Overzicht pensioenactualiteiten 2022-Q3

26/10/22

Actuele pensioenzaken

PwC vindt het belangrijk u regelmatig op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen op het gebied van pensioen. In dit overzicht over het derde kwartaal van 2022 leest u onder meer over de ontwikkelingen rondom de Wet toekomst pensioenen, de uitbreiding van de afkoopmogelijkheden van klein nettopensioen en nettolijfrente en de nieuwe Prognosetafel 2022 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

De behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de Tweede Kamer

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken heeft op 12 en 15 september 2022 wetgevingsoverleggen gevoerd over de Wtp. De commissie gaat op 10, 12 en 19 oktober verder met de behandeling van de Wtp. Op 2 november 2022 wordt er een aanvang gemaakt met de plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Indien de Tweede Kamer instemt met het wetsvoorstel moet het voorstel nog door de Eerste Kamer worden behandeld.

Na de eerste twee wetgevingsoverleggen stonden nog veel vragen open en werd duidelijk dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Wtp van 1 januari 2023 onder druk komt te staan. Inmiddels heeft de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen via de derde nota van wijziging de inwerkingtredingsdatum uitgesteld naar 1 juli 2023.

Lees ons Actueelbericht voor meer informatie over de Wet toekomst pensioenen.

Tweede nota van wijziging bij de Wet toekomst pensioenen gepubliceerd

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 8 september 2022 de tweede nota van wijziging bij de Wet toekomst pensioenen gepubliceerd.

De nota bevat met name technische en redactionele aanpassingen, maar kent ook een aantal inhoudelijke wijzigingen. We hebben een aantal belangrijke wijzigingen hieronder op een rij gezet:

  • Er wordt een overgangsrecht geïntroduceerd voor een premievrije voortzetting van een verzekerde regeling wegens arbeidsongeschiktheid. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat het recht op de premievrije voortzetting vanwege arbeidsongeschiktheid dient te zijn ingegaan voordat de verzekeraar is overgegaan op de uitvoering van een gewijzigde pensioenovereenkomst.
  • De verplichte voortzetting van de dekking van wezenpensioen tijdens de standaard uitloopperiode en tijdens de WW-periode is toegevoegd. Voortzetting van de dekking van wezenpensioen bij vrijwillige voortzetting is in deze nota van wijziging nog niet opgenomen vanwege uitvoeringstechnische aspecten die eerst nader moeten worden onderzocht.

Wetsvoorstel aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 27 september 2022 het Wetsvoorstel aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente aangenomen.

Het wetsvoorstel voorziet in een uitbreiding van het recht van pensioenuitvoerders op waardeoverdracht van klein ouderdomspensioen dat is ontstaan door einde deelneming. Door de uitbreiding wordt het ook mogelijk kleine pensioenen die een andere ontstaansgeschiedenis hebben dan einde deelneming over te dragen. Daarnaast maakt het wetsvoorstel afkoop van klein nettopensioen en nettolijfrente mogelijk indien waardeoverdracht niet mogelijk blijkt te zijn.

Lees onze kwartaalupdate (2022-Q2) voor meer informatie over het wetsvoorstel.

Prognosetafel van het Koninklijk Actuarieel Genootschap 2022

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft op 13 september 2022 de Prognosetafel AG2022 gepubliceerd. In de Prognosetafel geeft de AG elke twee jaar een inschatting van de verwachte ontwikkeling van de overlevingskansen en de levensverwachting van Nederlands. De Prognosetafel wordt o.a. gebruikt door pensioenfondsen en verzekeraars, die het kunnen gebruiken om de voorzieningen die de pensioenfondsen en verzekeraars aanhouden vast te stellen, waarbij desgewenst rekening kan worden gehouden met de fonds- of portefeuillespecifieke ervaringssterfte.

Het AG concludeert in haar rapport dat de levensverwachting in de toekomst naar verwachting zal blijven stijgen. De levensverwachting bij geboorte neemt voor mannen toe met 0,5 jaar en voor vrouwen met 0,9 jaar. De resterende levensverwachting voor een 65-jarige stijgt voor zowel mannen als vrouwen met 0,2 jaar. De levensverwachting stijgt naar verwachting sneller dan op basis van de Prognostafel AG2020 werd verwacht, waardoor de voorzieningen en premies toenemen in vergelijking met de Prognosetafel AG2020.

In het bijzonder had de hogere sterfte als gevolg van COVID-19 impact op de Prognosetafel AG2022, met name voor de leeftijden vanaf 55 jaar. Echter, omdat er wordt verwacht dat COVID-19 geen blijvend effect zal hebben op de langetermijnlevensverwachting verdwijnt de impact van COVID-19 op de levensverwachting na een aantal jaren in de modellering en keren we terug naar de situatie zoals in de periode vóór COVID-19. 

Contact

Ronald Doornbos

Ronald Doornbos

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 50 89 18 44

Jan Meijer

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 115 75 16

Volg ons