Publiek-publieke en publiek-private samenwerking

Maatschappelijke rendement door schaalvergroting en ketensamenwerking

De missie van organisaties in de publieke sector is complex, nu wordt gevraagd een hoger maatschappelijk rendement te creëren tegen lagere kosten. Door de decentralisaties is deze opdracht nog manifester geworden, voor zowel lokale overheden, zorginstellingen en onderwijs en woningbouwcorporaties. Hoe kunt u meer en beter werk leveren met minder budget? De oplossing kan liggen in samenwerking met burgers en andere organisaties.

Samenwerking publieke organisaties

Ketensamenwerking is voor de overheid (lokaal, regionaal en gemeentes) een manier om de toenemende complexiteit het hoofd te bieden. Hierbij stelt men het maatschappelijke vraagstuk centraal. Relevante partners in de keten werken vervolgens samen aan het antwoord.

Schaalvergroting is een andere mogelijkheid voor de overheid om gezamenlijk gelijksoortige activiteiten op te pakken in bijvoorbeeld een shared services organisatie (SSO). Ook woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen kiezen voor het vergroten van het werkgebied door met andere partijen te fuseren of samen te werken.

Tegelijk zoekt men naar manieren om binnen het grotere verband de taakuitvoering dichterbij de burger te brengen, waarvoor ketensamenwerking en netwerksturing essentieel zijn. Welke mogelijkheden zijn er binnen uw keten?

Publiek-private samenwerking (PPS)

De overheid gaat steeds verfijndere samenwerkingsconstructies aan met private organisaties, bijvoorbeeld voor infrastructuurprojecten. Beide partijen dragen risico, de ontwikkeling en exploitatie wordt overgelaten aan de marktpartij, en de overheid neemt een regisserende rol.

Ook op gemeentelijk niveau, in de smart urban regions, wordt voor PPS gekozen om de stedelijke problematiek rondom sociaal domein, huisvesting en zorg, infrastructuur, energietransitie het hoofd te bieden. Op weer een heel ander vlak werken goededoelenorganisaties via social enterprises aan hun maatschappelijke taak. Hoe kunnen private partijen bijdragen aan uw publieke doelen?

Zo kunnen wij u helpen

Samenwerkingsverbanden kunnen leiden tot een efficiëntere organisatie en effectievere dienstverlening aan de burger, mits er een heldere businesscase is en een gestroomlijnde transformatie. Wij kunnen hierbij helpen vanuit onze brede ervaring in zowel de publieke als private sector.

Wij brengen partners bij elkaar, doen vergelijkende studies en haalbaarheidsstudies en maken maatschappelijke meerwaarde zichtbaar. We ontwerpen innovatieve contracten, maken een financiële doorrekening, bouwen nieuwe organisatiestructuren en kunnen alle fasen van het transformatieproces begeleiden. Met welke instellingen kunt u samen waarde creëren?

Contact

George Alders

George Alders

Director, Global Government Security Sector Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 080 65 40

Martine Koedijk

Martine Koedijk

Partner en sectorvoorzitter Lokale Overheden, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 830 45 41

Fons Kop

Fons Kop

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 030 25 70

Volg ons