Risicopreferentieonderzoek

Inzicht in de mate waarin deelnemers beleggingsrisico's willen en kunnen lopen

In het nieuwe pensioenstelsel moeten pensioenfondsen en -uitvoerders onder deelnemers de beleggingsrisico’s die zij willen en kunnen  lopen uitvragen. Naast de standaardvragen over risicocapaciteit en risicobereidheid, kan het PwC TrueChoice risicopreferentieonderzoek ook de arbeidsvoorwaardelijke voorkeuren en ESG-preferenties toetsen.

Risicopreferentieonderzoek

Door alle discussies over invaren en parameters raakt de belangrijkste verandering als gevolg van het nieuwe pensioenstelsel wel eens buiten beeld. Iedere deelnemer heeft straks namelijk zijn of haar eigen pensioenpotje. Als gevolg van de Wet toekomst pensioenen (‘Wtp’) wordt het voor pensioenfondsen verplicht om de risicocapaciteit en -bereidheid van deelnemers in de solidaire premieregeling te meten, zodat de fondsen verantwoorde keuzes kunnen maken bij het inrichten van hun beleggingsbeleid.

Het meten van de risicocapaciteit en -bereidheid gaat onvermijdelijk veel reuring geven. Want in conventionele risico-enquêtes is de vraagstelling vaak statisch waardoor onvoldoende zicht wordt verkregen op onderliggende sentimenten en niet-rationele beweegredenen. 

Bij de invulling en vormgeving van het risicopreferentieonderzoek is het raadzaam rekening te houden met verschillen in de financiële geletterdheid van de deelnemers, zodat de vraagstelling niet te complex is. Bovendien is een optimale gebruikerservaring van belang voor de kwaliteit van de resultaten. Onderzoek laat zien dat een slechte gebruikerservaring slechte datakwaliteit oplevert. PwC en TrueChoice hebben daarom een tool ontwikkeld die deelnemers een positieve leerervaring biedt én de gewenste data over risicocapaciteit en -bereidheid oplevert.  Door innovatief gebruik van real-time preference analytics wordt de betrouwbaarheid van het risicopreferentieonderzoek vergroot, en krijgen fondsbestuurders nieuwe inzichten aangereikt die hen helpen om het beleggingsbeleid doelmatiger en efficiënter in te richten.

Het PwC TrueChoice risicopreferentieonderzoek

PwC en TrueChoice hebben dus een risicopreferentieonderzoek ontwikkeld die op een gebruiksvriendelijke en interactieve wijze de risicocapaciteit en -bereidheid van deelnemers in kaart brengt. In het nieuwe pensioenstelsel is het straks verplicht om dit eens per vijf jaar onder uw deelnemers uit te vragen. Met de traditionele methoden lukt dit niet (altijd). 

Het risicopreferentieonderzoek van PwC & TrueChoice biedt u - onder andere - inzicht in het volgende:

  • Risicocapaciteit: de hoeveelheid risico die een deelnemer kan lopen. Met andere woorden, wat is het minimale pensioenkapitaal dat een deelnemer nodig heeft om met pensioen te kunnen gaan (zonder in de financiële problemen te komen).
  • Risicobereidheid: de hoeveelheid risico die een deelnemer wil lopen. Welke mate van risico wil een deelnemer lopen, om zo een hoger pensioen te behalen?
  • Deelnemersenmerken: de relevante kenmerken van de deelnemers, zoals leeftijd, woonsituatie en opleidingsniveau.
  • ESG-preferenties (optioneel): de preferenties met betrekking tot ESG, zoals voorkeuren voor het wel of niet investeren in bepaalde sectoren.

In aanvulling op het uitvragen van de risicobereidheid en risicocapaciteit van deelnemers (en de ESG-preferenties) bieden PwC en TrueChoice toegang tot een live-dashboard waarin de resultaten van het onderzoek op continue basis kunnen worden bekeken en geanalyseerd. Daarnaast behoort het tot de mogelijkheden om samen of door ons de resultaten van het onderzoek te gebruiken voor het vaststellen van de risicohouding van groepen deelnemers.

‘Dit instrument creëert waarde voor alle belanghebbenden. Het biedt deelnemers een positieve interactieve leerervaring door de vraagstelling en uitleg, en het geeft pensioenuitvoerders de informatie die zij nodig hebben om hun regelingen op tijd en op maat aan te passen aan veranderingen in de risicovoorkeuren van hun deelnemers.’

Bastiaan Starink van PwC

Betere data en meer klanttevredenheid

De resultaten van de applicatie zijn tot dusver positief. Deelnemers tonen een grotere betrokkenheid bij hun pensioenopbouw. En omdat meer relevante gegevens worden gedeeld, wordt ook de sturingsinformatie van de fondsen zelf waardevoller en betrouwbaarder. Het stelt de pensioenuitvoerder in staat om beter voor te sorteren op relevante veranderingen in de risicovoorkeuren van deelnemers. De beleggingsstrategie van het fonds kan gedetailleerd hierop worden afgestemd. De applicatie kan volledig in de huisstijl van het pensioenfonds worden vormgegeven en door deze modulair uit te breiden met bijvoorbeeld vragen over ESG, kan de applicatie worden gebruikt om op veel meer onderwerpen informatie van de deelnemer in te winnen. Het voordeel is dat je de deelnemer niet alleen belast met een risicobereidheidsonderzoek, maar direct en uitgebreider deelnemersprofiel kan samenstellen. Een win-win situatie dus.

Daarnaast kunnen fondsen de aangesloten werkgevers mee laten profiteren van de verworven nieuwe inzichten. Dankzij de data van de PwC TrueChoice Risicopreferentiemeting kunnen zij desgewenst met hun beloningsbeleid inspelen op ontwikkelingen in het inkomen van hun medewerkers. 

Wat maakt het risicopreferentieonderzoek van PwC & TrueChoice uniek?

Het risicopreferentieonderzoek van PwC & TrueChoice richt zich in eerste instantie op het meten van de risicobereidheid en -capaciteit van deelnemers. Door middel van interactieve methoden vragen wij bij deelnemers bijvoorbeeld uit in welke mate zij zelf denken en/of vinden dat ze een bepaald risico kunnen lopen. De applicatie wordt daarbij ondersteund door kunstmatige intelligentie (AI) en speciaal door TrueChoice ontwikkelde algoritmen, met hun jarenlange ervaring met klant- en medewerkerspreferentie-onderzoeken als basis. De uitkomsten zijn kwantitatief interpreteerbaar.

Door de gepersonaliseerde benadering worden deelnemers geprikkeld om de dialoog over hun risicovoorkeuren aan te gaan. Ze zijn daardoor eerder bereid om sentimenten, beweegredenen en twijfels te delen. Dankzij deze verdiepingsslag kan iemands werkelijke risicobereidheid zo dicht mogelijk worden benaderd.  Dat maakt het mogelijk om betrouwbare inzichten te creëren, waarmee de minst risicovolle route uitgestippeld kan worden naar een optimalisatie van de persoonlijke pensioenpot van de deelnemer. De real-time feedback nodigt daarnaast uit om de eigen kennis en risicobereidheid te blijven toetsen aan de hand van gepersonaliseerde ontwikkelscenario’s en risk-assessments. De tool kan tevens volledig in een eigen huisstijl worden vormgegeven. en biedt ook de mogelijkheid om een beeld te krijgen van de ESG-preferenties van de deelnemers. Zo verkrijgt u nog méér inzichten in de wensen van uw deelnemers.

Wat kan PwC voor u betekenen?

PwC kan u ondersteunen bij het in kaart brengen van de mate van beleggingsrisico’s die uw deelnemers kunnen en willen nemen. Meer weten of een demo ontvangen? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Over TrueChoice

TrueChoice Solutions is gespecialiseerd in ‘real time preference analytics’. Ze zijn wereldmarktleider in de ontwikkeling van tools voor interactieve marketing. Hun aanpak is gebaseerd op het creëren en verdiepen van klantdialogen. Door deze expertise te koppelen aan de pensioenkennis van PwC Nederland is een instrument ontwikkeld dat een nieuwe standaard neerzet op het gebied van risicopreferentiemetingen voor pensioenfondsen.

‘Onze aanpak stelt pensioenfondsen in staat de risicovoorkeuren zo objectief mogelijk, systematisch in te schatten, op een controleerbare en reproduceerbare wijze. En als je hiertoe in staat bent, betaalt dit zich uit in meer efficiency in de vertaling naar het beleggingsbeleid, een grotere betrokkenheid van deelnemers, en een beter eindresultaat. En daarmee wordt ook tegemoet gekomen aan de eisen die de AFM aan een risicopreferentieonderzoek stelt.’

Sev Keil CEO en medeoprichter van TrueChoice Solutions

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Ronald Doornbos

Ronald Doornbos

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 50 89 18 44

Patrick Heisen

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 048 37 84

Hide