Onze klanten

De strategische agenda van onze klanten is het uitgangspunt voor onze dienstverlening. Onze ambitie is onze klanten te helpen met het realiseren van hun strategie, waarbij we rekening houden met de visie van hun stakeholders. Winstgevende groei stelt ons in staat te investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening, in het aannemen en behouden van talentvolle mensen en in de nieuwste technologie. Om dit te realiseren, moeten we ons onderscheiden in de markt met innovatieve dienstverlening en relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen.

Playback of this video is not currently available

PwC - Bestuurslid Michael de Ridder

PwC in Nederland: omzet en resultaat stijgen

We kijken terug op een goed jaar. Net als eerdere jaren groeide onze omzet licht en kwam deze uit op € 767,0 miljoen (2015/2016: € 744,1). Dit is een toename van 3%.

De laatste paar jaren daalde onze winstgevendheid door forse investeringen in de kwaliteit van onze accountantscontrole en de hoge kosten die verbonden zijn aan de verplichte kantoorroulatie. Deze trend is afgelopen jaar gekeerd. Ons resultaat is toegenomen van € 142,3 miljoen in boekjaar 2015/2016 tot € 151,2 miljoen in 2016/2017. Dat is met name te danken aan de goede resultaten van Tax en Advisory.

Playback of this video is not currently available

Een van de grote technologietrends die PwC signaleert voor de komende jaren is toenemende robotisering.

Wij gaan door met het investeren in technologie

We zetten de investeringen in nieuwe technologie voort. Al onze takken van dienstverlening innoveren hun dienstverlening en maken in toenemende mate gebruik van technologieën als robots, artificial intelligence en de nieuwste inzichten voor het gebruik van big data.

Assurance is verder gegaan met het ontwikkelen van de data-gedreven audit. Tax maakt ook steeds meer gebruik van technologie voor de aangifte en heeft een team dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van analytische apps. Advisory investeert onder meer in software voor het analyseren van grote hoeveelheden data ter ondersteuning van forensische en due diligence-onderzoeken. Daarmee gaan we komend boekjaar verder.

We werken samen met technologiepartners

We realiseren ons dat we niet alle software zelf kunnen ontwikkelen en onderhouden. We zoeken (op het niveau van ons internationale netwerk) daarom samenwerking met technologiepartners. We hebben inmiddels dergelijke samenwerkingsverbanden gesloten met bekende partijen zoals Google, Workday, SAP, Oracle en Salesforce. De bedoeling van die partnerschappen is om gezamenlijk producten en dienstverlening te ontwikkelen die onze klanten ondersteunen in hun transformatieprocessen.

We blijven verder mogelijkheden onderzoeken voor inorganische groei. Afgelopen jaar hebben we Everett overgenomen, een bedrijf dat is gespecialiseerd in advies over en de verkoop en implementatie van software voor Identity en Access-Management.

Resultaat van Assurance stabiliseert

Hoewel de winstgevendheid en het resultaat van Assurance daalde, was die daling niet zo groot als de voorgaande jaren. Toen daalde het resultaat fors als gevolg van de investeringen in de kwaliteit van de accountantscontrole en de hoge kosten als gevolg van de verplichte kantoorroulatie, waardoor beursfondsen, banken en verzekeraars verplicht van accountant moesten wisselen. Een eerstejaars audit vergt aanzienlijke investeringen in tijd en mensen. We zagen die hoge kosten nog steeds, maar ze beginnen uit te faseren. Net als vorig boekjaar, hebben we weer nieuwe mensen aangenomen in onze Assurance-praktijk en is de vaste formatie gegroeid.  

We zien dat, naarmate de digitalisering doorgaat, er een grotere behoefte bij onze klanten ontstaat aan assurance bij systemen. Dat heeft geleid tot groei van onze businessunit Risk Assurance. Onze praktijk (CMAAS) die zich richt op zeer specialistische verslaggevingsvraagstukken heeft het ook goed gedaan het afgelopen boekjaar.

Tax heeft zeer sterk jaar achter de rug

Tax heeft een omzetgroei van 5% en een toename van het resultaat met 8%. Deze groei is groter dan voorgaande jaren. Ook de onze People & Organisation-praktijk die zich richt op HR-vraagstukken heeft het goed gedaan. Een van de redenen daarvan is dat de voortschrijdende technologie die zich voordoet in alle sectoren, grote impact heeft op de HR-agenda van bedrijven en organisaties.

De verschuiving van traditioneel belastingadvies naar een praktijk die zich richt op door technologie ondersteunde compliance-oplossingen, gaat door. Belastingen staan hoog op de maatschappelijke agenda en dus ook op die van onze klanten. Daardoor maakt fiscaliteit steeds vaker deel uit van de ondernemingsstrategie. Wij spelen daarop in door het aanbieden van dienstverlening die de hele cyclus doorloopt: van het formuleren van een belastingstrategie tot het implementeren van zogenoemde tax control frameworks en (andere) complianceoplossingen. Dit heeft invloed gehad op de samenstelling van de omzet.

Resultaat Advisory groeit sterk

Advisory bestaat uit twee onderdelen: Consulting en Deals & Forensics. Onze Consulting-praktijk kende een langzame start afgelopen boekjaar, maar maakt dit in de tweede helft van 2016/2017 goed, onder andere door de betrokkenheid van Consulting bij een groot project in de financiële sector. Ook het samenwerkingsverband dat we hebben met PwC member-firms in Duitsland, Oostenrijk en België (‘PwC Europe’) droeg bij aan de de resultaten van Consulting omdat dit onze grensoverschrijdende dienstverlening verbetert.

Een ander deel van de groei kwam door de overname van cybersecurityspecialist Everett.

Deals & Forensics groeide dankzij een bloeiende fusie- en overnamemarkt, die weer het resultaat is van de aangetrokken economie en grote transformatieprocessen waarin veel bedrijven zitten.

Klanten zijn tevreden over ons, maar we moeten ze nog vaker feedback vragen

Wij vinden een eerlijk gesprek met onze klanten over wat zij van ons vinden heel belangrijk. In jaarlijkse feedback-gesprekken met onze klanten vragen wij naar de inhoudelijke en vaktechnische kwaliteit van ons werk (het ‘wat’), maar ook naar de manier waarop onze mensen hebben gewerkt (het ‘hoe’). De uitkomsten van deze feedback bespreken we intern en we gebruiken het om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Naast de één-op-één-gesprekken met onze klanten, streven we ernaar om na afronding van individuele projecten feedback te vragen (middels een vragenlijst) aan onze klanten. Die doelstelling haalden we afgelopen jaren niet en afgelopen boekjaar evenmin.

We zijn blij met het hoge cijfer waarmee klanten ons waarderen. Wij zijn ons er echter zeer van bewust dat de waarde van de uitkomsten van de klantenfeedback stijgt als die gebaseerd is op een groter aantal zogenoemde job surveys. We werken aan maatregelen om dat te verbeteren, door aanpassingen in onze systemen en processen maar – nog belangrijker – onze mensen er bewust van te maken dat het vragen van feedback cruciaal is voor het bouwen van robuuste klantrelaties en voor de lerende organisatie die we willen zijn.

We willen ons onderscheiden door het delen van kennis

Eén van de aspecten waarmee we ons willen onderscheiden en waarde willen toevoegen voor klanten is het delen van kennis en ideeën. Wij zijn ervan overtuigd dat delen en samenwerken uiteindelijk leidt tot de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de vraagstukken van onze klanten.

Onze Chief Economist Office functioneert als katalysator voor het ontwikkelen van thought leadership en delen van kennis. Dit office doet onderzoek naar de effecten van grote mondiale megatrends op sectoren en ondernemingen. Dit draagt bij aan onze kennis van de onderwerpen die hoog op de agenda staan van klanten en verschaft tegelijkertijd klanten nieuwe inzichten. De Chief Economist Office beschikt over een team van onderzoekers en analisten en doet ook regelmatig een beroep op specialisten uit onze business. We publiceren deze onderzoeken op onze website en verspreiden ze via de (sociale) media.

Ook op andere manieren delen we kennis en doen we zelf kennis op. We organiseren bijeenkomsten voor doelgroepen als CFO’s, commissarissen en tax directors. We zijn lid van beroepsorganisaties en praten regelmatig met journalisten, politici, belangenverenigingen, ngo’s en andere stakeholders.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons