Actuele pensioenzaken

Overzicht pensioenactualiteiten 2023-Q3

Overzicht pensioenactualiteiten 2023-Q3
  • Marktsector
  • 12 okt 2023

PwC vindt het belangrijk u regelmatig op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen op het gebied van pensioen. In dit overzicht over het derde kwartaal van 2023 leest u onder meer over het uitstel van de Wet bedrag ineens, de oproep om de klachtenprocedure te actualiseren, de onderhandelingen over vroegpensioen bij zware beroepen en de meting van de risicobereidheid van pensioendeelnemers.

Wet bedrag ineens uitgesteld

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 5 juli 2023 aangegeven dat de inwerkingtredingsdatum van het keuzerecht bedrag ineens is uitgesteld. Eerder werd een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024 haalbaar geacht, maar daar komt de minister nu op terug. Voor de parlementaire behandeling van de wet en de implementatie van het keuzerecht door pensioenuitvoerders en om deelnemers tijdig te informeren over het keuzerecht is meer tijd nodig. De minister geeft aan dat het keuzerecht niet eerder dan 1 juli 2024 in werking zal treden. Of deze datum wel haalbaar is, moet ook nog blijken.

Wetsvoorstel Verlenging transitieperiode toekomst pensioenen in consultatie

Het wetsvoorstel Verlenging transitieperiode toekomst pensioenen is op 16 september 2023 in consultatie gegaan. Het wetsvoorstel regelt dat de verschillende transitiedata met betrekking tot de Wet toekomst pensioenen worden vastgesteld in een Algemene Maatregel van Bestuur. De bedoeling is dat de totale transitieperiode met één jaar wordt verlengd naar 1 januari 2028 om pensioenuitvoerders meer tijd te geven voor de implementatie. Er kon tot 7 oktober 2023 worden gereageerd op de consultatie.

V&A fiscale behandeling Wet toekomst pensioenen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft sinds de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen vragen en antwoorden over de fiscale behandeling van pensioenen onder de Wet toekomst pensioenen gepubliceerd. In de vragen en antwoorden wordt onder andere ingegaan op het uiterste moment voor de vervroegde ingang van het ouderdomspensioen, de bijspaarruimte in een Wtp-pensioenregeling, de voorwaarden voor het overgangsrecht van progressieve premies en het percentage waarin het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum kan wordt uitgedrukt.

Conceptbesluit gegevensverstrekking voor keuzebegeleiding gepubliceerd

De minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 12 juli 2023 het conceptbesluit gegevensverstrekking voor keuzebegeleiding gepubliceerd. Het conceptbesluit regelt de waarborgen omtrent gegevensuitwisseling van pensioeninformatie tussen pensioenuitvoerders via het pensioenregister ten behoeve van keuzebegeleiding. De gegevensuitwisseling is noodzakelijk om veilige, betrouwbare en actuele informatieverstrekking te borgen. Deze informatie is nodig om de verplichting tot keuzebegeleiding aan deelnemers en andere belanghebbenden adequaat in te vullen en hun in staat te stellen keuzes te maken die passen bij hun financiële doelstellingen en situatie.

Klachtenprocedure moet worden geactualiseerd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 september 2023 de resultaten van het onderzoek naar de klachtenprocedure van pensioenfondsen gedeeld. In de zomer onderzocht de AFM hoe 149 pensioenfondsen hun klachtenprocedure op hun website beschrijven.

Tijdens dit onderzoek is ook gekeken naar de definitie van een klacht die deze pensioenfondsen hanteren. Uit het onderzoek is gebleken dat er nog veel ruimte is voor verbetering in de klachtendefinitie van verschillende pensioenfondsen. Er zijn bijvoorbeeld verbeteringen nodig op het gebied van het onderwerp van een klacht en de manier waarop klachten kunnen worden ingediend. Daarnaast is de manier waarop een klacht kan worden ingediend soms beperkt tot enkel het indienen van een schriftelijke klacht. 

Als de klachtendefinitie te beperkt is, dan voldoet de klachtenprocedure niet aan de nieuwe wettelijke eisen. Ondanks eerdere aanmoedigingen om de afhandeling van klachten te verbeteren, hebben de fondsen weinig actie ondernomen. De AFM roept pensioenfondsen derhalve op om hun klachtenprocedure te actualiseren. Lees ook ons bericht over de nieuwe klachtenafhandeling door pensioenfondsen.

Onderhandelingen over vroegpensioen bij zware beroepen lopen op niks uit

De FNV heeft op 8 september 2023 acties aangekondigd voor vroegpensioen voor zware beroepen nadat onderhandelingen hierover op niets uitliepen. De regeling voor vervroegde uittreding (RVU), die mensen met zware beroepen in staat stelt om tot maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd met pensioen te gaan, loopt af in 2025. De regeling was een tijdelijke maatregel om de verhoging van de AOW-leeftijd te verzachten. Volgens FNV blijft de regeling na 2025 echter ook nodig en de FNV dringt erop aan dat er uiterlijk in november een voorstel van de sociale partners ligt, zodat de benodigde wetgeving op tijd door het parlement kan worden goedgekeurd.

Het meten van risicobereidheid

Netspar heeft in juli 2023 een paper over de risicohouding gepubliceerd. De paper geeft handvatten aan pensioenuitvoerders hoe de risicohouding van deelnemers kan worden vastgesteld en hoe de vastgestelde risicohouding dient door te werken in het beleggingsbeleid. De risicohouding bestaat uit twee aspecten, namelijk risicobereidheid en risicodraagvlak. Het gaat met name over de bereidheid om risico's te nemen en het vermogen om risico's te dragen. Dit is een vakgebied dat nog sterk in ontwikkeling is. Volgens Netspar verdient het de aanbeveling om verschillende methoden te gebruiken om de risicohouding te meten en de methoden te vergelijken. De risicohouding is belangrijk om het beleggingsbeleid en de toedelingsregels van risico en rendement vorm te geven. De risicohouding heeft dan ook een grote impact op het te behalen pensioenresultaat.

Mijnpensioenoverzicht begint met proefdraaien gegevensdeling

Dit najaar zal Mijnpensioenoverzicht.nl proefdraaien met de gegevensdeling van eerste- en tweedepijlerspensioen. Pensioenfondsen kunnen via de website informatie inzien over de pensioenopbouw van individuele deelnemers bij andere pensioenuitvoerders. Door middel van deze informatie kunnen pensioenfondsen hun keuzebegeleiding aan deelnemers, die per 1 juli 2023 verplicht is gesteld, beter afstemmen op de individuele situatie van de deelnemers. De Stichting Pensioenregister verwacht dat de gegevensdeling per 1 juli 2024 haalbaar is.

Playback of this video is not currently available

0:00:49

Pensioen Inside | Aflevering #8

Podcastserie: Pensioen Inside

In de podcastserie ‘Pensioen Inside’ leggen PwC adviseurs alles uit over het nieuwe pensioenstelsel. In elke podcast geven ze praktische tips hoe werkgevers aan de slag kunnen met de voorbereiding op het nieuwe stelsel. Inmiddels hebben wij al acht leveringen beschikbaar in deze succesvolle podcastserie.

Beluister nu de podcasts

Contact

Ronald Doornbos

Ronald Doornbos

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 50 89 18 44

Jan Meijer

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 115 75 16

Volg ons