Verduidelijking: renseigneringsverplichting btw-vrijstelling

01/08/22

De Belastingdienst heeft het toepassingsbereik van de nieuwe renseigneringsverplichting verduidelijkt. Het was eerder onduidelijk of administratieplichtigen ook gegevens van ondernemers die vrijgesteld zijn van de omzetbelasting aan moesten leveren. Dit laatste zal vooral spelen als u actief bent in de publieke sector. De Belastingdienst heeft inmiddels verduidelijkt dat onder de nieuwe renseigneringsverplichting ook de gegevens van btw-vrijgestelde ondernemers aangeleverd moeten worden. 

 

De renseigneringsverplichting per 1 januari 2022

Als u inhoudingsplichtig bent voor de loonheffingen en een natuurlijk persoon (niet zijnde uw werknemer) betaalt voor bepaalde werkzaamheden of diensten, dan is het mogelijk dat u een aantal gegevens verplicht moet aanleveren bij de Belastingdienst. Per 1 januari 2022 is namelijk een nieuwe renseigneringsverplichting in werking getreden. Op basis van deze verplichting moet u dan het volgende rapporteren aan de Belastingdienst: het bsn, de naam, de geboortedatum en de adresgegevens en de door u betaalde bedragen aan de persoon die de werkzaamheden heeft verricht in het afgelopen kalenderjaar. Lees voor meer informatie ook ons artikel ‘Nieuwe renseigneringsverplichting vanaf 1 januari 2022’.

 

Uitzonderingen renseigneringsverplichting

Zoals genoemd in ons eerdere artikel, bestaan er echter uitzonderingen ten aanzien van betalingen voor bepaalde werkzaamheden en diensten. Voor inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen gaat het om:

  1. de werkzaamheden en diensten, die zijn verricht als werknemer, artiest, beroepssporter of lid van een buitenlands gezelschap als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 of als inwoner van een andere land die in de hoedanigheid van artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting verschuldigd is in Nederland; 
  2. de werkzaamheden, die zijn verricht als vrijwilliger als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964; en
  3. de werkzaamheden en diensten, waarvoor een factuur is uitgereikt als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 waarop de omzetbelasting is vermeld.

 

Over deze laatste uitzondering is veel discussie ontstaan. Als u iemand inhuurt, zal diegene over het algemeen kwalificeren als ondernemer voor de omzetbelasting. Afhankelijk van de prestaties die het individu verricht, is diegene verplicht om een factuur uit te reiken. Indien het individu btw-vrijgestelde prestaties verricht - dat komt bijvoorbeeld voor in de gezondheidszorg en het onderwijs - heeft hij of zij de keuze om een factuur uit te reiken. Indien het individu een factuur uitreikt, moet in dat geval worden aangegeven dat een btw-vrijstelling wordt toegepast. De Belastingdienst heeft verduidelijkt dat een inhoudingsplichtige in deze beide gevallen (bij btw-vrijgestelde prestaties - al of niet gefactureerd) de persoonlijke gegevens van de betreffende ondernemer aan moet leveren. NB: Mocht het voorkomen dat het individu 0% btw berekent, dan geldt die verplichting wat ons betreft niet. Als inhoudingsplichtige mag u afgaan op de juistheid van de door het individu gebruikte gegevens.

 

Toelichting Belastingdienst

Inmiddels heeft de Belastingdienst meer duidelijkheid gegeven over het toepassingsbereik van deze uitzondering. In een handleiding specifiek voor de gegevensaanlevering per 1 januari 2023, licht de Belastingdienst toe dat de uitzondering grammaticaal gelezen dient te worden en dat de uitzondering dus alleen van toepassing is indien er een factuur uitgereikt is met daarop vermeld de in rekening gebrachte omzetbelasting. Reikt de ondernemer geen factuur uit, of indien een factuur zonder BTW wordt uitgereikt voor de uitgevoerde werkzaamheden of diensten, dan heeft u alsnog een renseigneringsverplichting. 

Wat betekent dit voor u?

Het toepassingsbereik van de nieuwe renseigneringsverplichting is niet veranderd als gevolg van deze toelichting. De toelichting van de Belastingdienst kan echter toch betekenen dat u uw administratieve processen zult moeten aanpassen. Bent u inhoudingsplichtig voor de loonheffingen en werkt u met van btw vrijgestelde ondernemers? Zorg er dan voor dat u ook van deze ondernemers de gegevens aanlevert bij de Belastingdienst. 

Wij wijzen erop dat de gegevens na afloop van het kalenderjaar uiterlijk op 31 januari bij de Belastingdienst moeten worden aangeleverd. Hoewel de nieuwe renseigneringsverplichting per 1 januari 2022 in werking is getreden, zal de gegevensaanlevering dus feitelijk voor het eerst tussen 1 januari 2023 en 31 januari 2023 plaatsvinden. Uiteraard is uw PwC adviseur beschikbaar indien u vragen heeft over uw verplichtingen.

 

Contact

Henk van Keersop

Henk van Keersop

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 285 13 14

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 28 89

Volg ons