SDG-impactmeting in zes stappen

Wij hebben een methode ontwikkeld die inzicht geeft in onze bijdrage aan de SDG’s. De resultaten van onze SDG-impactmeting (SDG IM) tonen onze impact ten opzichte van onze ambities en vormen de basis voor een dialoog over onze volgende stappen en acties om onze positieve impact op de samenleving te maximaliseren.

Het SDG IM-framework

Het SDG IM-framework meet onze impact op de SDG's. Enerzijds is dit doelgericht om te bepalen of we een positieve impact hebben op de samenleving. Anderzijds helpt het ons te voldoen aan de huidige verslaggevingsstandaarden voor niet-financiële verslaggeving, zoals de EU-richtlijn en toekomstige wetgeving van de Europese Commissie, waaronder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD

Onze SDG-impact meetmethode bestaat uit zes stappen.

Overzicht van materiële SDGs binnen onze operaties

Stap 1: Onze materiële SDG's selecteren

De  SDGs zijn sinds 2015/2016 geïntegreerd in ons waardecreatieproces. De integratie van de SDG’s in ons waardecreatiemodel toont onze bijdrage aan deze SDG’s. We stemmen onze materiële SDG’s af op de materiële onderwerpen, waarbij we ons richten op de onderwerpen die het meest materieel zijn voor onze stakeholders. Om het meest effectief te zijn en meer impact te hebben, identificeren we ook focus SDGs. Deze vertegenwoordigen de maatschappelijke, ecologische en economische onderwerpen waaraan wij het meest kunnen bijdragen. Het uitgangspunt van de impactmeting zijn de SDG’s gekoppeld aan onze materiële onderwerpen.

Stap 2: Definieer indicatoren: Maak een shortlist

De impact van PwC bestaat uit drie delen: onze upstream-impact via onze leveranciers, de impact via onze eigen operatie en de impact via het werk van onze klanten (downstream-impact). Momenteel richt ons SDG IM-raamwerk zich op onze operatie.

Voor elk van onze materiële SDG's stellen we een lijst op van potentiële indicatoren uit bestaande rapportagestandaarden zoals CSRD, GRI, UNCTAD en IBC Metrics van het WEF. We hebben interviews gehouden met experts binnen PwC, waarin zij de indicatoren beoordelen op relevantie, bijdrage aan de SDG, beïnvloedbaarheid, onafhankelijkheid en beschikbaarheid van gegevens. We selecteren de meest geschikte indicatoren per SDG en voegen daar ook PwC-specifieke indicatoren aan toe. De selectie van indicatoren vormt de basis voor onze SDG-impactmeting.

Stap 3: Ambities en doelstellingen bepalen

We hebben ambities en doelstellingen gedefinieerd voor onze focus SDGs. Deze geven richting aan het minimaliseren van onze negatieve impact en het maximaliseren van onze positieve impact. Onze ambities weerspiegelen wat er nodig is om de SDGs in 2030 te verwezenlijken. Onze doelstellingen voor 2024 belichten specifieke aspecten van de ambities die de komende jaren aandacht zullen vergen.

Stap 4: Verzamelen van data en berekenen van impactscores

Voor de geselecteerde indicatoren worden gegevens verzameld en berekeningen uitgevoerd. De berekeningen worden gemaakt in de Responsible Business Simulator, een door PwC ontwikkeld hulpmiddel dat strategische besluitvorming ondersteunt door het kwantificeren van financiële en niet-financiële informatie. Met deze aanpak worden alle indicatorwaarden omgezet in één meeteenheid, zodat impactscores per SDG kunnen worden vergeleken en samengevoegd. 

Er worden drempelwaarden gedefinieerd om te bepalen of er voor elke indicator sprake is van een positieve (groene), neutrale (grijs), negatieve (rode) of onbekende (zwarte) impact. Drempels kunnen worden gedefinieerd door te kijken naar de prestaties van sectorgenoten, sectorgemiddelden of de prestaties van de Nederlandse markt, of in het geval van hogere ambities, onze eigen interne doelstellingen. Een uitleg van drempels voor positieve en negatieve impact vindt u hier (microsite).

Stap 5: Visualiseer en interpreteer de resultaten

Impactmeting bevat per definitie inherente onzekerheden. Het landschap van meetmethodologieën, -instrumenten en -richtsnoeren is versnipperd. Er bestaat geen geharmoniseerde aanpak en methodologische keuzes en aannames hebben een effect op de uitkomsten. Ons kader omvat aannames over drempels voor positieve, neutrale en negatieve impact. Het omvat ook aannames en berekeningsmethoden voor de evaluatie van de impact in één enkele eenheid.

De uitkomsten van onze impactmeting zijn weergegeven in het staafdiagram dat inzicht geeft in onze relatieve prestaties voor de SDG's. De groene balk vertegenwoordigt onze positieve impact op een SDG, terwijl de grijze en rode balken respectievelijk onze neutrale en negatieve impact weergeven. De zwarte balken ten slotte vertegenwoordigen een impact die niet kon worden bepaald, omdat er geen drempel kon worden bepaald. 

De resultaten van onze impactmeting worden besproken met de Raad van Bestuur: op welke onderwerpen presteren wij goed en welke onderwerpen vragen onze aandacht of verdere analyse/monitoring. 

Stap 6: Het kader verfijnen

Ons kader voor impactmeting omvat de directe impact van onze operatie en de indirecte impact in onze waardeketen. Indicatoren voor de impact van onze operatie zijn over het algemeen beter meetbaar. Indicatoren die een breder bereik van de waardeketen hebben, zijn over het algemeen minder meetbaar. De verdere ontwikkeling van het SDG IM-kader wordt beïnvloed door ontwikkelingen in het niet-financiële rapportagelandschap, zoals de rapportagenormen volgens de CSRD. 

SDG Ambition for 2030 Target for 2026 Target for 2024
  Gendergelijkheid en gelijke kansen Jaarlijkse doelstelling van 35/30% instroom en 35/25% promotie van vrouwelijke directors en partners.
  Duurzame groei binnen de grenzen van sociale en milieusystemen We meten en rapporteren onze impact via ons klantenwerk. Dit zal ook deel uitmaken van de implementatie van CSRD voor onze eigen organisatie.
  Een inclusieve en diverse cultuur en gelijke kansen, ongeacht leeftijd, handicap, culturele achtergrond of andere status. Jaarlijkse doelstelling van 15% instroom en 15% promotie van directors en partners van niet-westerse afkomst.
  Een positief milieueffect in onze hele waardeketen
  • 2025: geen afval en een fossielvrij wagenpark

  • 2024/2025: 30% minder gemotoriseerde mobiliteit (50% minder in 2030)

  • 2024/2025: 50% van onze leveranciers heeft near-term Science Based Targets

  • Een reductie van minimaal 25% handhaven ten opzichte van de mobiliteit vóór Covid-19.

  • Een near-term Science-Based emissie reductie doelstelling van 40% op onze operaties tegen 2024, met 2018/2019 als basisjaar.

Contact

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Chief Sustainability Officer, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Volg ons