Overzicht pensioenactualiteiten 2020-Q1

08/04/20

In dit overzicht over het eerste kwartaal van 2020 leest u onder meer over de coronacrisis, de ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord en communicatie over pensioen.

PwC vindt het belangrijk om u regelmatig op de hoogte te houden van relevante pensioenontwikkelingen.  

Coronacrisis

Belangengroepen vragen coulance pensioenuitvoerders bij innen premie

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis  acute problemen hebben of krijgen, zoveel mogelijk tegemoetkomen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken.

Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies, wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid voorziet ook in pensioenpremies

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een substantiële omzetdaling door de coronacrisis.

De basis van de NOW is de hoogte van de loonsom uit de loonaangifte van januari 2020. Het socialeverzekeringsloon uit deze aangifte is de grondslag voor de NOW met een vaste forfaitaire opslag van dertig procent voor werkgeverslasten. 

Deze werkgeverslasten bestaan uit zowel het werknemers- als werkgeversdeel van de pensioenpremies en vakantiegeld. In deze loonsom mag tevens het salaris van flexwerkers en van nul-urencontracten worden meegenomen. Wel zit er een maximum aan het loon dat wordt gecompenseerd. Dit maximum bedraagt per werknemer 9.538 euro per maand, salaris en pensioenpremies boven dit bedrag worden niet gecompenseerd.

Uitwerking Pensioenakkoord gaat nog steeds door, ondanks coronacrisis

De uitwerking van het pensioenakkoord loopt volgens berichtgeving van PensioenPro voorlopig volgens schema. Bij andere pensioenonderwerpen op de agenda kan wel vertraging optreden.

Vervroegd gepensioneerde zorgmedewerkers kunnen zonder fiscale gevolgen werken tijdens coronacrisis

De Belastingdienst geeft aan dat gepensioneerde zorgmedewerkers, die hun pensioen meer dan vijf jaar vóór hun AOW-leeftijd vervroegd hebben laten ingaan, nu in verband met de uitbraak van het coronavirus opnieuw weer aan het werk kunnen gaan zonder fiscale gevolgen voor hun pensioen. Het is aannemelijk dat deze gepensioneerde zorgmedewerkers op moment van vervroegde pensionering niet de intentie hadden om later weer aan het werk te gaan. De uitbraak van het coronavirus is een nieuw ontstane situatie en vormt de aanleiding voor het hervatten van de werkzaamheden. Op het moment van vervroegde pensionering was dit namelijk niet voorzienbaar.

Pensioenakkoord

Fiscaal kader pensioenakkoord: wat zijn de aandachtspunten?

Het principeakkoord voor de vernieuwing van het pensioenstelsel wordt momenteel door werkgroepen onder leiding van het ministerie van SZW uitgewerkt. Herziening van de belastingregels in een nieuw fiscaal kader is een belangrijk onderdeel van die uitwerking. Bastiaan Starink en Dirk Symon Siesling vatten de belangrijkste aandachtspunten samen. Is het maximum premiepercentage van 27 procent dat minister Koolmees noemde reëel? En hoeveel ruimte geeft het fiscale kader voor de tientallen miljarden overgangscompensatie? Lees hier het bericht.

Oplossingen voor transitiekosten als gevolg van het pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenstelsel, waarover afgelopen zomer een principeakkoord is gesloten, kent een aantal principes. Een ervan is het loslaten van de doorsneepremie: in het nieuwe stelsel betaalt elke pensioendeelnemer hetzelfde premiepercentage, en krijgt in ruil een passende – met de leeftijd dalende – pensioenopbouw. Het afschaffen van de doorsneepremie leidt tot een transitielast van vele miljarden euro’s. Maar wat als deze overgangsproblematiek te groot blijkt? Lilian van Duijnhoven en Dirk Symon Siesling, pensioenexperts bij PwC, verkennen het idee in deze blog.

Pensioenfondsen willen experimenteren met aanbieden zzp-pensioen

Door middel van een zogenoemde 'experimenteerwet' zal Minister Koolmees het voor pensioenfondsen mogelijk maken om zzp-pensioen aan te bieden. Momenteel mogen fondsen dit wettelijk nog niet. PFZW en Bpf Bouw zijn al langere tijd bezig met plannen voor het aanbieden van zzp-pensioen en willen gebruik maken van de mogelijkheden die Koolmees biedt.

Zzp’ers moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

In het pensioenakkoord van 5 juni 2019 was de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering al opgenomen. In februari 2020 hebben sociale partners een hoofdlijnenakkoord bereikt over de invulling van deze arbeidsongeschiktheidsverzekering. De premie zal voor zzp’ers ongeveer tachtig tot 130 euro per maand kosten. Voor deze premie krijgen zijn een minder hoge uitkering dan bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor werkenden die vanuit loondienst verzekerd zijn. Dit is zo besloten om de premie niet te ver te laten oplopen.

Vroegpensioenregeling opgenomen in de cao van de bouw

Om te voorkomen dat werkgevers uittredingsregelingen aanbieden aan hun oudere werknemers, wordt er door de fiscus een eindheffing van 52 procent geheven over de uitkering. Deze eindheffing komt bovenop de gewone inkomstenbelasting die betaald moet worden over een VUT-uitkering. In het pensioenakkoord is een versoepeling opgenomen, waardoor onder bepaalde voorwaarden er een VUT-uitkering gedaan mag worden ter hoogte van de AOW. De bouwsector heeft in de cao opgenomen dat zij deze versoepeling willen gebruiken om vroegpensioenregelingen weer mogelijk te maken. In de thuiszorg en de vleesverwerkende industrie zijn dergelijke bepalingen ook opgenomen in de cao.

Effecten van de hervorming van het pensioenstelsel op uitvoeringskosten

De Tweede Kamer heeft minister Koolmees gevraagd om een onderzoek uit te laten voeren naar de effecten van de hervorming van het pensioenstelsel op uitvoeringskosten en aanbevelingen voor lage kosten in het nieuwe pensioenstelsel. Op 31 januari 2020 stuurde de minister een brief met een rapport van PwC aan de Tweede Kamer. Lees hier het rapport.

Pensioencommunicatie

Netspar: ‘Maatwerk nodig bij communicatie over eenmalige uitkering bij pensioendatum’

Werknemers kunnen niet altijd de gevolgen van keuze voor een lumpsum overzien. Volgens Netspar helpt maatwerk in de pensioencommunicatie bij het maken van verstandige keuzes. De communicatie moet volgens de onderzoekers gebaseerd zijn op data, zo eenvoudig mogelijk zijn en worden gepersonaliseerd. Het Netspar-onderzoek 'Ondersteuning pensioendeelnemers met keuzes rond lumpsum bij pensionering' geeft aan op welke manieren de pensioendeelnemer inzicht en overzicht krijgt in zijn pensioensituatie.

Pensioenuitvoerders krijgen meer vrijheid in communicatie over pensioen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Kamer bekendgemaakt naar aanleiding van de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie dat het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en Pensioen 1-2-3 worden geschrapt. Pensioenuitvoerders krijgen daarmee meer vrijheid om te communiceren over pensioen. Volgens Koolmees is mijnpensioenoverzicht.nl de beste bron van pensioeninformatie voor deelnemers.

Verplichte aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen

Bpf Detailhandel wint rechtszaak tegen internetverkoper persoonlijke cadeaus

Greetz, een online verkoper van wenskaarten en cadeaus, moet zich aansluiten bij pensioenfonds Detailhandel. Greetz, dat sinds 2004 bestaat, heeft een website waar klanten online wenskaarten en cadeaus kunnen bestellen en laten bezorgen. Die geschenken variëren van ballonnen en chocola tot mokken en knuffels, die kunnen bedrukt of geborduurd worden met persoonlijke wensen. Greetz verzette zich voor de rechter tegen verplichte aansluiting bij Bpf Detailhandel door aan te voeren dat het een verrassingsservice is, waar niet het product voorop staat, maar ‘het gebaar en de beleving die gepaard gaat met een persoonlijke verrassing’. De rechter oordeelt dat het feit dat de wenskaarten 'persoonlijk' zijn, niet uitmaakt voor de verplichtstelling. Volgens de rechter zijn spullen die Greetz verkoopt nog steeds waren, ook al zijn ze bewerkt en gepersonaliseerd

Greenpeace valt niet onder verplichtstelling Bpf Koopvaardij

Bpf Koopvaardij wilde afdwingen dat de bemanningsleden van de schepen van Greenpeace zich bij het fonds aansluiten. Volgens het fonds vallen de bemanningsleden onder de verplichtstelling, die deelname verplichtstelt voor zeevarenden die werken op een zeeschip dat vaart onder Nederlandse vlag. Op die regel gelden echter ook uitzonderingen voor onder meer vissersschepen, oorlogsschepen en pleziervaartuigen. De drie schepen van Greenpeace zijn pleziervaartuigen en die vallen niet onder de verplichtstelling van het bedrijfstakfonds voor de Koopvaardij, aldus de kantonrechter. Die staan namelijk in het Scheepsregister geregistreerd als pleziervaartuigen. Daar komt verder bij te kijken dat de Nederlandse overheid bereid was ‘om zeeschepen van organisaties met ideële doelen te beschouwen als pleziervaartuigen, zodat zij een zeebrief konden krijgen’. Dit valt op te maken uit de memorie van toelichting bij een wetsartikel dat omschrijft wanneer een schip onder Nederlandse vlag mag varen, aldus het vonnis.

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Jan Meijer

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 115 75 16

Volg ons