SDG-impactmeting in zes stappen

Wij hebben een methode ontwikkeld die inzicht geeft in onze bijdrage aan de SDG’s. De resultaten van onze SDG-impactmeting (SDG IM) tonen onze impact ten opzichte van onze ambities en vormen de basis voor een dialoog over onze volgende stappen en acties.

Het SDG IM-framework

Het SDG IM-framework meet onze impact op de SDG's. Enerzijds is dit doelgericht om te bepalen of we een positieve impact hebben op de samenleving. Anderzijds helpt het ons te voldoen aan de huidige verslaggevingsstandaarden voor niet-financiële verslaggeving, zoals de EU-richtlijn en toekomstige wetgeving van de Europese Commissie, waaronder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Meten van de SDG-impact van onze activiteiten nu en van ons klantenwerk in de toekomst

Onze SDG IM toont jaarlijks de impact die we hebben op de SDG's en onze voortgang ten opzichte van de doelen en ambities die we hebben gesteld voor onze focus SDG's. Het kader meet momenteel de impact van onze activiteiten en in 2022 zijn we begonnen met de ontwikkeling van indicatoren om de impact te meten die we hebben met ons klantenwerk. De SDG IM dient als startpunt voor een dialoog over onze positieve, neutrale en negatieve impact, en faciliteert de discussie over hoe we onze positieve impact op de samenleving kunnen maximaliseren.

Met het klantenkader willen we inzicht krijgen in de impact (positief, neutraal of negatief) van onze dienstverlening.

SDG stappen
SDG stappen
SDG stappen

Onze SDG-impactmeetmethode bestaat uit zes stappen.

Overzicht van materiële en focus SDG's

Stap 1: Onze meest materiële en focus SDG's selecteren

De (materiële) SDG's zijn sinds 2015/2016 geïntegreerd in ons waardecreatieproces. De integratie van de SDG's in ons waardecreatiemodel toont onze bijdrage aan deze SDG's. We beoordelen regelmatig welke SDG's het meest materieel zijn voor onze stakeholders, rekening houdend met de impact van onze activiteiten, diensten en de bredere waardeketen. Deze SDG's vertegenwoordigen de maatschappelijke, ecologische en economische thema's waaraan wij het meest kunnen bijdragen. Het uitgangspunt van de impactmeting zijn de negen materiële SDG's in ons waardecreatieproces.

We geloven dat we het meest effectief zijn als we focussen. Daarom selecteren we SDG's waarvoor we het meeste verschil kunnen maken. Momenteel zijn dit onze SDG's:

SDG 5: Gendergelijkheid
SDG 8: Waardig werk en economische groei
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
SDG 13: Klimaatactie

Wij breiden ons proces van waardecreatie op lange termijn uit door onze impact te meten op (negen) materiële en (vier) focus-SDG's.

Stap 2: Definieer indicatoren: Maak een shortlist

Voor elk van onze materiële SDG's stellen we een lijst op van potentiële indicatoren uit bestaande rapportagestandaarden, waaronder die van GRI, UNCTAD en de IBC Metrics van het WEF. We hebben interviews gehouden met experts binnen PwC, waarin zij de indicatoren beoordelen op relevantie, bijdrage aan de SDG, beïnvloedbaarheid, onafhankelijkheid en beschikbaarheid van gegevens. We selecteren de meest geschikte indicatoren per SDG en voegen daar ook PwC-specifieke indicatoren aan toe. De selectie van indicatoren vormt de basis voor onze SDG-impactmeting.

SDG Ambities voor 2030 Doelstellingen

Gendergelijkheid en gelijke kansen

Jaarlijkse doelstelling van 40/40% instroom en 30/25% promotie van respectievelijk vrouwelijke directors en partners

Duurzame groei binnen de grenzen van sociale en milieusystemen

In 2024 meten en rapporteren we onze bijdrage aan de SDG's via ons klantwerk

Een inclusieve en diverse cultuur en gelijke kansen, ongeacht leeftijd, handicap, culturele achtergrond of andere status.

Jaarlijkse doelstelling van 12,5% instroom en gelijke verhouding promotie van directors en partners van niet-westerse afkomst

Een positief milieueffect in onze hele waardeketen

2023/2024:
- 40% CO2-reductie
2024/2025
- geen afval
- fossielvrij wagenpark
- 30% minder gemotoriseerde mobiliteit (50% minder in 2030)
- 50% van onze leveranciers heeft Science Based Targets

Stap 3: Ambities en doelstellingen bepalen

We hebben ambities en doelstellingen gedefinieerd voor onze SDG's. Deze geven richting aan het minimaliseren van onze negatieve impact en het maximaliseren van onze positieve impact. Onze ambities weerspiegelen wat nodig is om de SDG's in 2030 te bereiken. Onze streefdoelen betreffen specifieke aspecten van de ambities die de komende jaren aandacht behoeven.

Voor elke indicator definiëren we een drempelwaarde (threshold) die bepaalt of er sprake is van een positieve, neutrale of negatieve impact. Deze gebruikte drempelwaarden zijn bij voorkeur extern geïnformeerd (bv. als de subdoelen van de SDG's, Science-based Targets of EU/NL-regelgeving) en op lange termijn. Als dergelijke drempelwaarden niet bestaan of als onze eigen doelstellingen ambitieuzer zijn, gebruiken we onze eigen interne doelstellingen.

Stap 4: Verzamelen van data en berekenen van impactscores

Voor alle indicatoren verzamelen we de vereiste gegevens en vergelijken we onze prestaties met de vastgestelde drempelwaarden. De berekeningen om deze beoordeling uit te voeren, gebeuren binnen de Responsible Business Simulator (RBS): een door PwC ontwikkelde tool die strategische besluitvorming ondersteunt op basis van financiële en niet-financiële informatie. Met deze aanpak worden alle indicatorwaarden omgezet in één meeteenheid, zodat de impactscores per SDG kunnen worden vergeleken en samengevoegd.

Stap 5: Interpreteer en visualiseer de resultaten 

Effectmeting bevat per definitie inherente onzekerheden. Het landschap van meetmethodologieën, -instrumenten en -richtsnoeren is versnipperd. Er bestaat geen geharmoniseerde aanpak en methodologische keuzes en veronderstellingen hebben een effect op de uitkomsten. Ons kader omvat aannames over drempels voor positieve, neutrale en negatieve effecten. Het omvat ook veronderstellingen en berekeningsmethoden voor de evaluatie van het effect in één enkele eenheid.

De uitkomsten van onze impactmeting zijn weergegeven in het staafdiagram dat inzicht geeft in onze relatieve prestaties voor de SDG's. De groene balk vertegenwoordigt onze positieve impact op een SDG, terwijl de grijze en rode balken respectievelijk onze neutrale en negatieve impact weergeven. De zwarte balken ten slotte vertegenwoordigen een impact die niet kon worden bepaald, omdat er geen drempel kon worden bepaald. In de komende jaren zullen we ook onze jaarlijkse vooruitgang en de omvang van onze impact laten zien.

Resultaten van 2021/2022 SDG Impact Measurement

Stap 6: Het kader verfijnen

Ons kader voor impactmeting bestrijkt de directe impact van onze activiteiten en de indirecte impact in onze waardeketen. Indicatoren voor de impact van onze activiteiten zijn over het algemeen beter vastgelegd in de rapportagepraktijk. Indicatoren die een breder bereik van de waardeketen hebben, zijn over het algemeen minder vastgelegd in de bestaande praktijken en normen. De verdere ontwikkeling van het SDG IM-kader wordt beïnvloed door ontwikkelingen in het niet-financiële rapportagelandschap, zoals de rapportagenormen volgens de CSRD. 

In 2022 werd het kader verfijnd om onze impact beter te kunnen meten. Er zijn indicatoren toegevoegd, verwijderd en verder in lijn gebracht met de definities die in ons jaarverslag worden gebruikt. De drempels die bepalen wanneer impact positief of negatief is, zijn voor verschillende indicatoren geactualiseerd en voor SDG 5 zijn ambitieuzere doelstellingen vastgesteld. In de bijlage vindt u een overzicht van de wijzigingen in de KPI's en drempelwaarden, en waarom.

Lees verder over de achtergronden van onze SDG-impactmeting: de Responsible Business Simulator, aannames en indicatoren.

Contact

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Chief Sustainability Officer, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Myrthe van der Plas

Myrthe van der Plas

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 295 32 31

Volg ons