Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Amerikaanse bijdrage non-profitorganisaties en Amerikaanse bronbelasting

17/11/20

De Verenigde Staten van Amerika (hierna: VS) is een grote markt voor de aanvraag en ontvangst van subsidies, schenkingen en andere vormen van bijdragen door bepaalde non-profitorganisaties, waaronder bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, fondswervende instellingen, ngo's en academische ziekenhuizen.

Wanneer een Nederlandse non-profitorganisatie een bijdrage ​​ontvangt van een Amerikaanse partij, kan er Amerikaanse bronbelasting op deze bijdrage ​​worden ingehouden, waardoor het brutobedrag van de bijdrage ​​met maximaal 30% wordt verlaagd. Ondanks dat de bronbelasting terug kan worden geclaimd door middel van het indienen van een belastingaangifte in de VS zijn de kosten van dit proces soms hoger dan het voordeel van de claim. Dit resulteert in gederfde inkomsten.

Vandaar is het belangrijk om voordat de Amerikaanse bijdrage betaald wordt na te gaan of een gereduceerd bronbelastingtarief kan worden geclaimd.

Non-profitorganisaties dienen hier het evenwicht te bewaren: als er onzekerheid bestaat of een non-profitorganisatie de bijdrage zal ontvangen, heeft het geen zin om kosten te maken om deze analyse uit te voeren totdat die zekerheid is verkregen. Als een non-profitorganisatie echter wacht tot de betalingsdatum om de analyse uit te voeren, zullen ze te maken krijgen met vertraging van de betaling. In sommige gevallen mag de Amerikaanse partij die de bijdrage betaalt de betaling niet uitstellen, maar zal zij in plaats daarvan uit voorzichtigheid direct overgaan tot het inhouden van 30% belasting. Dit betekent dat uw organisatie netto minder te besteden heeft.

Voorafgaand aan de betaling de administratie op orde hebben

Wanneer een Nederlandse non-profitorganisatie bericht ontvangt dat ze een Amerikaanse bijdrage heeft ontvangen, is de Amerikaanse partij die de bijdrage betaalt, verplicht om een zogenaamd W-8 formulier op te vragen bij de non-profitorganisatie. Er zijn veel soorten W-8-formulieren, maar de meest voorkomende is het W-8BEN-E formulier, welke een non-profitorganisatie invult om aan de Amerikaanse partij te bevestigen dat de non-profitorganisatie de uiteindelijke begunstigde is van de inkomsten (en bijvoorbeeld niet handelt namens iemand anders).

Dit formulier wordt ook gebruikt om te bevestigen dat de non-profitorganisatie in aanmerking komt voor een verlaagd belastingtarief van minder dan 30%, en misschien zelfs 0%, afhankelijk van de omstandigheden van de non-profitorganisatie.

Als een non-profitorganisatie het W-8 formulier niet of onjuist invult, zal de Amerikaanse partij belasting inhouden tegen het volledige tarief van 30%.

Meer informatie en voorbeelden van het W-8BEN-E formulier, evenals de andere typen W-8 formulieren, zijn te vinden op de website van de Internal Revenue Service ("IRS"). https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben-e.

Hoe bewerkstelligt een non-profitorganisatie een belastingtarief van 0% in de VS?

Wanneer de Nederlandse entiteit wordt beschouwd als de uiteindelijke gerechtigde van de Amerikaanse betaling, zal een zogenaamde "verdragsanalyse" uitgevoerd dienen te worden om het gereduceerde tarief van de bronbelasting te bepalen waarvoor de non-profit mogelijk in aanmerking komt.

In veel eenvoudige gevallen is het voor Nederlandse non-profitorganisaties mogelijk om de Amerikaanse bronbelasting te verlagen tot 0% onder het Amerikaans-Nederlandse belastingverdrag. Er moet aan een aantal criteria worden voldaan, dus is het belangrijk om de toepassing van elk van deze criteria te documenteren voordat geconcludeerd kan worden dat het 0%-tarief van toepassing is.

Deze criteria omvatten een zogenaamd "Limitation on Benefits"-bepaling (hierna: LOB-bepaling), welke verhindert dat niet-Nederlandse ingezetenen toegang krijgen tot verdragsvoordelen (d.w.z. voordeel van een gereduceerd belastingtarief) die bedoeld zijn voor Nederlandse ingezetenen.

Gelukkig belet een LOB-bepaling een Nederlandse non-profitorganisatie met begunstigden in een derde land niet om gebruik te maken van het 0%-tarief (bijvoorbeeld ingeval van een Nederlandse non-profitorganisatie die scholen bouwt in Ghana ten behoeve van inwoners van Ghana).

FATCA

Het grootste gedeelte het hiervoor genoemde W-8 formulier gaat over de FATCA-classificatie van de non-profitorganisatie. FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act en is wetgeving gericht op het voorkomen van belastingontduiking. Amerikaanse betalers moeten bevestigen dat de partijen die ze betalen, voldoen aan FATCA voordat ze hen Amerikaanse inkomsten betalen. Voldoet men hier niet aan dan kan de bronbelasting van 30% alsnog van toepassing zijn.

In het algemeen geldt dat als een betaling niet-financieel van aard is, deze niet onderhevig is aan FATCA en deze secties van het W-8 formulier blanco gelaten kunnen worden. Een non-profitorganisatie dient echter wel van tevoren vast te stellen dat dit de manier is waarop de Amerikaanse partij die de bijdrage ​​betaalt, de inkomsten behandelt voordat deze secties van formulier W-8 blanco worden gelaten.

Een onenigheid over de behandeling van deze betaling kan namelijk leiden tot 30% bronbelasting. In het geval dat FATCA van toepassing is, dient een FATCA-classificatie plaats te vinden. Doorgaans zal de non-profitorganisatie niet worden geclassificeerd als een financiële instelling (of 'FFI'), maar als actieve niet-financiële entiteit (‘Active NFFE’) of passieve niet-financiële entiteit (‘Passive NFFE’). 

Verlaag uw risico’s

De bevoegde ondertekenaar van een W-8 formulier (veelal het statutaire bestuur) dient het document te ondertekenen op straffe van meineed. Certificeringen worden gedaan in het handtekeninggedeelte. Hierbij wordt gecertificeerd dat de informatie op het formulier – voor zover de ondertekenaar bekend kan zijn - waar, correct en volledig is. Het is belangrijk dat de ondertekenaar voldoende wordt geïnformeerd over de inhoud en claims voordat hij ondertekent.

Tot slot is van belang om te realiseren dat er ook andere fiscale aspecten kunnen spelen bij het ontvangen van Amerikaanse bijdragen, zoals de verschuldigdheid van schenkbelasting en btw (in zowel Nederland als de VS). 

Hoe kan PwC assisteren?

Bent u een Nederlandse non-profitorganisatie die actief Amerikaanse bijdragen aanvraagt? Neem vandaag nog contact op met onze Amerikaanse bronbelastingexperts om te bespreken hoe we u ruim voor de betalingsdatum kunnen helpen bij de bovenstaande analyse.

Contact

Einte van der Wal

Einte van der Wal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 094 06 32

Robert Jan Meindersma

Robert Jan Meindersma

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 360 84 41

Maiko van Bakel

Maiko van Bakel

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 358 23 84

Volg ons