Kamer komt met initiatiefwetsvoorstel beperking liquidatieverliesregeling

16/04/19

Vandaag (16 april 2019) is een internetconsultatie verschenen over het inperken van de liquidatieverliesregeling (deelnemingen) en de stakingsverliesregeling voor buitenlandse filialen (vaste inrichtingen). Het betreft een initiatiefwetsvoorstel van de leden Snels (GroenLinks), Leijten (SP) en Nijboer (PvdA). Het doel van het wetsvoorstel is het verbreden van de Nederlandse grondslag en het voorkomen van oneigenlijk gebruik van buitenlandse verliezen.

De initiatiefnemers uit de Tweede Kamer zijn van mening dat Nederlandse multinationals Nederland te weinig vennootschapsbelasting betalen over hun winst. Een van de oorzaken hiervan is dat bij beëindiging van buitenlandse activiteiten, buitenlandse verliezen in Nederland aftrekbaar zijn. GroenLinks, SP en PvdA vinden dit niet langer wenselijk en doen nu een voorstel om de aftrekbaarheid van deze verliezen in te perken.

Huidige regeling

Een in Nederland gevestigde vennootschap betaalt in beginsel belasting over de in Nederland behaalde winst. Resultaten die worden behaald met buitenlandse activiteiten worden gedurende het bestaan van die activiteiten in het buitenland belast. Deze winsten en verliezen worden op basis van een tweetal regelingen in Nederland vrijgesteld van vennootschapsbelasting (namelijk de deelnemingsvrijstelling voor deelnemingen en de objectvrijstelling voor vaste inrichtingen). Gedurende het bestaan van de activiteiten wordt per saldo dan eenmaal winstbelasting geheven, hetzij in Nederland, hetzij in het buitenland.

Een uitzondering hierop geldt bij staking van de buitenlandse activiteiten. Als er sprake is van een verlies, kan dit verlies per saldo niet in aanmerking worden genomen in het betreffende buitenland. Op basis van de huidige regelingen is het dan mogelijk om deze verliezen in Nederland in aftrek te brengen.

Worden de activiteiten in het buitenland gedreven door middel van een deelneming in een buitenlandse vennootschap, dan komt een eventueel verlies in Nederland in aftrek bij liquidatie van die buitenlandse vennootschap (de liquidatieverliesregeling). Wanneer de activiteiten worden gedreven door middel van een buitenlandse vaste inrichting, dan wordt het verlies in aanmerking genomen bij staking van de activiteiten van de vaste inrichting (de stakingsverliesregeling).

Het voorstel

GroenLinks, SP en PvdA willen deze aftrekmogelijkheid inperken. Hierbij moeten zij echter rekening houden met de kaders van het EU-recht (en EER-recht). De belangrijkste aspecten van het wetsvoorstel zijn:

  • De liquidatieverliesregeling is nog slechts toegankelijk:
  1. binnen EU/EER context én
  2. alleen voor belangen van ten minste 25% (nu 5%) of wel het hebben van een zodanige invloed dat hiermee de activiteiten van de deelneming kunnen worden bepaald;
  • Stakingsverliezen van vaste inrichtingen (binnen de zogenaamde objectvrijstelling) zijn eveneens slechts aftrekbaar binnen de EU/EER context;

  • Verliezen tot en met EUR 1 miljoen blijven aftrekbaar (ook voor belangen van 5% maar kleiner dan 25% en ook voor niet-EU/EER-belangen);

  • Het liquidatieverlies moet uiterlijk drie jaar na staking of het besluit daartoe in aanmerking worden genomen;

  • De voorgestelde inwerkingtreding is 1 januari 2021, met drie jaar overgangsrecht voor latente liquidatieverliezen van vóór 1 januari 2021.

 

Internetconsultatie

De internetconsultatie bestaat uit een concept wetsvoorstel, een concept Memorie van Toelichting en een aantal vragen. Er is tot 16 mei 2019 tijd om te reageren op het wetsvoorstel en de vragen. Naar verwachting zal ook PwC reageren op het wetsvoorstel, al dan niet via de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Wat betekent dit voor u?

Het afschaffen van de liquidatieverliesregeling voor belangen buiten de EU/EER kan grote impact hebben. De mogelijke inwerkingtreding in combinatie met het overgangsrecht geeft in veel gevallen wel de ruimte om u hierop voor te bereiden. Neem contact op met uw PwC-adviseur om de situatie van uw onderneming te bespreken.

Contact

Roland Brandsma

Roland Brandsma

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 321 80 09

Michel van Dun

Michel van Dun

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 042 11 99

Volg ons