Pensioenen organiseren en uitvoeren

Toekomstbestendige pensioenorganisatie in een wijzigend pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel verandert. Onze robuuste pensioenvoorziening staat onder druk door de gestegen levensverwachting, de veranderende arbeidsmarkt en de langdurig lage rente. Wijzigingen in het pensioenstelsel hebben direct gevolgen voor pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en vermogensbeheerders. Zij moeten bij veranderende wetten en regels de pensioenregelingen uitvoerbaar en uitlegbaar houden voor alle betrokkenen. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie optimaal kan functioneren in een veranderende pensioensector? De experts van PwC staan klaar om u hierbij te helpen.

Pensioenen organiseren en uitvoeren
Wijziging pensioenregelingen en organisatie: alle belangen afgewogen

Wij helpen pensioenfondsen, asset managers en uitvoeringsorganisaties met een gepaste strategie om met de veranderingen in het pensioenstelsel om te gaan. Wij adviseren u bij aanpassingen in de pensioenregelingen en bij wijzigingen van de organisatie. Daarvoor betrekken wij de belangen van alle stakeholders, zodat uw koers wordt gedragen door de werkgevers en deelnemers, de toezichthouders en uw bestuur en medewerkers.

Passende pensioenorganisatie voor optimale dienstverlening

Beschikt uw organisatie over de juiste schaal en kostenstructuur, de kennis en systemen om hoogwaardige diensten te leveren in een wijzigend pensioenstelsel? Wij ondersteunen u bij de analyse en de strategische en tactische afwegingen die erop volgen. Voor de implementatie leveren wij de technische kennis en de expertise bij veranderkundige vragen. Wanneer een fusie of overname nodig is, begeleiden wij u van het selecteren van partners tot en met de samenvoeging van de organisaties. Ook helpen we bij de inrichting van een passend governance model.

Pensioenregelingen hanteerbaar maken

Pensioenregelingen worden complex door historische wijzigingen die doorwerken en uiteenliggende doelstellingen zoals collectiviteit en individuele rechten. Wij helpen u om die complexiteit te reduceren en hanteerbaar te maken, zodat de regelingen uitvoerbaar zijn voor uw organisatie en uitlegbaar voor de deelnemers (die pensioen opbouwen of ontvangen als onderdeel van hun remuneratie).

Datakwaliteit, digitale technologie en uw mensen

De datakwaliteit van uw pensioenadministratie is doorslaggevend voor de stroomlijning van uw organisatie. Met digitale middelen zoals Robotic Process Automation (RPA), Data Analytics (DA) en Artificial Intelligence (AI) kunt u uw dataprocessen optimaliseren. Daarnaast beschikken we over tooling die 'automatisch' afwijkingen in de pensioenadministratie detecteert. Wij adviseren u bij de inrichting van werkprocessen waarin robots zorgen voor optimale kwaliteit en snelheid. En wij trainen uw mensen om in meer geautomatiseerde en datagedreven processen te werken.

How PwC can help

Zo kan PwC u helpen

  • Strategie bepalen om relevant te blijven in een veranderende pensioensector.

  • Beleid opstellen waarbij het belang van de pensioendeelnemers centraal staat.

  • Bedrijfsvoering inrichten met nieuwe technologische mogelijkheden.

  • Fusie of overname realiseren met een zorgvuldige transitie en borging van alle belangen.

  • Inrichten van een passende governance.

  • Beleggingsbeleid inrichten dat maatschappelijk verantwoord en effectief is.

Contact

Patrick Heisen

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 048 37 84

Ronald Doornbos

Ronald Doornbos

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 50 89 18 44

Marc Borggreven

Marc Borggreven

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 242 46 64