Noodpakket 2.0: overzicht maatregelen tweede steunpakket coronacrisis

20/05/20

Op 20 mei 2020 heeft het kabinet via een Kamerbrief het tweede steunpakket voor bedrijven bekendgemaakt. Maatregelen uit het eerste pakket worden verlengd en uitgebreid, waarbij vaak nieuwe voorwaarden gelden. Inmiddels heeft het kabinet ook een akkoord bereikt met sociale partners. In de kamerbrief van 28 mei 2020 naar aanleiding van dit akkoord worden daarnaast een aantal maatregelen nog met een extra maand verlengd. Ook zijn nieuwe maatregelen getroffen. Wij gaan in dit bericht met name in op de belangrijkste financiële en fiscale maatregelen. 

Hieronder vindt u per maatregel de details die op dit moment bekend zijn. Zie ook het bij de Kamerbrief behorende overzicht van alle huidige en nieuwe noodmaatregelen.

coroncrisis - aanvullende maatregelen

Verlenging en aanpassing NOW

Onderdeel van het tweede noodpakket is de verlenging van de NOW-regeling met drie maanden. Op basis van de verlengde NOW-regeling kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Er gelden voor deze verlengde NOW, de NOW-2, wel andere voorwaarden dan voor de NOW-1. Het kabinet streeft naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020. Daarnaast zijn ook wijzigingen aangekondigd voor de bestaande NOW-regeling. Zo zijn de grensbedragen in verband met de accountantsverklaring bekendgemaakt. Over de wijzigingen in zowel de huidige als de verlengde NOW informeren wij u in een apart bericht.

Verlenging overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt tot 1 oktober 2020 verlengd (Tozo-2-regeling). Deze steunmaatregel bestaat uit twee componenten.

Het eerste component is inkomensondersteuning voor levensonderhoud tot het sociaal minimum. Dit hoeft niet terugbetaald te worden. In tegenstelling tot de Tozo-1-regeling wordt bij de Tozo-2-regeling wel rekening gehouden met het partnerinkomen zodat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak meer kunnen maken op tegemoetkoming in het levensonderhoud. Bij de aanvraag bij de gemeente moeten de ondernemer en partner verklaren dat het huishoudinkomen onder het sociaal minimum is gekomen.

Daarnaast is het onder de Tozo-2-regeling ook nog mogelijk om een lening aan te vragen van maximaal 10.157 euro voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen tegen een rentepercentage van 2 procent. Ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd onder dit bedrag, kunnen bij de gemeente een tweede lening afsluiten tot het maximumbedrag. Bij de aanvraag bij de gemeente moeten ondernemers wel verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of faillissement. Is dat wel het geval, dan is een extra lening niet mogelijk.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB gedurende de maanden juni tot en met september is bedoeld voor mkb-bedrijven die het hardst geraakt zijn door de crisismaatregelen, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters. Deze bedrijven krijgen, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en het omzetverlies, een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro. Een belangrijke voorwaarde is dat er een omzetverlies van minstens 30 procent is. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen, komen voor de nieuwe regeling in aanmerking.

Verlenging Coronamodules van BMKB en GO 

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en kredietgaranties aan mkb, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket worden verlengd. Het gaat onder meer om verlenging van de Coronamodules van de tijdelijk verruimde garantie-instrumenten Borgstelling mkb-kredieten (BMKB-C) en Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C). Daarnaast wordt nu de op 7 mei 2020  aangekondigde Klein Krediet Corona (KKC-regeling) ten uitvoer gebracht.

Verlenging bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden

De tijdelijke uitstelregeling voor belastingschulden wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Op eerste verzoek krijgt men uitstel voor drie maanden. Langer uitstel kan worden verkregen indien aannemelijk wordt gemaakt dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door de coronacrisis. Het kabinet eist dan wel een verklaring van de ondernemer dat geen dividend en bonussen worden uitgekeerd over 2020, of eigen aandelen worden ingekocht. Hoe die verklaring eruit moet zien, wordt nog bepaald. De verlengde uitstelperiode duurt tot deze wordt ingetrokken, wat op zijn vroegst per 1 oktober 2020 zal gebeuren. Na afloop van het verlengde uitstel wordt de ondernemer een passende betalingsregeling geboden.

Uitstel van betaling voor rechten bij invoer

De bijzondere regeling uitstel van betaling is niet van toepassing op de invoer-btw, accijnzen, de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en de kolenbelasting voor zover deze belastingen worden geheven met toepassing van de douanewetgeving ter zake van de invoer.

Bij de douanewetgeving wordt in principe per maand en per geval beoordeeld of uitstel mogelijk is. Voor de maanden maart, april en mei past de Douane het uitstelbeleid toe. Voor douaneschulden die zijn ontstaan in de maand mei kan het uitstel tot 15 juni worden aangevraagd. Verdere verlenging en afbouw van de uitstelregeling hangt onder meer af van afstemming met de Europese Commissie.

Uitstel van betaling van BPM

Er komt uitstel van het betalen van BPM voor vergunninghouders (ondernemers die regelmatig kentekens voor personenauto’s aanvragen en de bpm achteraf per maand of kwartaal betalen), vanaf het tijdvak mei 2020. Een verzoek om uitstel van betaling van bpm is pas mogelijk als een naheffingsaanslag is opgelegd voor het tijdvak mei 2020; dat zal ongeveer half juli 2020 zijn.

Verlenging verlaging belasting- en invorderingsrente

De tijdelijke verlaging van de belasting- en invorderingsrente van 4 procent naar 0,01 procent wordt verlengd. De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente was per 23 maart 2020 ingegaan en gold voor drie maanden. De verlaging van de invorderingsrente wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Ook de verlaging van de belastingrente voor alle belastingmiddelen wordt verlengd tot 1 oktober 2020. De verlaging van de belastingrente voor de inkomstenbelasting gaat overigens pas op 1 juni 2020 in, maar geldt ook tot 1 oktober 2020.

Verlenging overige belastingmaatregelen

Ook worden de volgende maatregelen verlengd tot 1 oktober 2020:

  • de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen

  • de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel

  • de versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers

  • tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen met behoud van recht op hypotheekrenteaftrek. 

Steunmaatregelen internationaal opererend Nederlands bedrijfsleven

Het kabinet gaat (internationale) Nederlandse ondernemingen helpen met het opbouwen en/of herstellen van de marktpositie. Bijvoorbeeld met digitale handelsmissies, het financieren van extra studies naar kansrijke markten en uitbreiding van trainingsprogramma’s voor ondernemers. Voor de ondersteuning bij financiering van projecten over de grens wordt “Invest International” opgericht. Dit is vooral relevant nu bedrijven door de crisis minder makkelijk bij banken kunnen aankloppen.

Ook in EU-verband zet het kabinet in op het bevorderen van economisch herstel. Dit betekent onder andere dat, zodra de volksgezondheid dit toelaat, beperkingen van de interne markt worden afgebouwd zodat bedrijven weer (gemakkelijker) grensoverschrijdend kunnen opereren. Volgens het kabinet moet de inzet van de EU-middelen ertoe leiden dat het concurrentievermogen van alle EU-landen verbeterd, met inachtneming van maatschappelijke verantwoordelijkheid, milieu en de digitale transitie. In de Kamerbrief staat expliciet dat het Nederlandse internationale bedrijfsleven partner is van de overheid bij het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19 crisis in kwetsbare landen. Het kabinet zal hierop terugkomen in zijn reactie op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken van 11 mei 2020 (‘Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19’).

Periode na verlenging

Het kabinet gaat onderzoeken of gerichte kapitaalsteun nodig en mogelijk is, en zo ja op welke manier dit vormgegeven zou kunnen worden, bijvoorbeeld in ruil voor aandelen. Het gaat dan in principe om kapitaalsteun vanuit de markt, waarbij in een uiterste geval de overheid een rol speelt. Het kabinet zal zich richting Prinsjesdag beraden op basis van de dan beschikbare informatie, en bekijken welke stappen dan passend zijn.

Wat betekent dit voor u?

Voor u en uw bedrijf, is het belangrijk dat u zicht heeft op welke maatregelen u een beroep zou kunnen doen, en vooral ook welke voorwaarden hieraan gekoppeld zijn en wat de gevolgen hiervan zijn. Wij actualiseren onze website over de coronamaatregelen continue. Uiteraard kunt u ook terecht bij onze COVID-19 helpdesk voor vrijblijvend advies, of kunt u contact opnemen met uw vaste PwC adviseur.

Contact

Diederik van Dommelen

Diederik van Dommelen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 39 55

Philip Vossenberg

Philip Vossenberg

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 41 72

Volg ons