Defensie

Nederland is een veilig land en onze veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor onze vrijheid, welvaart en democratie. Veiligheid is geen gegeven. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op Defensie ter verdediging en bescherming van ons fysieke, digitale en cognitieve grondgebied. Dit vraagt om een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie die flexibel en schaalbaar is en die proactief kan reageren. Om dit te bereiken zijn samenwerkingsverbanden essentieel. Hierin is ook een belangrijke rol weggelegd voor de private sector.

PwC en Defensie

PwC is al geruime tijd een vertrouwde adviseur voor Defensie en andere partners binnen het Defensie Ecosysteem. PwC helpt het Ministerie van Defensie en haar ecosysteempartners op een actieve wijze om de toenemende complexe en onvoorspelbare uitdagingen in het veiligheidsdomein te begrijpen en hierop te reageren. Dit wordt gedaan van strategie tot executie door middel van een scala aan relevante expertises zoals: strategie, operations, HR, verandermanagement, duurzaamheid, risk & goverance, besturings- en bedrijfsvoering, ketensamenwerking, inkoop & contractmagement, programma- & projectmanagement, assurance en technologie, privacy & cyberdienstverlening.

Onze wereld is volop in beweging en de veiligheidssituatie om ons heen verandert voortdurend. Verandering die wordt veroorzaakt door de effecten van toenemende economische migratie, een veranderende (inter)nationale demografie, het afnemen van natuurlijke hulpbronnen, een toenemende bezorgdheid over de veiligheid, financiële druk en bijvoorbeeld een veeleisender electoraat. Het ministerie en haar partners acteren in dit mondiaal veranderende landschap. Dit vraagt om veranderingen. PwC helpt om deze verandering mogelijk te maken.

Defensie heeft zichzelf tot ambitie gesteld om in 2035 een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie te zijn. Een organisatie die enerzijds kleinschalig en specialistisch is, maar anderzijds ook in groter verband samen met anderen kan optreden. Een organisatie waarin informatie een hele belangrijke rol speelt. Dit vraagt om keuzes en veranderingen. In onze werkzaamheden staan wij de verschillende defensieonderdelen bij met kennis, ervaring en capaciteit.

Ons getalenteerde, gescreende en ervaren team van adviseurs, afkomstig uit de publieke én de private sector, streeft ernaar om hun vaardigheden en passie voor het veiligheidsecosysteem in te zetten en zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. We zijn gepassioneerd in het ondersteunen van het Ministerie van Defensie en haar ecosysteem. En bouwen op deze manier mee aan een veiliger en internationaal concurrerend Nederland.

Als adviesorganisatie werken wij voor alle sectoren overal in de wereld. Deze zeer brede en diepe ervaring is van grote waarde. En door ons wereldwijde netwerk van toegewijde professionals, zijn wij als geen ander in staat om deze kennis voor u te mobiliseren daar waar nodig. Om onze kennis actueel en relevant te houden, voert PwC een constante dialoog met leiders in het veiligheidsecosysteem. Deze nationale en internationale inzichten worden geregeld gespiegeld met het Global Defense Advisory Board, een internationale adviesraad met vertegenwoordigers die allen hun roots hebben bij Defensie en daar ook hun sporen hebben verdiend.

Belangrijke thema’s binnen Defensie en het veiligheidsecosysteem

Defensie en veiligheid gaan een nieuw tijdperk in. De complexiteit van het ecosysteem vraagt ​​om innovatie en vereist wendbaarheid van de organisaties die acteren in dit domein. Deze organisaties moeten hun manier van werken moderniseren, hun teams voorbereiden en investeren in innovatie en technologieën om de veilige wereld van morgen vorm te geven.

Technologie gemaakt voor snelheid en behendigheid

Gegevens, analyses en technologie veranderen de verwachtingen - en kansen - in de branche. Bedrijven die investeren in het exponentiële potentieel van technologie, kunnen onderzoek en ontwikkeling (R&D) versnellen, meer inzichten genereren via data en veerkrachtiger operaties opzetten.

PwC brengt onze ervaring in technologie en cyberbeveiliging in om uw adoptie van nieuwe tools en nieuw denken te begeleiden. We werken met u samen om deze innovatieve inspanningen snel op te schalen voor duurzame groei op de lange termijn. Uw personeel zal tijdens deze reis een cruciale bondgenoot zijn. Onze eigen platforms en bijscholing strategieën helpen u een concurrerend, betrokken en toekomstbestendig personeelsbestand te ontwikkelen.

Wij ondersteunen verschillende afdelingen, organisatieonderdelen en de overheid in bredere zin, om de kloof tussen hun strategie en technologische oplossingen te overbruggen. We gebruiken een multidisciplinaire aanpak die proces-, organisatie-, informatie- en technologie perspectieven omvat, van strategie tot uitvoering.

De toekomst van werk

De manieren van werken wijzigen ingrijpend, en mede door de Covid-19-crisis, alleen nog maar sneller. Het nieuwe normaal zorgt voor verandering van werken, organisaties, diensten, verwachtingen en vooral ook technologie. Behalve dat digitalisering en automatisering tot andere werkzaamheden leiden en menselijke activiteiten overnemen, passen organisaties hun systemen ook aan op het thuiswerken. 

De defensieorganisatie heeft de afgelopen jaren te maken gehad met grote bezuinigingen en hun capaciteiten en de omvang van hun personeelsbestand zijn aanzienlijk verminderd. Toekomstige strijdkrachten hebben een meer gediversifieerde en inclusieve militaire beroepsbevolking nodig met nieuwe profielen en vaardigheden. Het aantrekken en behouden van talent met de juiste capaciteiten is een echte uitdaging, aangezien veel defensieorganisaties te maken hebben met een vergrijzend personeelsbestand en vergrijzende bevolking. Bovendien creëren de cultuur en geschiedenis van defensieorganisaties samen met de verminderde budgettoewijzingen in de afgelopen jaren een complexe reden voor verandering. 

Wij bieden de kennis en expertise op belangrijke gebieden om defensieorganisaties te helpen bij het transformeren van hun HR-capaciteiten en het verbeteren van hun effectiviteit in strategische HR-planning om een ​​personeelsbestand te creëren en te behouden dat geschikt is voor de toekomst. 

Het versterken van Defensie: Het belang van strategische personeelsontwikkeling

PwC heeft wereldwijd in meerdere sectoren onderzoek uitgevoerd en ervaring opgedaan gericht op de personeels- en HR-uitdagingen binnen publieke organisaties. Ons team van internationale specialisten heeft zich specifiek op dit vlak verdiept in de defensie- en veiligheidssector.

Operationele gereedheid verhogen

Het huidige geopolitieke klimaat leidt mondiaal op tal van vlakken tot spanningen en verdringingseffecten in materieellogistieke ketens. Dit heeft in veel landen geleid tot een toegenomen politieke en maatschappelijke druk om onze veiligheid te borgen. Defensieorganisaties moeten de operationele gereedheid verhogen om dit te realiseren. 

Het bereiken van een hogere operationele gereedheid is afhankelijk van twee primaire factoren; een gedegen informatiegestuurd personeelsbeleid enerzijds en de gereedheid van ondersteunend materieel anderzijds. Wat zijn de uitdagingen die defensieorganisaties in Australië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Zweden momenteel ervaren op het gebied van HR-management en de strijd om talent? En dat in een omgeving waarin de beroepsbevolking vergrijst, de behoefte aan snelle technologische vooruitgang groot is en er sprake is van schaarste in de toeleveringsketens.

Wij behandelen vier primaire uitdagingen en geven verschillende suggesties over hoe met deze uitdagingen om te gaan. Het aantrekken én behouden van talent door middel van een gemoderniseerde People Value Proposition (PVP) is hier slechts één voorbeeld van. 

Benieuwd hoe deze suggesties u kunnen helpen?

Download de PDF

Het smeden van een duurzame keten

Het Defensie ecosysteem beslaat een groot aantal afdelingen, departementen en (keten) partijen en medewerkers. Goede ketensamenwerking in dit ecosysteem is cruciaal voor een goed functionerende organisatie, waarin kan worden voldaan aan de uitdagende context zoals beschreven in de Defensievisie 2035. Ketens bij Defensie zijn samenwerkingsvormen van entiteiten die naast eigen ook gemeenschappelijke doelen nastreven, in sterk dynamische omgevingen. Het verbeteren van deze supply chain resilience vergt het goed kunnen identificeren van risico’s die een slecht functionerende keten met zich mee kunnen brengen én een hoge mate van adaptief vermogen om in de toekomstige behoefte te kunnen voorzien. De sector ervaart dat er sprake is van weerbarstige processen en ketens - bijvoorbeeld mbt materieel projecten en de personele gereedstelling - waarin spanning optreedt, die tot uitdrukking komt in niet optimale ketenprestaties. Verbetering van de ketenprestatie(s) is over de breedte van defensie gewenst en samen kunnen we helpen om het succes van uw organisatie opnieuw vorm te geven.

Uw gids van inkoop tot operationele transformatie

PwC begrijpt de impact van toenemende wereldwijde trends en regelgeving en werkt samen met u om een ​​impactvolle reactie te formuleren in uw materieelbehoefte. We kunnen u helpen uw positie voor de toekomst te versterken door inkooprisico's strategisch te adresseren en beheren, flexibele toeleveringsketens op te bouwen en daarmee voor u meer agile operaties vorm te geven. Samen kunnen we u helpen uw kosten te verlagen en nieuwe waarde te creëren door middel van strategisch inkoop- en contractmanagement.

Engineering & logistiek

Onze uitgebreide kennis op het gebied van engineering en logistiek & supply chain management maakt ons een ervaren adviseur om Defensie te helpen bij het optimaliseren van de operationele prestaties van hun activa en de kosteneffectiviteit van de logistiek & supply chain-regelingen die deze ondersteunen. Door een lange termijnvisie aan te nemen in plaats van beslissingen te nemen die uitsluitend zijn gebaseerd op de doelstellingen van de huidige fase van de levenscyclus, kunnen we klanten van Defensie helpen om hun operationele versus kapitaaluitgaven en onderhouds- versus verlengingsbeslissingen in evenwicht te brengen. Daarnaast kunnen we Defensie ondersteunen bij het definiëren en beoordelen van opties voor toekomstige activa en bij het optimaliseren van de prestaties van verouderde activa.

Strategische autonomie 

Wij zien een groeiende aandacht voor het vermogen van Defensie organisaties met haar bondgenoten, (inter)nationale industriële en kennis ecosysteem om langjarig de nationale gereedheid en de operationele relevantie van de nationale militaire capaciteiten te waarborgen. Dit op een manier dat een land gegarandeerd kan blijven beschikken over haar krijgsmacht en in hoge mate autonoom kan beslissen over haar inzet. Ook in Nederland speelt dit debat over strategische autonomie. 

De komende maanden gaan wij in een reeks blogs in op het thema strategische autonomie en meer specifiek, de dilemma’s rondom het operationaliseren van strategische autonomie binnen het nationale en internationale Defensie-domein. 

Met deze blogs beogen wij een bijdrage te leveren aan dit veelzijdige debat.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Voorbeelden van hoe PwC klanten helpt

Samen kunnen we u helpen bij het oplossen van complexe problemen. Wij zijn een partner voor de lange termijn en brengen een team van specialisten samen om een ​​gedegen, geïntegreerde strategie en richting vast te stellen. We werken op de lange termijn met u samen om veerkracht te creëren en u vooruit te helpen. Ons team bestaat uit experts met een passie voor de Defensie- en veiligheidsector. Zij kiezen ervoor om het verschil te willen maken op een gebied dat de laatste jaren steeds relevanter en complexer is geworden. Wij bieden houvast aan het Defensie- en veiligheidsecosysteem. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Data-analyses combineren met inhoudelijke kennis van arbeidsvoorwaarden, loongebouw en functiewaardering

Een grote uitdaging voor Defensie is nu en in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende, goed gekwalificeerd en inzetbaar personeel. Om de operationele inzetbaarheid van Defensie in de toekomst te kunnen garanderen, is Defensie bezig met een complexe HR-transitie, die vrijwel alle aspecten van het HR-model raakt.

Probleem en aanpak:

 • Wij ondersteunen Defensie bij het ontwikkelen van de HR-strategie, en het vertalen hiervan in concrete oplossingen in het salarisgebouw en het harmoniseren en vereenvoudigen van het toelagenstelsel. Door meer flexibele aanstellingsvormen kan Defensie beter inspelen op functies die moeilijk zijn te vervullen, en kennis aantrekken die schaars is in de markt. 
 • Een belangrijk onderdeel hiervan is het op basis van een op individueel niveau gedreven data-analyse inzicht geven aan Defensie in de huidige arbeidsvoorwaardelijke situatie van Defensie in vergelijking met marktsectoren, en de effecten die optreden bij mogelijke wijzigingen.                                     

Opbrengsten:

 • Heldere inzichten in de arbeidsvoorwaardelijke situatie van Defensie. Door gebruik te maken van individuele data en dashboarding kunnen eenvoudig analyses vanuit verschillende perspectieven worden gemaakt
 • Effecten van wijzigingen kunnen op efficiënte wijze op de gehele populatie worden berekend
 • Inzichten verkregen in de financiële effecten gedurende verschillende loopbaanpaden van militairen 
 • Een totaal nieuw ontwikkeld loongebouw

Focus van het project lag op:

 • HR Benchmarking
 • Personeels Data & Analytics
 • Uitvoeren Impactanalyses
 • Ondersteuning vergelijking Functiewaarderingen
 • Analyse loopbaanpaden en toeslagenstelsel
 • Onderhandelingen met vakbonden voeren
 • Ontwikkeling van een nieuw loongebouw

Expertise op het gebied van sourcing en inkoop om organisaties in de publieke sector bij te staan binnen het Defensie & Veiligheid domein

Europese defensieorganisaties staan onder enorme druk om de staat van hun leger te verbeteren. Dit zorgt voor grote uitdagingen om het juiste materiaal, op het juiste moment, met de juiste kwaliteit en in nauwe afstemming met publieke en private partners aan te schaffen.

Probleem en aanpak:

We ondersteunen het Ministerie van Defensie bij het selecteren van de meest geschikte aanbestedingsprocedure en het ontwikkelen van aanbestedingsstrategieën, outputspecificaties/programma van eisen, opleverings- en onderhoudsovereenkomsten en het voeren van de concurrentiegerichte dialoog en andere aanbestedingsprocedures in het kader van de Europese aanbesteding (EG 2009/81 ) en ADV (richtlijn Defensie en Veiligheid).

Opbrengsten:

 • Ondersteuning van de publieke sector
 • Het ontwikkelen van integrale Service Level Agreements
 • KPI-raamwerk
 • Prijsstrategieën
 • Aanbestedingsstrategie ontwikkelen en uitvoeren
 • Ondersteuning voor prestatiebeheer

Focus van het project lag op:

 • Contractstrategie, beheer en beoordelingen
 • Aanbestedingsdocumentatie ontwikkelen
 • Procesanalyse, -ontwikkeling & -implementatie
 • Oplossingen voor contractbeheer
 • Advies inzake aanbestedingsrecht
 • Contractmanagement audit

Expertise op het gebied van ketensamenwerking

Producten en diensten komen bij Defensie veelal tot stand in ketens. Verschillende onderdelen binnen Defensie werken samen om een gezamenlijk doel te bereiken, maar momenteel functioneren de schakels in de ketens nog niet optimaal. Defensie is medio 2019 gestart met het programma ‘Optimaliseren ketenprestaties bij Defensie’. Het programma heeft als doel om ‘instrumenten’ te ontwikkelen die de soms optredende spanning tussen keten- en lijnsturing, moeten verminderen. Om het functioneren van deze ketens binnen Defensie te verbeteren, lopen er sindsdien verschillende projecten voor ketenoptimalisatie, ondersteund door PwC.

Probleem en aanpak:

 • Wij ondersteunen Defensie bij ketenoptimalisatie door het ondersteunen bij verschillende programma’s op het gebied van ketensamenwerking. Dit varieert van programma’s als Versterking schakels in de keten, Keten Vervoer Gevaarlijke Stoffen van en naar Missiegebied tot de doorlichting van functionele ketens.
 • Bij deze programma’s zijn verschillende instrumentaria ingezet; waaronder benoeming van een ketenmanager/ketenregisseur; versterking van het zelfoplossend vermogen van de keten; en de toolkit ‘versterken schakels in de keten.’

Activiteiten:

 • Bestuurlijke overleggen en rapportages
 • Initiële analyse/rapportage met inzichten over het functioneren van de ketens
 • Toolkit voor de doorlichting van ketens, met handvaten en instrumentaria
 • Opzetten en uitvoering van verbeterinitiatieven t.b.v. de belangrijkste observaties
 • Ondersteuning bij implementatie, middels o.a. het organiseren van workshops en simulaties (Business War Gaming)

Focus van het project lag op:

 • Ketenoptimalisatie: het versterken van schakels in de keten en het zelfoplossend vermogen van de keten, middels o.a. vergroting bewustzijn en inzicht bij ketenmedewerkers
 • Doorkijk naar bredere toepasbaarheid op meerdere ketens binnen Defensie
 • Middels deze pilots input leveren voor het nieuwe besturingsmodel van Defensie.

Playback of this video is not currently available

0:11:11

Angelien Eijsink over Veiligheid

Oud-politica Angelien Eijsink en Sanne Maas over Veiligheid

Wat betekent veiligheid in deze veranderlijke tijd? Welke rol kan de Nederlandse defensieorganisatie spelen om onze veiligheid te blijven garanderen - nu en in de toekomst?

Oud-politica Angelien Eijsink en Young PwC professional Sanne Maas gaan hierover in gesprek. Over de uitdagingen die er liggen en het belang van samenwerken om oplossingen te vinden die werken voor de dagelijkse praktijk. Zij laten zich inspireren door de World Press Photo genomineerde foto van Pedro Pardo, die het menselijke gezicht achter het begrip veiligheid laat zien. Hoe kun je vanuit de politiek en als PwC veiligheid blijvend ondersteunen?

Volg ons

Contact

Daniel de Jager

Daniel de Jager

Client Lead Partner voor het Ministerie van Defensie, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 575 87 57

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Ilse Meier

Ilse Meier

Director Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 261 73 60

Hide