Hoge Raad wijst liquidatieverlies toe, voldaan aan niet-voortzettingseis

12/06/19

In het algemeen is het als gevolg van de deelnemingsvrijstelling in Nederland niet mogelijk om verliezen op deelnemingen in aanmerking te nemen. Hierop geldt één uitzondering, namelijk als de deelneming wordt geliquideerd. Dan kan op basis van de zogenaamde liquidatieverliesregeling soms een verlies worden genomen. Om echter gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid om liquidatieverliezen in aanmerking te nemen, geldt als voorwaarde dat de activiteiten van de geliquideerde vennootschap niet worden voortgezet binnen het concern.

Liquidatieverliesregeling

Vrijdag 7 juni 2019 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen inzake de toepassing van de liquidatieverliesregeling. Om een liquidatieverlies te claimen geldt onder andere de voorwaarde dat de activiteiten van de geliquideerde vennootschap niet zijn voortgezet door een andere vennootschap binnen de groep.

De vraag waar het in deze procedure om draaide was, op welk moment moet worden getoetst of een (gedeelte van een) activiteiten binnen concern zijn voortgezet: ten tijde van de (interne) overdracht of ten tijde van de ontbinding en vereffening van de deelneming. In de onderhavige situatie was deze vraag relevant, omdat ten tijde van de ontbinding en vereffening van de overdragende deelneming, de voortzettende vennootschap inmiddels was doorverkocht aan een derde.

Moment toetsing niet-voortzettingseis

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het past binnen de ratio van de niet-voortzettingseis om te toetsen naar het moment waarop de ontbinding en vereffening van de voortzettende entiteit plaatsvindt. Wanneer op dat moment de voortzettende vennootschap niet langer deel uitmaakt van de groep, dan zijn de activiteiten van de geliquideerde onderneming niet voortgezet binnen het concern voor toepassing van de niet-voortzettingseis van de liquidatieverliesregeling.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer binnen uw concern een interne overdracht van activiteiten heeft plaatsgevonden (bijv. in het kader van een interne reorganisatie), kan het op basis van deze uitspraak verstandig zijn om het overdragende lichaam voorlopig in stand te laten. Dit geldt in het bijzonder als het voortzettende lichaam in de toekomst mogelijk wordt doorverkocht aan een derde; dan kan mogelijk de ontbinding en vereffening van het overdragende lichaam plaatsvinden na die verkoop.

Mogelijke ontwikkelingen qua wetgeving

Eerder hebben we een toelichting gegeven op een internetconsultatie om, onder andere, de werking van de liquidatieverliesregeling te beperken in Wet op de vennootschapsbelasting. Eén van de onderdelen van het Consultatie wetsvoorstel “Inperking liquidatieverliesregeling” is dat men de mogelijkheid wil inperken om de ontbinding en vereffening uit te stellen in het kader van het nemen van het liquidatieverlies. Indien dit voorstel wordt aangenomen in het parlement, dan leidt een vergelijkbare situatie mogelijk tot een uitkomst waarbij geen verlies kan worden genomen.

Contact

Knowledge Centre

Rotterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 51

Michel van Dun

Michel van Dun

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 042 11 99

Volg ons