Verlenging NOW-regeling en aanpassingen eerste termijn NOW

20/05/20

Dit artikel is geüpdatet op 2 juni 2020 naar aanleiding van de laatste ontwkkelingen.

Op 20 mei 2020 heeft het kabinet meer bekendgemaakt over het tweede noodpakket voor bedrijven in het kader van de coronacrisis. Een overzicht van de belangrijkste financiële en fiscale maatregelen (anders dan de NOW) vindt u in dit overzichtsartikel. Onderdeel van het noodpakket 2.0 is de verlenging van de NOW-regeling onder nieuwe voorwaarden.

Gelijktijdig heeft het kabinet ook aanpassingen aangekondigd voor de lopende NOW-regeling. Er is bekendgemaakt vanaf welk subsidiebedrag een accountantsverklaring is vereist, de aanvraagtermijn wordt verlengd tot en met 5 juni 2020 en er zijn tegemoetkomingen getroffen voor seizoensbedrijven en voor de situatie van overgang van onderneming.

In dit artikel informeren wij u allereerst over de verlengde NOW-regeling en daarna over de wijzingen in de lopende NOW-regeling. Voor de verlengde NOW geldt dat de officiële regelgeving waarin de (nieuwe) voorwaarden worden verwerkt, nog niet bekend is. Pas in die publicatie blijkt de definitieve uitwerking van de NOW 2.0.

Wijzigingen verlengde regeling (NOW-2)

De verlengde NOW-regeling (NOW-2) gaat over subsidie voor de loonkosten in de periode juni tot en met september 2020. Aanvragen voor deze tweede subsidieperiode kunnen naar verwachting vanaf 6 juli worden gedaan. Het aanvraagtijdvak loopt tot en met 31 augustus 2020. Voor de verlengde NOW-regeling gelden nieuwe voorwaarden, die hieronder aan bod komen.

Meetperioden omzetdaling en loonsom

Het kabinet heeft het tweede noodpakket met een extra kalendermaand verlengd tot en met september 2020. Voor de NOW-2 betekent de verlenging tot en met september ook dat sprake moet zijn van een omzetverlies van minimaal 20% gedurende vier maanden.

De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Hierbij geldt voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW dat de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste subsidietijdvak. De omzet in de gekozen viermaandperiode moet worden vergeleken met een derde van de jaaromzet in 2019.

De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (peildatum 15 mei) van dit jaar.

Het UWV keert het voorschot van 80% in twee termijnen uit.

Opslag werkgeverslasten

De forfaitaire opslag voor extra werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Wijziging ontslagboete

De ontslagboete wordt gewijzigd. Zoals aanvankelijk aangekondigd, wordt de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag aangepast van 150% naar 100% van het loon van de ontslagen werknemer. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 worden ingediend.

Maar bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) wordt in principe een korting van 5% van het totaal ontvangen bedrag van de definitieve subsidie (NOW 2.0) opgelegd.

De werkgever kan de korting van 5% voorkomen door met de betreffende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers) een akkoord te bereiken over de ontslagen waarop de WMCO-melding betrekking heeft. Dit akkoord betekent dat er overeenstemming moet zijn over de noodzaak van het door de werkgever voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen. Als het niet is gelukt om tot een akkoord te komen, kan de vermindering van 5% ook worden voorkomen als beide partijen gezamenlijk mediation aanvragen bij een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie. 

Daarnaast blijft voor NOW-2 de voorwaarde gelden om ontslagaanvragen niet eerder dan vier weken na de WMCO-melding in te dienen bij UWV. Deze periode kunnen partijen gebruiken om tot een akkoord te komen.

Bovenstaande subsidievoorwaarden zullen gelden voor WMCO-meldingen die worden gedaan vanaf 29 mei 2020. 

 

Verbod op dividend-, bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen

Een bedrijf of groep moet bij de aanvraag van NOW voor de tweede subsidieperiode verklaren over 2020 geen dividenduitkeringen aan de aandeelhouders te doen, geen bonussen uit te keren aan het bestuur en de directie en geen eigen aandelen in te kopen. Bonussen aan overige werknemers zijn wel toegestaan. Voor dga’s, bestuurders en andere directieleden betekent dit mogelijk dat zij alleen hun basisvergoeding kunnen ontvangen of hun gebruikelijk-loonregeling. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan.

Om ervoor te zorgen dat het verbod controleerbaar en proportioneel is, geldt deze verplichting alleen voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring is vereist (zie hierna). 

De verplichting geldt tot en met de (aandeelhouders)vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. De voorwaarde geldt niet voor dividend, bonussen en aandelen over 2019 die in 2020 worden uitbetaald, omdat zoals het kabinet stelt beslissingen daarover al waren genomen. 

Voorwaarde inspanningsverplichting scholing

Een aanvullende voorwaarde die in de tweede subsidieperiode wordt opgenomen is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Zoals het kabinet stelt, kunnen werkgevers werknemers hierin bijvoorbeeld stimuleren door (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een O&O-fonds. De inspanningsverplichting raakt aan flankerend beleid van het kabinet. Het kabinet komt met een nog uit te werken crisispakket NL leert door, dat is bedoeld om mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis verliezen of die de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken.

Op dit moment is de inspanningsverplichting niet verder uitgewerkt. Wel wordt een link gelegd met de al bestaande voorwaarde voor de werkgever om de ondernemingsraad of een vertegenwoordiging van werknemers te informeren over de NOW-subsidie. Het kabinet verwacht dat deze vertegenwoordiging binnen de organisatie dan ook kennisneemt van deze nieuwe verplichting om deelname aan ontwikkeladvies of scholing te stimuleren en dat zij de werkgever hier zo nodig op aanspreekt.

Aanpassingen huidige regeling (NOW-1)

De huidige NOW-regeling (NOW-1) gaat over de subsidie voor de loonkosten in de periode maart tot en met mei 2020. 

Acountantsverklaring

Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het subsidiebedrag) hebben ontvangen van 100.000 euro of meer. Ook bij definitieve vaststelling van de subsidie op 125.000 euro of meer is een accountantsverklaring vereist. Ondernemingen die een voorschot van minder dan 100.000 euro hebben ontvangen, moeten zelf schatten of de subsidie op 125.000 euro of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om ondernemingen hierbij te ondersteunen wordt een online tool beschikbaar gesteld.

Bij bovengenoemde bedragen wordt telkens uitgegaan van het subsidiebedrag dat toegekend wordt aan het concern, of als er geen concern is, de rechtspersoon of natuurlijke persoon, en niet de verstrekte subsidie per loonheffingennummer.

Bedrijven die NOW hebben aangevraagd op basis van de omzetdaling op werkmaatschappijniveau, zullen altijd een accountantsverklaring moeten overleggen. 

Als bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie geen accountantsverklaring wordt overlegd die voldoet aan de vereisten terwijl een werkgever hier wel toe verplicht is, krijgt een werkgever 14 weken de tijd om alsnog een (juiste) accountantsverklaring te overleggen. Als hij hier niet aan voldoet dan zal de subsidie op nihil worden vastgesteld.

Tot slot zal – als geen accountantsverklaring is vereist – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de 20.000 euro of een vaststellingsbedrag boven de 25.000 euro, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt.

Verruiming NOW voor specifieke situaties
Seizoensbedrijven en werkgevers met geen of een lagere loonsom in januari

Als extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart tot en met mei, wordt een aanpassing gedaan in de huidige NOW-regeling.

De aanpassing werkt als volgt: als de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). De aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt. De aanpassing werkt ook begunstigend voor andere aanvragers dan seizoensbedrijven met een hogere loonsom in maart tot en met mei dan in januari.

De aanpassing in de NOW-regeling leidt alleen tot aanvullende compensatie bij de subsidievaststelling. Het voorschot wordt niet aangepast. 

De aanpassing betekent ook dat aanvragers met een 0-loonsom in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 of in november 2019, die wel een loonsom hebben in maart tot en met mei 2020, mogelijk alsnog voor de NOW in aanmerking kunnen komen. Onder meer om deze reden wordt het aanvraagtijdvak van NOW-1 verlengd tot en met 5 juni 2020.

Overgang van onderneming

Voor ondernemingen die voorafgaand aan een beroep op NOW een andere onderneming hebben overgenomen, wordt het mogelijk om voor de bepaling van het omzetverlies aan te sluiten bij de afwijkende omzetbepaling zoals die geldt voor startende ondernemingen. Bij een overname werken de ondernemingen tenslotte ook feitelijk in een nieuwe bedrijfssamenstelling.  

Voor de omzetvergelijking kan bij overgang van onderneming worden gekeken naar de omzet van alle volledige kalendermaanden in 2019 vanaf de eerste maand na de dag van overgang tot en met 29 februari 2020. De omzet van deze periode, omgerekend naar 3 maanden, kan worden vergeleken met de omzet van de gekozen driemaandsperiode. Net als voor startende ondernemingen geldt voor ondernemingen die een overname hebben gedaan en gebruik willen maken van de regeling, dat deze overname minimaal één kalendermaand voor 29 februari 2020 ligt. 

Verder wordt het mogelijk om de loonsombepaling voor seizoensbedrijven (zie hierboven) toe te passen bij een onderneming die een andere onderneming heeft overgenomen en waarbij de loonsom in de periode maart tot en met mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari.

Verlenging aanvraagtijdvak tot en met 5 juni 

Vanwege bovengenoemde verruimingen wordt het aanvraagtijdvak voor de eerste periode van de NOW verlengd tot en met 5 juni 2020.

Dertiende maand wordt uit de loonsom gefilterd

Een eventuele dertiende maand wordt uit de loonsommen gefilterd. Het UWV zal bij de vaststelling van de subsidie de extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsommen halen. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers alleen vanwege de betaling van een dertiende maand in januari de NOW-subsidie moeten terugbetalen bij vaststelling.

Aanvraagtermijnen voor vaststelling van de NOW

De vaststelling van NOW-1 zal pas kunnen worden aangevraagd vanaf 7 oktober 2020. Dit uitstel is om overlap van het aanvraag- en vaststellingsproces te voorkomen. Bovendien wordt gewijzigd dat aanvragers binnen 24 weken (of binnen 38 weken als een accountantsproduct is vereist) vanaf 7 oktober 2020 de vaststellingsaanvraag moeten doen, in plaats van binnen 24 of 38 weken na afloop van het gekozen omzettijdvak. 

Openbaarmaking gegevens door UWV

Vanaf eind juni zal het UWV gegevens over aanvragers van NOW, de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie gaan publiceren op haar website. In een eerdere wijziging van de NOW is geregeld dat werkgevers bij de aanvraag van NOW akkoord gaan met de openbaarmaking van deze gegevens.

Contact

Nicolien Borggreve

Nicolien Borggreve

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 68

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 44 68

Volg ons