Nationale Pensioenbenchmark

Inzicht in uw huidige pensioenregeling

Het pensioenakkoord zorgt ervoor dat vrijwel iedere werkgever over de toekomstige pensioenovereenkomst met zijn medewerkers moet nadenken. De Nationale Pensioenbenchmark geeft werkgevers de mogelijkheid om de pensioenregeling zowel op specifieke elementen, als de totale waarde van de pensioenregeling te vergelijken met die in de markt.

"De Nationale Pensioenbenchmark weet alle type pensioenregelingen te kwantificeren in één getal, waardoor uw pensioenregeling eenvoudig te vergelijken is met die van andere werkgevers."

Ronald Doornbos

De Nationale Pensioenbenchmark

De Nationale Pensioenbenchmark van PwC geeft u inzicht in pensioenregelingen verspreid over alle grote sectoren van Nederland. De benchmark biedt u - als werkgever - inzicht in het volgende:

  • Inzicht in de huidige pensioenregeling: De benchmark biedt u een overzicht van alle specifieke elementen, zoals het opbouwpercentage en de werknemersbijdrage, van uw huidige pensioenregeling en vergelijkt deze met andere pensioenregelingen. Op deze manier verkrijgt u inzicht in hoe elementen van uw regeling zich verhouden tot andere pensioenregelingen.
  • Marktanalyse (vergelijking met een door u gekozen peergroup): door middel van een marktanalyse krijgt u een beeld van de waarde van uw pensioenregeling ten opzichte van meer dan 200 regelingen in Nederland én gerangschikt ten opzichte van de gewenste markt of peer group. Daarnaast wordt onder andere inzichtelijk gemaakt hoeveel procent van uw peers bijvoorbeeld een beschikbare premieregeling heeft. Of hoeveel procent van de markt bij een Bedrijfstakpensioenfonds is aangesloten. In de marktanalyse worden nooit individuele ondernemingen weergegeven en blijven ondernemingen anoniem.
  • Trends in het Nederlands pensioenlandschap: U krijgt een overzicht van onder andere het aantal pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en de levensverwachting. Ook krijgt u een beeld van de (huidige) trends in het Nederlandse pensioenlandschap.

Waarom is de benchmark uniek?

De Nationale Pensioenbenchmark richt zich op alle type pensioenregelingen. Dit betreft onder andere middelloonregelingen, CDC-regelingen en beschikbare premieregelingen. In de benchmark wordt niet alleen een vergelijking gemaakt van alle specifieke onderdelen van de pensioenregeling, maar tegelijkertijd wordt de pensioenregeling in zijn geheel gekwantificeerd en is daarmee eenvoudig te vergelijken met andere pensioenregelingen.

Pensioen als onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket

Wat betekent dit voor u als werkgever?

PwC benadert pensioen als onderdeel van het bredere arbeidsvoorwaardenpakket (Total Rewards) en hanteert daarbij een brede invalshoek. Als gevolg van de Wet toekomst pensioenen moeten werkgevers de komende jaren de pensioenovereenkomst met medewerkers herzien. De overgang naar een leeftijdsonafhankelijke premie betekent dat alle pensioenregelingen in de komende periode op de schop moeten. De benchmark kan u helpen inzicht te krijgen in uw huidige regeling ten opzichte van de markt. Hoe verhoudt de huidige pensioenregeling zich ten opzichte van concurrenten? Past de pensioenregeling nog wel binnen het huidige beloningsbeleid? Wat doen uw peers bijvoorbeeld met de werknemersbijdrage of hoe hoog is de gemiddelde franchise? 

De Nationale Pensioenbenchmark biedt dat inzicht en kan als startpunt dienen voor overleggen met vakbonden, ondernemingsraad en/of medewerkers over de nieuwe pensioenregeling. De verwachting is namelijk dat werkgevers vanuit het huidige pensioenbudget de nieuwe pensioenregeling zullen vormgeven. De relatieve scoring in de Nationale Pensioenbenchmark zal daarmee niet wezenlijk wijzigen.

Wat kan PwC voor u betekenen?

PwC kan uw pensioenregeling opnemen in de database van de Nationale Pensioenbenchmark en in ruil hiervoor ontvangt u een op maat gemaakte vergelijking van uw regeling met die van uw peers in een overzichtelijk rapport. PwC kan uiteraard ook ondersteunen bij het vervolgtraject. Denk daarbij aan herziening van de pensioenregeling en overleggen met werknemersvertegenwoordiging, waarbij de vereisten van het nieuwe pensioenstelsel een nadrukkelijke rol zullen spelen.

Contact

Ronald Doornbos

Ronald Doornbos

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 50 89 18 44

Kevin Weltevreden

Kevin Weltevreden

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 872 32 28

Don van der Steeg

Don van der Steeg

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 379 34 40

Hide