Energietransitie op de Noordzee

De Noordzee is met olie- en vooral gasvoorraden een belangrijke bron voor fossiele brandstoffen. Met de opkomst van windenergie groeide het besef van de zee als bron voor duurzame energie. In de energietransitie biedt de Noordzee ons een geweldige proeftuin waar bestaande waarde en nieuwe ontwikkelingen samenkomen.

Gecoördineerde ontmanteling van boorplatforms

Boorplatforms in olie- en gasvelden in de Noordzee worden stapsgewijs buiten gebruik gesteld. Het afsluiten van putten en het opruimen van infrastructuur levert veel werk op voor gespecialiseerde, veelal Nederlandse bedrijven. Ontmanteling, of ‘decommissioning’, vraagt om een nationale visie en internationale coördinatie door de Noordzeelanden, om zo kosten van ontmanteling te verlagen en bestaande platforms en infrastructuur maximaal te benutten. 

Hergebruik van infrastructuur op zee

De bestaande infrastructuur van de olie- en gasindustrie op de Noordzee biedt allerlei mogelijkheden voor hergebruik. Denk aan de olie-en gaspijpleidingen die wellicht gebruikt kunnen worden voor energieopslag of transport van waterstof. Ook kunnen oude platforms in de buurt van de te bouwen windparken mogelijk hergebruikt worden voor substations.

Delen van constructies kunnen van waarde zijn voor nieuwe activiteiten op zee. Lege gasputten, in de aardbevingsvrije Noordzee, zijn wellicht te gebruiken voor CO2-opslag, waar dat op land veelal meer weerstand oproept. De stijgende prijs die we via emissierechten aan CO2-uitstoot toekennen, verbetert de businesscase voor opslag op zee. 

De Noordzee als bron van windenergie

De uitgestrekte Noordzee biedt ruime mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken. Windenergie wordt door Nederland en andere Noordzeelanden in steeds grotere parken met grotere turbines opgewekt, buiten het zicht van de landbewoners. Tegenover de nadelen van windparken op zee, zoals kostbaarder onderhoud dan bij wind op land, staat het feit dat nergens op land zoveel ruimte is om windenergie op te wekken. Ook wordt op zee vaak een hogere opbrengst bereikt.

Eind 2016 hadden de offshore windparken van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk samen 11.3 Gigawatt capaciteit. De verwachtte projecten tot 2030 in deze landen zullen leiden tot een gecombineerde capaciteit van 73 Gigawatt. Wij staan dus nog maar aan het begin van het ontsluiten van het windpotentieel.

Maritieme waarde van de Noordzee

Om de maritieme waarde van de Noordzee ten volle te benutten, zal de scheepvaart op deze druk bevaren zee schoner moeten worden. De uitstoot van schadelijke stoffen zoals broeikasgassen kan onder meer teruggebracht worden door het gebruik van LNG. Verschillende bedrijven en overheden van de Noordzeelanden werken samen aan initiatieven voor clean shipping technology.

De  toepassing van algenproductie in de Noordzee  wordt volop onderzocht. Algen produceren eiwitten die voor de farmaceutische sector van waarde zijn en als biobrandstof kunnen dienen voor auto’s of elektriciteitscentrales. De CO2-uitstoot die daarbij ontstaat, wordt door algen in gelijke mate weer afgebroken. Wat zijn de mogelijkheden voor grootschalige algenfarms bij windparken? Zowel de wetenschap als bedrijven hebben hoge verwachtingen van dit onderwerp.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Volg ons