Overzicht pensioenactualiteiten 2022-Q2

03/08/22

Actuele pensioenzaken

PwC vindt het belangrijk u regelmatig op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen op het gebied van pensioen. In dit overzicht over het tweede kwartaal van 2022 leest u onder meer over de ontwikkelingen rondom de Wet toekomst pensioenen, het Wetsvoorstel herziening bedrag ineens, de nieuwe gedragslijn ‘Goed omgaan met klachten’, de verlaagde indexatiegrens voor 2022 en de uitbreiding van de afkoopmogelijkheden van klein nettopensioen en nettolijfrente.

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 30 juni 2022 de Nota naar aanleiding van het Nader Verslag gedeeld met de Tweede Kamer. In deze Nota geeft de minister antwoord op nadere vragen over het wetsvoorstel toekomst pensioenen. De behandeling van het wetsvoorstel wordt na het zomerreces van de Tweede Kamer voortgezet.

In de Nota wordt een aantal onderwerpen verder uitgewerkt en onduidelijkheden toegelicht. Wij hebben enkele belangrijke toelichtingen hieronder op een rij gezet:

 • Volgens de Wet toekomst pensioenen gelden voor compensatie verschillende voorschriften op het moment dat die compensatie in de pensioensfeer plaatsvindt, waaronder dat deze geldt voor nieuwe werknemers. Bij de eerdere beantwoording van vragen uit het Verslag op 23 mei 2022 werd door de minister gesuggereerd dat die eis óók geldt als compensatie buiten de pensioensfeer plaatsvindt. Dat bericht is met deze Nota rechtgezet. Voor een compensatie buiten de pensioensfeer gelden niet de eisen uit het wetsvoorstel.
 • Het op het moment van transitie opgebouwde pensioenkapitaal dat in aanmerking komt voor restitutie, kan na transitie voor restitutie beschikbaar blijven. Na overlijden van een deelnemer gaat het opgebouwde pensioenkapitaal in dat geval niet naar de uitvoerder, maar naar de nabestaanden.
 • De onduidelijkheid over de eerbiedigende werking voor verzekerde uitkeringsregelingen die was ontstaan door een eerdere beantwoording van vragen is eveneens weggenomen. Werkgevers met een op 31 december 2022 bestaande uitkeringsregeling met een met de leeftijd oplopend premiepercentage ondergebracht bij een verzekeraar voldoen aan het overgangsrecht progressieve premie en kunnen deze uitkeringsregeling tot 1 januari 2027 omzetten in een premieregeling met een progressieve premie.
 • Voor reeds ingegane gevallen van premievrijstelling bij een rechtstreeks verzekerde regeling hoeft de pensioenregeling niet te worden aangepast aan het nieuwe (fiscale) stelsel. Er komt bij nota van wijziging een uitzondering voor deze gevallen zoals uitgevoerd door een verzekeraar. In de verzekeringsovereenkomst is namelijk bepaald dat de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer een rechtstreeks op de verzekeraar vorderbaar recht heeft op voortzetting van de betaling van overeengekomen premiebedragen voor pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat in de gevallen waarin de premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid al is ingegaan, de verplichtingen van de verzekeraar en de premierechten van de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer vaststaan.
 • De leden van de CDA-fractie hebben aan de regering gevraagd of het bereid is om een collectieve uitkeringsfase in de solidaire premieregeling mogelijk te maken. De regering heeft aangegeven in overleg te treden met onder meer de Pensioenfederatie om te kijken hoe een dergelijke collectieve uitkeringsfase in de solidaire premieregeling vorm zou kunnen krijgen binnen het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Als aan de wettelijke voorwaarden uit de Wet toekomst pensioenen kan worden voldaan, ziet de regering geen aanleiding om de voorgestelde variant niet toe te staan.

Wetsvoorstel herziening bedrag ineens

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioen heeft op 30 juni 2022 het wetsvoorstel herziening bedrag ineens bij de Tweede Kamer ingediend. In ons actueelbericht hebben wij u hier eerder over geïnformeerd.

Het wetsvoorstel bevat enkele oplossingen voor de – door de pensioenuitvoerders – aangegeven bezwaren over de mogelijkheid tot uitstel van de afkoopfaciliteit:

 • De doelgroep van de regeling wordt kleiner. Alleen deelnemers die hun tweedepijlerpensioen laten ingaan in de maand waarin ze de AOW-leeftijd bereiken of op de eerste dag volgend op deze maand, mogen de uitkering van het bedrag ineens uitstellen naar het jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. De uitstelregeling is niet meer mogelijk voor mensen die hun pensioeningangsdatum hebben vervroegd naar een leeftijd voor het bereiken van de AOW-leeftijd;
 • De uitkeringsstroom wordt gewijzigd. Als een deelnemer kiest voor een uitgestelde uitbetaling van het bedrag ineens wordt de periodieke uitkering direct vanaf de pensioeningangsdatum verlaagd op basis van 90% van de waarde van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen;
 • De timing van de uitbetaling wijzigt. Het uitstel van uitbetaling verschuift niet naar februari in het jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd, maar naar januari.

Door de herziening is de beoogde inwerkingtredingsdatum uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023.

Gedragslijn Goed omgaan met klachten

De leden van de Pensioenfederatie hebben op dinsdag 14 juli 2022 ingestemd met de Gedragslijn Goed omgaan met klachten. In de gedragslijn is omschreven hoe pensioenfondsen op een klantvriendelijke, transparante en eenduidige manier met een klacht omgaan. Het streven is dat alle leden van de Pensioenfederatie uiterlijk
1 januari 2024 volgens de gedragslijn werken.

De gedachte achter de gedragslijn is dat deelnemers bij elk pensioenfonds op een basis kunnen rekenen wat betreft de klachtenafhandeling. In de gedragslijn is bijvoorbeeld de definitie van een klacht verruimd naar “elke uiting van ontevredenheid van een persoon”. Als gevolg hiervan zouden fondsen meer klachten in behandeling moeten nemen. De gedragslijn is vernieuwd en sluit nu (beter) aan bij de Wet toekomst pensioenen.

In de gedragslijn zijn o.a. aanbevelingen van de AFM verwerkt. In onze vorige kwartaalupdate (2022-Q1) hebben wij u al geïnformeerd over de aanbevelingen van de AFM.

Indexatie 2022 bij dekkingsgraad van 105%

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 9 juni 2022 het besluit tot wijzing van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie gepubliceerd. Het besluit maakt het mogelijk voor pensioenfondsen om in 2022 bij een dekkingsgraad van 105% te indexeren in plaats van bij 110%. Hierdoor kunnen gepensioneerden eerder een verhoging van hun pensioen verwachten. Het besluit is op 1 juli 2022 in werking getreden.

Het besluit stelt enkele voorwaarden aan de indexatie, zoals:

 • het pensioenfonds mag geen indexatie verlenen bij een beleidsdekkingsgraad onder de 105% en de indexatie mag er niet toe leiden dat de dekkingsgraad onder de 105% komt te liggen;
 • het pensioenfonds moet onderbouwen dat zij naar verwachting zal invaren;
 • het pensioenfonds moet onderbouwen waarom de indexatie in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden is;
 • het pensioenfonds beschrijft kwantitatief de generatie-effecten van de toeslagverlening waarbij onderscheid wordt gemaakt naar leeftijdscohorten per geboortejaar in hele jaren, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om andere leeftijdscohorten te hanteren en toegelicht wordt dat daarbij sprake is van voldoende representativiteit en voldoende onderscheidende verschillen.

Lees ons actueelbericht of onze kwartaalupdate (2021-Q4) voor meer informatie over de indexatieregeling.

Wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen

De Tweede Kamer heeft op 7 juni 2022 het Wetsvoorstel aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenaanspraken aangenomen

Het wetsvoorstel voorziet in een uitbreiding van het recht van pensioenuitvoerders op waardeoverdracht van klein ouderdomspensioen dat is ontstaan door einde deelneming. Door de uitbreiding wordt het ook mogelijk kleine pensioenen die een andere ontstaansgeschiedenis hebben dan einde deelneming over te dragen. Daarnaast maakt het wetsvoorstel afkoop van klein nettopensioen en nettolijfrente mogelijk indien waardeoverdracht niet mogelijk blijkt te zijn.

Contact

Ronald Doornbos

Ronald Doornbos

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 50 89 18 44

Jan Meijer

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 115 75 16

Volg ons