Enterprise performance management

30/06/20

Negen kritische vragen om te checken of uw stuurmodel nog juist is ingericht

De impact van de coronacrisis is voor elk bedrijf anders, maar de behoefte aan hoogwaardige realtime stuurinformatie blijft essentieel. Het stuurmodel van een organisatie moet zich altijd snel en flexibel kunnen aanpassen aan veranderende situaties zonder het langetermijnsucces uit het oog te verliezen. Enterprise performance management (EPM) is gericht op het sturen van bedrijfsprestaties in lijn met de bedrijfsstrategie; het vertaalt nauwkeurige en relevante inzichten naar zinvolle besluitvorming en concrete acties. Gezien de onzekere tijd die ons te wachten staat, is het cruciaal dat bedrijven nu checken of hun stuurmodel op orde is, stellen PwC'ers Willem-Jan Dubois en Alexander Staal. Negen kritische vragen helpen om snel te weten waar bijsturing van het eigen model vereist is.

Actieve sturingsaanpak

Bij het beschrijven van de impact die het coronavirus op bestaande bedrijfsmodellen en -prestaties heeft, onderscheiden we drie situaties:

1.  Bedrijven met aanzienlijke (financiële) problemen die zich focussen op hun voortbestaan.

2. Bedrijven die matig zijn getroffen, maar niet in acute liquiditeitsnood verkeren en zich focussen op aanpassing aan de post-pandemische realiteit.

3. Bedrijven die de kansen zien van de huidige situatie en zich focussen op het benutten van de kansen met betrekking tot uitbreiding, fusies en overnames.

De mate van impact kan leiden tot aanpassingen van strategische bedrijfsdoelstellingen, drijfveren en/of kritieke prestatie-indicatoren. Per situatie zijn verschillende acties nodig, maar uiteindelijk moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun bedrijfsstrategieën de veranderde omgeving weerspiegelt en het stuurmodel moet de flexibiliteit daarvoor hebben. 

Negen kritische vragen langs de assen focus, prioriteit en doelstelling helpen om snel te weten waar bijsturing vereist is. 

De juiste focus

De coronacrisis is bij uitstek het moment om de strategische focus en de uitvoering ervan te heroverwegen aan de hand van de volgende drie vragen:

1.  Is de bedrijfsstrategie nog steeds relevant?

Covid-19 en de maatregelen tegen de impact van het coronavirus hebben een diepe en blijvende impact op de economische realiteit. Beoordeel snel maar kritisch of de gekozen bedrijfsstrategie nog steeds de juiste weg is.

2. Focust het bedrijf op de juiste drijfveren?

Bedrijven moeten kritisch beoordelen of de tot nu toe geldende drijfveren (value drivers) nog steeds de belangrijkste drijfveren zijn om de (strategische) doelstelling te realiseren. Wellicht zijn de doelen misschien nog hetzelfde, maar de belangrijkste drijfveren niet (meer)? Stuur bij waar nodig.

3. Zijn de juiste inzichten beschikbaar om de organisatie te sturen?

Als de drijfveren in lijn zijn met de strategie is het belangrijk te meten en te weten of het bedrijf de juiste dingen doet om de strategie te realiseren. Met de juiste inzichten, KPIs, rapporten en analyses bepalen bedrijven welke acties en projecten te starten, te continueren of te stoppen. Een check of deze KPIs en rapporten nog steeds de juiste zijn is nodig. 

De juiste prioriteit

Na het checken van de strategische focus verdient het stellen van de juiste prioriteiten aandacht, aan de hand van de volgende drie vragen: 

4. Is de projectportefeuille nog steeds in lijn met de strategie?

Op basis van de (her)bevestigde strategie en drijfveren moet duidelijk zijn of de juiste projecten worden geprioriteerd, dat wil zeggen: de projecten die het meeste bijdragen aan de realisatie van de bedrijfsstrategie en in verhouding beperkte investeriing nodig hebben. Breng de projectportefeuille op één lijn met de herziene strategie en de drijfveren.

5. Komen de onderliggende businesscases nog steeds overeen met de werkelijkheid?

Zodra duidelijk is welke projecten (nog steeds) waarde toevoegen aan de strategie en voortgezet of gestart moeten worden, is het van belang de onderliggende businesscases zorgvuldig te beoordelen en te actualiseren.

6. Is duidelijk hoe u middelen toewijst en keuzes maakt?

Als businesscases en projecten eenmaal verdeeld zijn in burdens, investments, money makers en pearls volgen doordachte beslissingen over de toewijzing van middelen (geld en mensen). Pas doelen, plannen en budgetten aan de nieuwe realiteit aan. Verlaag kosten op korte termijn, zodat strategische doelstellingen op lange termijn gemakkelijker bereikt kunnen worden.

De juiste doelstelling

Als focus en prioriteit zijn bepaald, volgt de check of de doelstellingen nog wel reëel zijn, aan de hand van de volgende drie vragen:

7. Zijn de doelstellingen (targets) nog realistisch?

Zorg ervoor dat de doelstellingen nog steeds realistisch, haalbaar én ambitieus genoeg zijn om het personeel te motiveren. Zeker gezien de huidige situatie. De prestatiedialoog, waarin de uitvoering van de strategie voortdurend wordt beoordeeld en besproken, vormt de basis voor het volgen van en het sturen op de doelstellingen.

8. Zijn plan, budget en prognoses afgestemd op de laatste doelstellingen?

Op basis van de realistische doelstellingen moeten bedrijven bepalen in hoeverre het plan en het budget moeten worden herzien. Vooral in tijden van crisis moeten (voortschrijdende) prognoses in een strak ritme worden uitgevoerd en geanalyseerd om een beter toekomstgericht inzicht te krijgen.

9. Is er zicht op de belangrijkste risico's en scenario's die zich kunnen voordoen?

Om in turbulente tijden op koers te kunnen blijven, moeten de belangrijkste risico's duidelijk zijn en scenario's worden voorbereid. Alleen zo kunnen de nodige acties worden ondernomen om de bedrijfsstrategie te realiseren. De noodzaak om scenarioplanningen te kunnen maken en bijwerken is cruciaal in deze tijd om alle verschillende opties te kunnen bekijken en ernaar te handelen.

Contact

Voor elk van de negen vragen geldt dat een nee als antwoord reden is om er onmiddellijk mee aan de slag te gaan. Wilt u doorpraten over deze vragen en meer informatie over enterprise performance management of bent u benieuwd hoe PwC uw bedrijf hierbij kan helpen? Neem dan contact op met Willem-Jan Dubois.

Contact

Willem-Jan Dubois

Partner, PwC Netherlands

Alexander Staal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 029 05 95

Volg ons