Duurzaam & innovatief ondernemen 2019

In de publicatie ‘Duurzaam en innovatief ondernemen - inzicht in fiscale investeringsmaatregelen en subsidies 2019’ brengen we alle relevante fiscale faciliteiten en subsidieregelingen voor 2019 in kaart.

We besteden aandacht aan de verduurzaming in het bedrijfsleven en aan de energiestransitie.

De Nederlandse overheid biedt fiscale faciliteiten en verstrekt subsidies aan het bedrijfsleven om de economie te versterken en het bedrijfsleven niet alleen te laten innoveren, maar zeker ook te verduurzamen. De Nederlandse overheid is zich immers bewust van het feit dat verduurzaming en vergroening van de Nederlandse economie en het bedrijfsleven ook kansen met zich meebrengt voor versterking van de Nederlandse concurrentiekracht. Dit kan gebeuren door versnelde valorisatie van nieuwe kennis, het openen van nieuwe exportmarkten en het ‘aansterken’ van bepaalde technische beroepsgroepen. De overheid is dan ook van plan om de komende jaren verder te investeren in innovatie en duurzaamheid.

Een andere belangrijke ontwikkeling in de verduurzaming van de Nederlandse economie is het eind 2018 gepresenteerde concept-Klimaatakkoord. Daarin heeft de Nederlandse overheid zich als doelstelling opgelegd de broeikasgasuitstoot naar de toekomst toe fors te verminderen. In het akkoord wordt invulling gegeven aan de klimaatdoelstellingen per 2030 en de hierbij horende energietransitie. Veel fiscale faciliteiten en subsidies hebben in 2019 dan ook een extra focus op het stimuleren en versnellen van bijbehorende maatregelen.

Het huidige pakket fiscale investeringsfaciliteiten beslaat een breed scala aan regelingen. Zo heeft een ondernemer die investeert in een bedrijfsmiddel dat bijdraagt aan de verduurzaming of de energietransitie, onder voorwaarden recht op een extra fiscale aftrekpost. Dit verlaagt de fiscale winst en daarmee de verschuldigde belasting. Voor de kosten van speur- en ontwikkelingswerk bestaan eveneens diverse tegemoetkomingen. Werkgevers kunnen in bepaalde gevallen hun loonkosten en andere met innovatie gemoeide kosten en uitgaven verlagen door gebruik te maken van een afdrachtvermindering in de loonheffing. Gegenereerde winsten uit innovatie kunnen worden belast tegen een zeer laag effectief tarief. Door de diversiteit aan regelingen is het goed denkbaar dat ook uw onderneming in aanmerking komt voor één of meerdere faciliteiten. Ook zijn er verschillende mogelijkheden voor het verkrijgen van een subsidie.

Wat betekent dit voor u?

Door de diversiteit aan regelingen is het goed denkbaar dat ook uw onderneming in aanmerking komt voor één of meerdere fiscale faciliteiten of subsidies. In de publicatie vindt u informatie over alle fiscale faciliteiten en het merendeel van subsidieregelingen die de Nederlandse overheid in 2019 aan het bedrijfsleven biedt met het oog op het versterken en verduurzamen van de economie. Deze publicatie helpt u om financieel voordeel te behalen met uw onderneming en ondersteunt u in het maken van keuzes ten aanzien van duurzaam en innovatief ondernemen.

Als u een aanvraag voor een fiscale faciliteit of subsidieregeling wilt indienen, of als u zich afvraagt of een bepaald project in aanmerking komt voor een fiscale faciliteit of subsidieregeling, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Uw PwC-adviseur helpt graag bij de identificatie van relevante fiscale faciliteiten of subsidieregelingen, de beoordeling van de haalbaarheid ervan en ontwikkeling van de aanvraag zelf. Daarnaast kan uw adviseur u begeleiden bij het administratieve afhandelingsproces om toegezegde gelden daadwerkelijk te effectueren.

Contact

Niels Muller

Niels Muller

Partner, Energy transition and sustainable energy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 160 08 61

Roger Quaedvlieg

Roger Quaedvlieg

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 080 80 07

Volg ons