Klachten en beroepen

Certification Services van PwC doet haar uiterste best om certificeringen en verificaties naar tevredenheid van alle betrokkenen uit te voeren.

Zoals opgenomen in de Algemene voorwaarden van PwC Nederland, dienen (Meldingen van) Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover u klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout of de tekortkoming, indien u aantoont dat u het gebrek, de fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

Procedure

Werkzaamheden van Certification Services vallen onder de juridische entiteit PricewaterhouseCoopers Certification BV. (Meldingen van) Klachten over onze dienstverlening die niet kunnen worden opgelost met de direct voor de dienstverlening verantwoordelijken, kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij de Raad van Bestuur en/of aan de directeur PricewaterhouseCoopers Certification B.V.. De melding kan als volgt worden geadresseerd:

PricewaterhouseCoopers Certification B.V.
T.a.v. de Directie
Inzake Code of Conduct Klacht- en Meldingsregeling
Antwoordnummer 46440
1060 WD Amsterdam

Of

PricewaterhouseCoopers B.V.
T.a.v. de Raad van Bestuur
Inzake Code of Conduct Klacht- en Meldingsregeling
Antwoordnummer 46440
1060 WD Amsterdam

Bij adressering aan de Directie PricewaterhouseCoopers Certification B.V. zal deze de ontvangst van de Melding bevestigen per de datum waarop de Melding aan haar is gedaan. Vervolgens zal deze de Melding onderzoeken en hier een besluit over nemen. Dergelijke Meldingen proberen wij tijdig en adequaat op te lossen. Binnen vier weken na ontvangst van de Melding mag u een beslissing verwachten.

In geval van een verschil van inzicht over de beslissing, kunt u binnen vier weken na de beslissing beroep aantekenen en de zaak alsnog voorleggen aan de Business Conduct Commissie van PwC. Bij adressering aan de Raad van Bestuur zal deze de Melding direct doorgeleiden naar de Business Conduct Commissie die één en ander in behandeling zal nemen.

De door de Business Conduct Commissie te volgen werkwijze is vastgelegd in Hoofdstuk 4 van de Code of Conduct Meldings- & Klokkenluidersregeling van PwC Nederland. Conform deze regeling gelden de volgende tijdlijnen:

  1. De Business Conduct Commissie bevestigt de ontvangst van de Melding onder referte van het gemelde Vermoeden van een zakelijke misstand en de datum waarop de Melding aan haar is gedaan.
  2. Binnen twee weken na ontvangst van de Melding bericht de Business Conduct Commissie de Betrokkene schriftelijk of de Melding in behandeling wordt genomen. Indien de Melding niet in behandeling wordt genomen stelt de Business Conduct Commissie de Betrokkene gemotiveerd op de hoogte.
  3. Binnen vier weken na ontvangst van de Melding die in behandeling is genomen, brengt de Business Conduct Commissie schriftelijk advies uit aan de Raad van Bestuur over de Melding. Het advies kan tevens inhouden dat nog nader onderzoek dient plaats te vinden.
  4. Binnen twee weken na ontvangst van het advies van de Business Conduct Commissie neemt de Raad van Bestuur een beslissing naar aanleiding van de Melding.
  5. Indien de Raad van Bestuur zijn beslissing niet binnen de periode genoemd in het voorgaande lid kan geven, wordt de Betrokkene en de eventuele perso(o)n(en) op wie de Melding betrekking heeft daarvan door of namens de Raad van Bestuur in kennis gesteld en wordt daarbij tevens aangegeven binnen welke termijn hij/zij een beslissing tegemoet kan zien.

Openbaarheid van Meldingen

Certification Services zal geen Meldingen met betrekking tot Certification Services of haar klanten openbaar maken, tenzij de rechter dit vereist.

Contact

Mirjam Pauw

Mirjam Pauw

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 154 75 39

Volg ons