Nieuwe renseigneringsverplichting vanaf 1 januari 2022

26/07/21

Aan de huidige opvraag van uitbetaalde bedragen aan derden, ook wel bekend als het IB-47 formulier, ontbreekt de wettelijke basis om ook het burgerservicenummer (BSN) uit te vragen. Vanaf 1 januari 2022 geldt daarom een nieuwe renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen om alsnog in deze voldoende wettelijke basis te voorzien. Deze nieuwe renseigneringsverplichting is zonder meer van toepassing, ongeacht of de Belastingdienst heeft verzocht om aanlevering van gegevens. De nieuwe renseigneringsverplichting is daarmee breder dan de huidige opvraag en brengt daarom aanvullende administratieve verplichtingen met zich mee.

Toepassingsbereik

De nieuwe renseigneringsverplichting is van toepassing op twee groepen administratieplichtigen. De eerste groep wordt gevormd door de inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen. De nieuwe renseigneringsverplichting is van toepassing wanneer een inhoudingsplichtige een betaling doet aan een natuurlijk persoon voor werkzaamheden en diensten, die zijn verricht voor ofwel de inhoudingsplichtige zelf danwel een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap. Daarnaast geldt de renseigneringsverplichting voor betalingen aan rechthebbenden door collectieve beheersorganisaties (cbo’s).

Uitzonderingen renseigneringsverplichting

Met de regeling wordt beoogd om informatie te vergaren over betalingen die naar verwachting tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden zullen behoren. Daarom zijn betalingen ten aanzien van bepaalde werkzaamheden en diensten uitgesloten van de verplichting. Voor inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen gaat het om: 

  1. de werkzaamheden en diensten, die zijn verricht als werknemer, artiest, beroepssporter of lid van een buitenlands gezelschap als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 of als inwoner van een andere land die in de hoedanigheid van artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting verschuldigd is in Nederland; 

  2. de werkzaamheden, die zijn verricht als vrijwilliger als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964; en

  3. de werkzaamheden en diensten, waarvoor een factuur is uitgereikt als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 waarop de omzetbelasting is vermeld.

Verhouding met de huidige opvraag uitbetaalde bedragen aan derden

De nieuwe renseigneringsverplichting lijkt daarmee breder dan de huidige opvraag van uitbetaalde bedragen aan derden. Op dit moment hoeft de inhoudingsplichtige enkel na een verzoek van de Belastingdienst gegevens aan te leveren voor betalingen aan derden, die niet bij hem in dienst zijn of de werkzaamheden of diensten als ondernemer uitvoeren. Na 1 januari 2022 is elke inhoudingsplichtige verplicht om gegevens aan te leveren over alle betalingen aan natuurlijke personen of rechthebbenden, die niet in de regeling zijn uitgezonderd. Dit raakt bijvoorbeeld ook betalingen aan zelfstandigen die gebruik maken van een btw-vrijstelling. Met het oog op het doel van de regeling, kunnen wij ons voorstellen dat de regeling dit niet beoogt en op dit onderdeel nogmaals zal worden bezien. 

De nieuwe renseigneringsverplichting vervangt de huidige opvraag van uitbetaalde bedragen aan derden slechts gedeeltelijk. De huidige opvraag zonder BSN zal ook na de invoering van de nieuwe renseigneringsverplichting worden gehandhaafd voor betalingen aan derden, die niet onder de nieuwe renseigneringsverplichting vallen.

Wat betekent dit voor u?

Indien u als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen of als cbo betalingen doet aan natuurlijke personen of rechthebbenden, die niet zijn uitgezonderd in de regeling, dient u na afloop van elk kalenderjaar de volgende gegevens bij de Belastingdienst aan te leveren: 

  • het BSN;

  • de naam, het adres en de geboortedatum van de ontvanger van de betaling; en

  • de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen. 

Dit vergt een aanpassing van uw administratieve processen.

De gegevens moeten na afloop van het kalenderjaar uiterlijk op 31 januari bij de Belastingdienst worden aangeleverd. Hoewel de nieuwe renseigneringsverplichting per 1 januari 2022 in werking treedt, zal de gegevensaanlevering dus feitelijk voor het eerst tussen 1 januari 2023 en 31 januari 2023 plaatsvinden.

De nieuwe renseigneringsverplichting zal volledig digitaal verlopen. De Belastingdienst stelt nog een handleiding op waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe administratieplichtigen de gegevens moeten aanleveren. Deze handleiding wordt naar verwachting gepubliceerd op de website Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (OBD) van de Belastingdienst.

Contact

Henk van Keersop

Henk van Keersop

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 285 13 14

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 28 89

Volg ons