Risk 2.0 in pensioenen

Beheer

Sinds de crisis heeft het risicomanagement in de financiële sector een ontwikkeling doorgemaakt. Aan het risicomanagement worden steeds hogere eisen gesteld. Financiële en niet-financiële risico’s moeten in onderlinge samenhang integraal worden beheerd en beheerst.

De pensioensector staat aan de vooravond van grote veranderingen. De sector is op dit moment erg gericht op het vergroten van de weerbaarheid van risico's (Risk Resilience). Het betreffen financiële en niet-financiële risico's die zich voordoen bij de uitvoering van de pensioenstrategie. Hierbij kan gedacht worden aan de kans op korten met onderliggende balansrisico's, maar ook aan IT Cyber risk, Integriteitsrisico, en Risico op Datalekken.

Risk 2.0 in pensioenen

Risico

De pensioensector wordt steeds meer gevraagd om na te denken over missie, visie en strategie. Door de steeds snellere externe ontwikkelingen worden huidige pensioenstrategieën en bedrijfsmodellen uitgedaagd. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe technologieën, data-analyses, automatisering en nieuwe typen aanbieders. Ook de pensioensector ontkomt er niet aan om tijdig stil te staan hoe hierop in te springen, oftewel de pensioensector zal haar wendbaarheid dienen te vergroten ingeval deze risico's zich voordoen (Risk Agility).

Om een balans te vinden tussen weerbaarheid en wendbaarheid, zijn een aantal randvoorwaarden voor het risicomanagement in de pensioensector van belang.

Afstemming tussen het beheren van risico’s en de strategische doelen van de pensioenuitvoerder. De volgende stap is de verbinding maken tussen risicobeleid en de risico-uitvoering. Wanneer en hoe wordt er geïntervenieerd? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, dient de governance helder te zijn afgestemd met de risicomanagement processen. Samenwerking tussen de verschillende risicofuncties en het gebruik van technologie is essentieel om die processen te ondersteunen. Tot slot zijn de vaardigheden om de voorgaande voorwaarden aan elkaar te koppelen nodig. Het profiel van de risicomanager zal komende jaren moeten veranderen.

PwC is er van overtuigd dat een goede werking van Integrated Risk and Performance Management de pensioensector verder helpt om weerbaarder en wendbaarder te worden. 

De pensioensector wordt steeds meer gevraagd om na te denken over missie, visie en strategie. Door de steeds snellere externe ontwikkelingen worden huidige pensioenstrategieën en bedrijfsmodellen uitgedaagd. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe technologieën, data-analyses, automatisering en nieuwe typen aanbieders. Ook de pensioensector ontkomt er niet aan om tijdig stil te staan hoe hierop in te springen, oftewel de pensioensector zal haar wendbaarheid dienen te vergroten ingeval deze risico's zich voordoen (Risk Agility).

"Geïntegreerd risico- en performancemanagement dient een fundamenteel onderdeel te worden van de strategie om zo de volgende stap in de pensioensector te kunnen zetten"

Patrick Heisen
Risico’s in Pensioenen 2020

Risico’s in Pensioenen 2020

De publicatie ‘Risico’s in Pensioenen 2020’ geeft een inventarisatie weer van de grootste risico’s voor de pensioensector in Nederland voor de komende jaren. Deze publicatie is gemaakt voor en met medewerking van de pensioensector. Met deze publicatie willen wij inzicht geven in risico’s die de komende jaren gerichte aandacht vragen. Wij geven handvatten om deze risico’s beter te beheersen. Deze beheersing is een voorwaarde om te kunnen blijven voorzien in de financiële zorg voor de oude dag van de deelnemer.

Actueel

Lees hier welke actualiteiten er spelen in de pensioensector.
Pensioenen - Actueel

Contact

Patrick Heisen

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 048 37 84

Volg ons

Contact us

Patrick Heisen

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 048 37 84

Matthijs Kortenhorst

Matthijs Kortenhorst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 272 83 07

Hide