Nieuwe sterfteprognose leidt tot daling pensioenverplichtingen

22/09/20

Op 9 september 2020 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap  (AG) de sterfteprognose AG2020 gepubliceerd.

Wat betekent dit voor u als verzekeraar of pensioenfonds? 

De geprojecteerde levensverwachting is naar beneden bijgesteld: we worden nog steeds ouder, maar minder snel dan eerder voorspeld. Voor pensioenverplichtingen leidt de nieuwe prognose tot een daling van 1,5 procent tot 3 procent van de voorziening, afhankelijk van de pensioenvormen en samenstelling van het deelnemersbestand. De daling in pensioenpremies is zelfs nog iets groter. Voor risicoverzekeringen wordt een stijging van de premies verwacht.

Lagere levensverwachting grotendeels veroorzaakt door twee modelwijzigingen

In de nieuwe prognose zijn twee jaar aan nieuwe data (2018 en 2019) verwerkt. Deze data geeft – net als bij de update twee jaar geleden – aan dat de stijging in levensverwachting temporiseert. Het grootste deel van impact van de wijziging van AG 2018 naar AG 2020 (circa twee derde) wordt echter veroorzaakt door twee modelwijzigingen. Bij het gebruik van de nieuwe prognose is het van belang dat wordt getoetst of de modelwijzigingen toepasbaar zijn op de eigen populatie.

Impact van COVID-19 niet in prognose verwerkt

De COVID-19 pandemie heeft in de eerste maanden van 2020 geleid tot extra overlijdensgevallen. Het is nog onzeker wat de impact van de COVID-19 pandemie op lange-termijn sterfteprojecties zal zijn. Het Actuarieel Genootschap heeft daarom besloten de prognose, die gebaseerd is op informatie tot 1 januari 2020, niet aan te passen voor mogelijke impact van COVID-19.

AOW-gerechtigde leeftijd stijgt mogelijk minder snel

AOW-gerechtigde leeftijd stijgt mogelijk minder snel

De AOW-gerechtigde leeftijd is gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting (zie Wetsvoorstel). Op basis van de nieuwe AG-prognose is de verwachting dat de AOW-gerechtigde leeftijd minder snel stijgt. Zo zal de AOW-leeftijd volgens de AG 2020 bijvoorbeeld pas in 2042 naar 68 jaar stijgen, waar dit op basis van de AG 2018 tafel in 2038 zou gebeuren. Belangrijk om hierbij te realiseren is dat de daadwerkelijke aanpassing van de AOW-leeftijd wordt bepaald aan de hand van de sterfteprognoses van het CBS.

Twee COVID-19 gevoeligheidsscenario’s geanalyseerd

In de AG 2020 prognose is geen rekening gehouden met de impact van COVID-19. Omdat nog onduidelijk is wat de effecten van COVID-19 op kortere en lange termijn zijn, ziet het Actuarieel Genootschap de AG 2020 prognose op dit moment als de beste inschatting voor de toekomst. Wel zijn er gevoeligheidsscenario’s doorgerekend, waarin de waargenomen overlijdensgevallen in 2020 zijn meegenomen. 

Daaruit blijkt dat de waargenomen oversterfte in 2020 de levensverwachting voor mannen met circa een half jaar zou verlagen en voor vrouwen met een kwart jaar. Bij een nieuwe opleving van COVID-19, met bijbehorende oversterfte nemen deze verschillen toe.

Contact

Theo Berg

Theo Berg

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 359 39 09

Dirk Symon Siesling

Senior manager , PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 299 05 97

Frank van Berkum

Frank van Berkum

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 395 86 14

Volg ons