Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kwaliteit

Kwaliteit gaat voor ons verder dan het voldoen aan wet- en regelgeving. Dit draait evenzeer om het tegemoet komen aan de wensen en verwachtingen van de maatschappij en om het leveren van toegevoegde waarde voor onze klanten. We hebben een uitgebreid raamwerk voor kwaliteitsbeheersings- en risicomanagementbeleid, dat ervoor zorgt dat we aan alle interne en externe regels en standaarden voldoen. We investeren in de ontwikkeling van onze mensen en werken aan een organisatie die het leveren van kwaliteit voorop stelt. Voor uitgebreide informatie over de manier waarop onze Assurance-praktijk werkt aan kwaliteit, verwijzen we naar het Transparantieverslag 2016/2017 van onze accountantsorganisatie.

Playback of this video is not currently available

We blijven investeren in de voortdurende ontwikkeling van onze mensen

Om de gewenste kwaliteit te leveren moeten we talentvolle mensen aantrekken, ze aan ons binden en ze verder ontwikkelen op vaktechnisch en persoonlijk vlak. We hebben een uitgebreid opleidingsprogramma voor verplichte en aanvullende opleidingen. Het uitgangspunt daarbij is ‘continuous development’. Afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in het optimaliseren van ons trainingsprogramma op het gebied van digitale vaardigheden. We hebben bijvoorbeeld een tool ontwikkeld waarmee mensen hun digitale fitheid kunnen meten en die hen vervolgens, waar nodig, naar relevante trainingen leidt.

Het principe van voortdurend ontwikkelen staat ook centraal in ons beoordelingssysteem. We willen feedback en beoordelen niet beperken tot de formele functioneringsgesprekken in het midden en het einde van het boekjaar, maar juist stimuleren dat dit gesprek het hele jaar door wordt gevoerd tussen onze mensen. Het geven van feedback ‘in het moment’ is bovendien veel effectiever en past bij de lerende organisatie die we willen zijn. Afgelopen jaar hebben we een app geïntroduceerd die het geven van dergelijke real-time feedback faciliteert.

We leiden onze mensen op volgens de PwC Professional

We leiden onze mensen op volgens de PwC Professional

Wij hebben ons trainings- en opleidingsprogramma ingericht volgens ons leiderschaps- en ontwikkelingsmodel ‘PwC Professional’. Dit model beschrijft welk gedrag en welke vaardigheden onze mensen moeten ontwikkelen en laten zien. Dat zijn niet alleen vaktechnische vaardigheden, maar ook zaken als authenticiteit en de vaardigheid om met iedereen samen te werken. De PwC Professional is ook verankerd in onze recruitment- en beoordelingsprocessen.

We zijn verder gegaan met het bouwen aan een sterke, naar buiten gerichte cultuur

Kwaliteit draait niet alleen om het voldoen aan interne en externe standaarden en regelgeving, maar ook om het tegemoet komen aan de verwachtingen van stakeholders. Voor dat laatste aspect van kwaliteit is ons transformatieproces (Journey) om een ‘purpose-led and values-driven’ organisatie te worden cruciaal. De Journey moet onze cultuur veel meer naar buiten en stakeholdergericht maken. De nieuwe waarden die wij dit jaar in onze organisatie hebben geïntroduceerd dragen daar eveneens sterk aan bij.

 

 

 

We zijn verder gegaan met het bouwen aan een sterke, naar buiten gerichte cultuur
We passen ons Quality en Risk-management aan aan het gebruik van technologie in onze dienstverlening

We passen ons Quality en Risk-management aan aan het gebruik van technologie in onze dienstverlening

We passen ons risicomanagement continu aan aan nieuwe ontwikkelingen. Wij maken steeds meer gebruik van technologie bij onze dienstverlening en dat stelt nieuwe eisen aan informatieveiligheid. We hebben nu een aanpak ontwikkeld waarbij informatiebeveiliging deel uitmaakt van al onze processen en alle procedures rond de introductie van nieuwe systemen, apps en dataplatformen. Wij hebben ons afgelopen jaar ook voorbereid op de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) die in 2018 van kracht wordt.

Ook onze allianties met technologiepartners brengen nieuwe risico’s met zich mee op bekende terreinen zoals onafhankelijkheid, data security en privacy. Maar ook op nieuwe gebieden zoals technische kwaliteit en onderhoudseisen lopen we tegen risico’s aan. We hebben daarom procedures ontwikkeld die gevolgd moeten worden wanneer mensen innovatieve ideeën willen ontwikkelen. Deze moeten de risico’s mitigeren, maar ook een lange time-to-market voorkomen.

We maken steeds meer gebruik van technologie voor kwaliteitsverbetering

Assurance, Tax en Advisory zetten steeds meer en vaker technologie in om de kwaliteit van ons werk te verhogen. Assurance maakt bijvoorbeeld gebruik van een tool (HALO) die onze accountants in staat stelt patronen en trends te analyseren en die ongewone en inconsistente transacties identificeert. Ook fiscale processen en controles verlopen steeds vaker automatisch en data-analyse maakt het mogelijk afwijkingen op te sporen. Advisory zet data-analyse in voor onder meer de praktijk die zich richt op fraudeonderzoeken en bij due diligences. Wij blijven investeren in technologie om de kwaliteit van ons werk te verbeteren.

Door gestandaardiseerd werk te automatiseren, maken we bovendien tijd vrij voor het complexe werk waar een menselijk oordeel deel van uitmaakt. Om diezelfde reden – het vrijmaken van tijd voor de complexe gebieden van de accountantscontrole - besteedt Assurance gestandaardiseerd werk uit aan gespecialiseerde Delivery Centres. Ook Tax doet dat, zij het op bescheidener schaal.

We toetsen onze kwaliteit door interne en externe reviews

Toetsing van de vakinhoudelijke kwaliteit van ons werk is onderdeel van ons systeem voor kwaliteitsbeleid en risicomanagement. Een belangrijke toets is de engagement compliance review (ECR) die onafhankelijke partners, directors en managers uitvoeren. De ECR’s hebben als doel de kwaliteit van de opdracht en de naleving van diverse procedures en richtlijnen te toetsen en verbeterpunten te identificeren. Een onvoldoende uitkomst van reviews kan consequenties hebben voor de beloning van betrokken partners.

Assurance, Tax en Advisory hebben hun eigen ECR-proces. Het ECR-proces van Assurance is het meest uitgebreid en diepgaand. Die van Tax en Advisory beperken zich meer tot de formele compliance-aspecten.

Resultaten Assurance

Bij Assurance zijn het afgelopen boekjaar veertig opdrachten via een ECR beoordeeld. Vijf controledossiers – allemaal in het niet-OOB-segment - voldeden niet aan onze eisen. Daarop hebben we nader onderzoek uitgevoerd, waar nodig herstelwerkzaamheden verricht en geconcludeerd dat de strekking van de afgegeven controleverklaringen juist is geweest. Voor uitgebreide informatie hierover verwijzen we naar ons Transparantieverslag.

In juni 2017 publiceerde onze externe toezichthouder AFM het rapport ‘kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht’. Daaruit kwam naar voren dat de AFM positief is ons veranderproces en over de cultuurveranderingsmaatregelen die we genomen hebben. De AFM kwalificeerde echter ook vier van de door haar onderzochte wettelijke-controledossiers (uit 2014 en 2015) als onvoldoende. Ook hier hebben we na onderzoek geconcludeerd dat de strekking van de afgegeven controleverklaringen juist is geweest.

Wij zijn blij met de erkenning door de AFM van onze inspanningen om te veranderen. Dat motiveert ons om door te gaan op de ingeslagen weg. Tegelijkertijd werd nog steeds een aantal dossiers als onvoldoende beoordeeld. Wij zijn ervan doordrongen dat het nog beter kan en moet.

Voor uitgebreide informatie over de interne en externe toetsing van onze Assurance-praktijk verwijzen we naar ons Transparantieverslag.

 

Resultaten Tax en Advisory

Van elke Tax-partner en senior director werden twee geselecteerde opdrachten aan een ECR onderworpen. Bij Advisory ging het om één opdracht per partner en senior director. Bij Tax voldeden 11 van de 274 opdrachten niet volledig aan de eisen, bijvoorbeeld doordat documentatie niet op tijd was toegevoegd aan het dossier. Bij Advisory voldeden alle opdrachten aan de eisen.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons