projecten

Ons doel was om 20% van onze mensen te betrekken bij het pro bono-werk dat we doen voor met name social enterprises. We doen in dit kader adviesopdrachten, brainstormsessies (‘brainshakes’ en ‘pressure cookers’), workshops, cursussen en nemen deel in onderzoek, bijvoorbeeld in samenwerking met een universiteit.

Ons doel was om 20 procent van onze mensen te betrekken bij dit pro-bono-werk, maar dat is niet gelukt. Afgelopen jaar besteedden 675 mensen in totaal 29.660 CR-uren. Dat komt overeen met 14%. Dat is minder dan het jaar 2015/2016 toen 17% van onze mensen betrokken was bij CR-werk.

We hadden dit afgelopen jaar minder grote projecten dan het jaar daarvoor en ons streven was erop gericht meer mensen bij kleinere projecten te betrekken, maar daar zijn we niet in geslaagd.

Ons Social Impact Lab gaat internationaal

De afgelopen drie jaar hebben we een aantal social enterprises intensief gecoacht en op andere manieren geholpen in het kader van ons Social Impact Lab. De selectie daarvoor gebeurt door middel van een zogenoemde ‘challenge’.

In het afgelopen boekjaar (2016/2017) organiseerden we de eerste internationale editie van deze challenge waarbij we met PwC in Duitsland en Oostenrijk samenwerkten. Op dinsdag 26 september vond de finale plaats met als winnaars Rebottled, SweepSmart en Vinculum.

Playback of this video is not currently available

Oproep Social Impact Lab 2017

We hebben de laatste Transparant Prijs uitgereikt

Afgelopen jaar hebben we, in samenwerking met de Nationale Postcode Loterij, onze laatste Transparant Prijs uitgereikt, de onderscheiding voor het beste jaarverslag van goededoelenorganisaties. Dertien jaar geleden hebben wij deze prijs geïnitieerd met als doel de verslaggeving van fondsenwervende organisaties en vermogensfondsen te verbeteren. Terugkijkend constateren we dat deze groep veel transparanter en beter verantwoording aflegt dan vroeger het geval was en dat de Transparant Prijs hier een grote bijdrage aan heeft geleverd. Wij zijn er trots op dat we deze impact hebben kunnen maken.

We willen in 2030 ‘circulair’ opereren.

Het is onze ambitie om in 2030 volledig circulair te opereren. Circulair wil zeggen: geen afval, geen uitstoot en optimaal hergebruik. We zijn ons ervan bewust dat dit een gedurfde ambitie is en daarom hebben we het afgelopen jaar vooral gebruikt om een strategisch plan te maken voor het terugdringen van ons negatieve impact op het milieu. Het afgelopen jaar hebben we onze CO2-emissies teruggedrongen met 10% ten opzichte van vorig boekjaar. In 2020 willen we onze CO2-uitstoot gereduceerd hebben met 30% ten opzichte van boekjaar 2014/2015, het jaar dat we onze circulariteitsdoelstelling hebben gesteld, en dat daarom geldt als ‘baseline’.

Een paar van de maatregelen die we hebben genomen op onze weg naar volledige circulariteit in 2030 zijn:

  • Toepassing van een ‘CO2-cap’ op nieuwe leaseauto’s.
  • Aanmoedigen van elektrisch rijden door 100 mensen de gelegenheid te geven zonder kosten hun benzine-leaseauto in te ruilen voor een elektrische.
  • Verdere energiebesparende maatregelen in onze gebouwen.
  • Aankoop van duurzame stroom (86% van de door ons gebruikte elektriciteit is  duurzaam opgewekte windenergie).
  • Afvalscheiding in alle kantoren en investeringen in compostmachines in onze kantoren in Amsterdam en Rotterdam (we recyclen nu zo’n 50% van ons afval).

We hebben een nieuwe indicator ontwikkeld om onze duurzame ambities te monitoren.

We hebben een indicator ontwikkeld waarmee we kunnen meten hoe onze voortgang is richting circulariteit in 2030. Deze indicator geeft het gemiddelde weer van de mate van circulariteit in vier impactgebieden.

  • Automobiliteit: het percentage elektrische auto’s in ons totale wagenpark (plug-in hybride auto’s worden hier niet meegeteld).
  • Vlieg en treinverkeer: het percentage van treinverkeer in de totale CO2-uitstoot veroorzaakt door onze trein en vliegreizen (gebaseerd op totaal aantal vlieg- en treinkilometers).
  • Energie: het percentage duurzaam opgewekte stroom in het totale energiegebruik (in kJ).
  • Afval: het totale aantal kilo gerecycled afval in het totaal van afval.

Gemeten volgens deze methode onze circulariteit afgelopen boekjaar toegenomen van 28% in boekjaar 2015/2016 naar 32%.

We gaan ervan uit dat we deze methodiek de komende jaren nog verder zullen ontwikkelen en verfijnen. We streven er bijvoorbeeld naar volgend jaar ook (duurzame) ‘inkoop’ mee te nemen als impactgebied.

We willen bijdragen aan het behalen van de sustainable development goals

Afgelopen jaar hebben we een link gelegd tussen onze strategie en de sustainable development goals (SDG’s) van de VN en onze strategie. De SDG’s gaan over de meest urgente problemen in de wereld, zoals ongelijkheid, honger, armoede en klimaatverandering. De SDG’s doen nadrukkelijk een beroep op het globale bedrijfsleven om bij te dragen aan een oplossing.

Wij willen hier ook aan bijdragen door de SDG’s die het meest relevant voor ons zijn te integreren in onze strategie en onze bedrijfsvoering. Dit sluit aan bij onze purpose en draagt bij aan onze ambitie van een organisatie die purpose-geleid en waardengedreven is. Uit een analyse die we hebben gedaan blijkt dat negen SDG’s relevant voor ons zijn. We zijn er echter van overtuigd dat we veel meer impact maken wanneer we focussen op een kleiner aantal doelen. Daarom hebben we vier SDG’s geselecteerd waarop we echt een verschil willen maken.

Onze ambitie om in 2030 volledig circulaire bedrijfsprocessen te hebben, sluit aan bij SDG 12.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons