Pensioenrichtlijn IORP II

In januari 2017 is de herziene Institutions for Occupational Retirement Provision Directive, kortweg IORP II, in werking getreden. IORP II is een Europese richtlijn voor pensioenfondsen en premie-pensioeninstellingen, hierna samen aangeduid als ‘pensioenfondsen’. IORP II stelt onder andere nieuwe eisen aan de governance van pensioenfondsen.

Sinds 13 januari 2019 zijn de bepalingen uit IORP II van kracht in de Nederlandse wetgeving en moeten pensioenfondsen aan deze regelgeving voldoen. Daarnaast heeft DNB guidance gepubliceerd in de vorm van Q&A’s en factsheets, bijvoorbeeld met betrekking tot de invulling van de sleutelfuncties, het uitvoeren van de eigen risicobeoordeling (ERB), de meldingsplicht bij uitbesteding en grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht. Mogelijk volgt er nog aanvullende guidance vanuit DNB.

Hoofddoelen van de nieuwe richtlijn

IORP II heeft vier hoofddoelen. Allereerst moet de richtlijn het functioneren van de interne markt verbeteren en grensoverschrijdende pensioenactiviteiten mogelijk maken. Daarnaast moet de richtlijn het instrumentarium van toezichthouders uitbreiden. Verder moet vanaf 2019 in alle lidstaten van de EU op dezelfde manier worden gecommuniceerd met deelnemers en gepensioneerden. Het vierde doel is het creëren van organisatorische waarborgen voor een onafhankelijk en integraal risicomanagement.

Eisen IORP II

IORP II verlangt van pensioenfondsen dat zij drie zogenoemde sleutelfuncties inrichten om het bestuur te ondersteunen en te zorgen voor een gezonde en prudente bedrijfsvoering. Het gaat om functies op het gebied van risicobeheer, actuariaat en interne audit. Deze sleutelfunctiehouders moeten aangemeld worden bij DNB en kunnen getoetst worden. Om pensioenfondsen in staat te stellen de sleutelfuncties goed in te kunnen richten heeft DNB besloten tot een verlengde aanmeldingstermijn. Grote pensioenfondsen hebben tot 1 september 2019 de tijd om kandidaten bij DNB aan te melden. Middelgrote pensioeninstellingen kunnen kandidaten voor toetsing tot uiterlijk 1 september 2020 aanmelden. Onder IORP II zijn pensioenfondsen ook verplicht minstens een keer in de drie jaar een ‘eigen risicobeoordeling’ (ERB) uit te voeren. De ERB is een holistische beoordeling van alle materiële risico’s en verbindt de strategie van het pensioenfonds met het risicoprofiel. Ook stelt IORP II nieuwe eisen aan de manieren waarop pensioenfondsen beleggen. Verantwoord beleggen staat al een tijd in de belangstelling van pensioenfondsen en toezichthouders. Bij de meeste pensioenfondsen is beleid op dit gebied al standaard, maar een aantal fondsen is hiermee nog niet bezig. IORP II eist dat deze fondsen vanaf 2019 rapporteren of en hoe zij milieuaspecten, sociale factoren en governance factoren geïntegreerd hebben in hun hele beleggingscyclus: van beleid, uitvoering en risicomanagement tot de verantwoording. Ook voor de communicatie door pensioenfondsen heeft IORP II nieuwe richtlijnen en gedetailleerde voorschriften.

Hoe PwC kan helpen

PwC kan u ondersteunen bij het voldoen aan de vanuit IORP II gestelde eisen. Wij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij:

  • De inrichting van de governance van uw organisatie met daarin de inrichting van de sleutelfuncties. De aanpassingen bieden ook aanknopingspunten voor het eenduidig vastleggen van het doel, de taken en de verantwoordelijkheden van de verschillende personele functies. PwC kan helpen bij het organiseren en ondersteunen van de onafhankelijke risicobeheer- en interne auditfunctie. Een aantal fondsen ondersteunen wij al bij de invulling van deze sleutelfuncties.
  • Het opzetten van ERB-beleid en het uitvoeren van de ERB.
  • Het opstellen van een duurzaam ESG-beleid inclusief deelnemersbetrokkenheid, vaststellen ESG-risico's, opname ESG-risico’s in het Integraal Risico Management-framework en transparante rapportages.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op. Dankzij de modulaire opzet van onze werkwijze kiest u uitsluitend de ondersteuning van PwC die aansluit bij de behoeften van uw pensioenfonds. Wij bieden u een objectief overzicht op de gevolgen van de invoering van IORP II. Wij laten u zien wat de consequenties zijn van de invoering van IORP II en wij zorgen dat u alle voor uw fonds relevante risico’s beheersbaar maakt. Desgewenst bieden wij u op kostenefficiënte wijze een breed scala aan ondersteunende diensten. U kunt hierbij denken aan onder andere dienstverlening op het gebied van integriteit en geïntegreerd risicomanagement.

Contact

Patrick Heisen

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 048 37 84

Jan Meijer

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 115 75 16

Volg ons

Contact us

Patrick Heisen

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 048 37 84

Matthijs Kortenhorst

Matthijs Kortenhorst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 272 83 07

Hide