Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Uitwerking NOW: een tijdelijke subsidie voor uw loonkosten

31/03/20

Zie ook ons artikel van 6 mei 2020 over de uitbreiding van de NOW voor werkmaatschappijen binnen een concern met minder dan 20 procent omzetverlies.

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op 23 februari 2021.

De NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een substantiële omzetdaling door de coronacrisis. Wanneer u daar mee te maken heeft, kunt u met de NOW een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten om deze periode te overbruggen. Voor het aanvragen hiervan moet uw omzet ten minste 20 procent zijn gedaald en kunt u een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen van 90 procent. De daadwerkelijke omvang van de tegemoetkoming is afhankelijk van de mate van uw omzetdaling.

Het doel is om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden die door de coronacrisis onder druk is komen te staan. Op basis van uw aanvraag geeft het UWV een voorschot van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming in drie termijnen, waarbij de eerste termijn zo mogelijk binnen 2 tot 4 weken wordt uitbetaald.

Deze eerste NOW-regeling (NOW-1) geldt voor de loonsom over de periode maart tot en met mei 2020. 

Wat betekent dit voor u?

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u een subsidie aanvragen voor een deel van uw loonkosten. Daarvoor zijn een aantal elementen van belang, u moet bijvoorbeeld uw omzetdaling inschatten. Op basis van de ingeschatte omzetdaling kunt u vaststellen voor welk percentage van uw loonsom u de tegemoetkoming kunt aanvragen. Daarmee is ook de loonsom een relevant element. De hoogte van de loonsom baseert het UWV op de gegevens uit de Polisadministratie van het UWV. Deze geeft u iedere maand door via uw aangifte loonheffingen.

Op basis van uw aanvraag zal het UWV vervolgens een voorschot geven van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming. Het voorschot wordt uitbetaald in ten hoogste drie termijnen, waarbij in ieder geval wordt geprobeerd de eerste termijn binnen 2 tot 4 weken uit te betalen.

Hieronder vindt u een toelichting op de verschillende relevante elementen.

Omzetdaling

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor deze regeling dient u eerst uw omzetdaling in te schatten. Hiervoor deelt u uw totale omzet uit 2019 door vier. Deze omzet vergelijkt u met de verwachte omzet van drie maanden in 2020. U kunt daarbij kiezen uit drie perioden: a. maart-april-mei of b. april-mei-juni 2020 of c. mei-juni-juli 2020. Daarmee berekent u de omzetdaling in procenten.

Percentage tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. U kunt een procentuele tegemoetkoming vragen in uw loonkosten die gelijk is aan 90 procent van het percentage van uw omzet dat wegvalt. Enkele voorbeelden:

  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Loonsom

De basis van NOW-1 is de hoogte van de loonsom uit de loonaangifte van januari 2020. Het sociale verzekeringsloon (SV-loon) uit deze aangifte is de grondslag voor de NOW met een vaste forfaitaire opslag van 30 procent voor werkgeverslasten (vakantiegeld, pensioenpremies en de werkgeverspremies). In deze loonsom mag tevens het salaris van flexwerkers en van nul-urencontracten worden meegenomen. Wel zit er een maximum aan het loon dat wordt gecompenseerd. Dit maximum bedraagt per werknemer 9.538 euro per maand, salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Concernniveau

Voor toepassing van de regeling wordt gekeken naar de omzetdaling op het gehele concernniveau van uw onderneming. Als uw onderneming buitenlandse dochters heeft zonder Nederlands SV-loon, dan moet u de omzet van uw buitenlandse dochter niet meenemen in de omzetdaling. De NOW moet worden aangevraagd per loonheffingennummer.

DGA, internationale werkgevers en werknemers

De NOW-regeling geldt voor de loonsom van al uw werknemers voor wie u loonaangifte in Nederland doet en die verzekerd zijn voor de WW, ZW of WIA. Hieruit volgt dat de loonsom van een DGA die niet verzekerd is voor de werknemerspremies niet onder de regeling valt. Voor uw internationale werknemers valt het loon wel in de loonsom als de werknemers in Nederland verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Buitenlandse werkgevers komen ook in aanmerking voor subsidie voor zover zij werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn.

Vaststellingsaanvraag en accountantsverklaring

De vaststelling van NOW-1 moet worden aangevraagd tussen 7 oktober 2020 en 31 oktober 2021. Bij een voorschot van 100.000 euro én bij een definitief subsidiebedrag van 125.000 euro of meer moet een accountantsverklaring worden overlegd bij de aanvraag tot vaststelling. Bij een voorschot boven de 20.000 euro of een vaststellingsbedrag boven de 25.000 euro, moet een verklaring van een deskundige derde worden overlegd waarin deze de omzetdaling bevestigt.

Ingangsdatum regeling

Het aanvraagloket van het UWV voor het voorschot gaat op 6 april 2020 open. U kunt een subsidieaanvraag doen voor de loonkosten vanaf 1 maart 2020. Het loket voor NOW-1 blijft geopend tot en met 5 juni 2020. Het UWV streeft ernaar binnen 2 tot 4 weken na aanvraag de eerste termijn van het voorschot uit te betalen.

Maatschappelijk perspectief

We vragen u verantwoord om te gaan met het doen van aanvragen voor de NOW en alleen gebruik te maken van deze noodmaatregel als het echt nodig is voor uw onderneming en het behoud van uw werknemers.

Voor andere aandachtspunten voor de personele gevolgen van de coronacrisis verwijzen wij u ook naar onze themapagina. Wij blijven deze pagina aanvullen wanneer er meer communicatie vanuit de overheid is.

PwC heeft een tool beschikbaar waarmee u een zo nauwkeurig mogelijke inschatting kunt maken van uw NOW-subsidie. In deze tool heeft u de mogelijkheid om verschillende scenario’s door te rekenen. U kunt uw omzetverlies invullen om het voorschot te berekenen. Daarnaast kunt u de verwachte loonsom van maart, april en mei 2020 invullen om een inschatting te krijgen van uw definitieve subsidie.

Contact

Nicolien Borggreve

Nicolien Borggreve

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 081 66 41

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 28 89

Volg ons