EU breidt automatische uitwisseling van informatie uit naar digitale platforms (DAC7)

24/03/21

Op 22 maart 2021 heeft de EU een EU-richtlijn vastgesteld waarbij een automatische uitwisseling van informatie wordt ingevoerd voor exploitanten van digitale platforms binnen en buiten de EU ("DAC7"). Op grond van deze DAC7-richtlijn zullen digitale platforms die zijn gevestigd binnen of buiten de EU bepaalde informatie moeten rapporteren over verkopers die voor hun activiteiten gebruik maken van het digitale platform. Naast de voorschriften inzake informatie-uitwisseling voor digitale platforms, brengt DAC7 ook enkele wijzigingen aan in de bestaande bepalingen inzake administratieve samenwerking op het gebied van belastingen.

DAC7 moet in Nederland en de andere EU-lidstaten uiterlijk op 31 december 2022 zijn geïmplementeerd. In 2024 moeten digitale platforms voor het eerst rapporteren over het jaar 2023. Daartoe moeten digitale platforms vanaf 1 januari 2023 beschikken over diligence-procedures met betrekking tot informatie over de aangesloten verkopers en aanbieders van diensten.

Wat betekent dit voor u?

Digitale platforms

Als u een digitaal platform exploiteert, zult u specifieke due diligence-procedures moeten uitvoeren ten aanzien van verkopers op uw digitaal platform. De zo verzamelde  en geverifieerde informatie dient vervolgens gerapporteerd te worden over de tijdvakken vanaf 1 januari 2023. Wij verwijzen u naar de rubriek "Taxation of the digital economy" onder thema DAC7 waarin u kunt zien hoe PwC u kan bijstaan in het volledige end-to-end proces, van het identificeren van de precieze impact van DAC7 op uw onderneming tot het assisteren en implementeren van de processen binnen uw compliance framework en digitale infrastructuur, en het assisteren bij de jaarlijkse rapportering aan uw lokale belastingdienst.

Verkopers en aanbieders van diensten via digitale platforms

Als u een verkoper bent of een aanbieder van diensten die gebruik maakt van een digitaal platform voor de verhuur van onroerende goederen, de bemiddeling bij het verrichten van persoonlijke diensten, de verkoop van goederen of de verhuur van voertuigen, moet u zich ervan bewust zijn dat de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten vanaf 2023 over informatie zullen beschikken over de activiteiten die u via deze platforms verricht. 

Belastingautoriteiten in de verschillende EU lidstaten kunnen deze informatie gebruiken voor hun belastingcontroles (met betrekking tot de inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook de btw en andere indirecte belastingen).

DAC7 in het kort

De nieuwe regels hebben tot doel de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten te voorzien van de informatie die nodig is voor de handhaving van de belastingregels met betrekking tot commerciële activiteiten die met bemiddeling van digitale platforms worden verricht. Zij introduceert gestandaardiseerde rapportageverplichtingen voor digitale platforms.

De nieuwe rapportageverplichtingen zullen gelden voor zowel binnen als buiten de EU gevestigde digitale platforms die bepaalde verkopers en aanbieders van diensten in contact brengen met andere gebruikers van het platform om de volgende (grensoverschrijdende of binnenlandse) activiteiten te verrichten:

  • de verhuur van onroerende goederen;
  • het verrichten van persoonlijke diensten
  • de verkoop van goederen, en
  • de verhuur van enigerlei vervoermiddel.

De rapportage is van toepassing ongeacht de juridische aard van de verkoper. Webwinkels en platforms die alleen hun eigen product verkopen, vallen niet onder het toepassingsgebied. De DAC7-rapportageverplichting is namelijk met name gericht op situaties van tussenkomst (bemiddeling) door digitale platforms.

Crowdfunding buiten toepassing

In tegenstelling tot de ontwerp-richtlijn vallen beleggings- en leningsactiviteiten in het kader van crowdfunding niet binnen het bereik van de nieuwe informatie-uitwisseling.

Digitale platforms zowel binnen EU als buiten de EU

De rapportageverplichting rust zowel op digitale platforms die binnen de EU zijn gevestigd als daarbuiten. In het algemeen kunnen exploitanten van digitale platforms van buiten de EU alleen onder het toepassingsgebied van DAC7 vallen wanneer i) er sprake is van een binnen de EU gevestigde verkoper of aanbieder van diensten en/of ii) de activiteiten betrekking hebben op de verhuur van binnen de EU gelegen onroerende goederen. In die gevallen moeten digitale platforms van buiten de EU zich in een EU-lidstaat laten registreren.

Te rapporteren informatie

De rapportageverplichting omvat onder andere informatie die relevant is voor de correcte identificatie van de verkoper of aanbieder van diensten (bijvoorbeeld naam, statutaire zetel, fiscaal identificatienummer, btw-nummer, geboortedatum, ondernemingsregistratienummer, de lidstaat waar de verkoper of aanbieder van diensten woonachtig is) en informatie die relevant is voor de vaststelling van de winst die de verkoper of aanbieder van diensten via het platform heeft gerealiseerd (zoals het bedrag van de vergoeding die aan de verkoper of aanbieder van diensten via het platform is betaald, het aantal transacties, het rekeningnummer waarop de vergoeding is gecrediteerd, de adressen van de onroerende goederen die eventueel zijn verhuurd en het aantal dagen).

Ingangsdatum en deadlines van de rapportages

De informatie moet door het digitale platform aan de bevoegde belastingautoriteiten worden gemeld uiterlijk op 31 januari van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin is vastgesteld dat een verkoper of aanbieder van een dienst rapporteerbaar is. De eerste informatie moet worden gerapporteerd voor rapportageperioden vanaf 1 januari 2023. Dit betekent dat de eerste DAC7-rapportering voor deze informatie uiterlijk op 31 januari 2024 moet plaatsvinden. De ontvangende EU-lidstaat zal de gegevens vervolgens jaarlijks uitwisselen met de belastingautoriteiten van de andere EU-lidstaten.

Andere wijzigingen DAC

  • ‘Joint audits’: nieuwe bepalingen maken het voor autoriteiten van twee of meer verschillende EU-lidstaten mogelijk om gezamenlijk een administratief onderzoek in te stellen dat betrekking heeft op een of meer personen die voor de bevoegde autoriteiten van die EU-lidstaten een gemeenschappelijk of complementair belang hebben.
  • Groepsverzoeken: naast de automatische uitwisseling van informatie tussen belastingautoriteiten is het ook mogelijk dat de belastingautoriteiten van een EU-lidstaat een andere EU-lidstaat om specifieke informatie over een bepaalde belastingplichtige verzoeken. Dankzij DAC7 kunnen de belastingautoriteiten nu ook meer algemene verzoeken doen die geen betrekking hebben op specifieke belastingplichtigen, maar op bepaalde groepen van belastingplichtigen die niet individueel kunnen worden geïdentificeerd. 
  • Uitwisseling van informatie met betrekking tot royalty's: DAC7 voegt royaltybetalingen toe aan de lijst van gegevens die de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten voortaan automatisch met elkaar zullen uitwisselen. Onder "royalty's" wordt verstaan vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, of een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap, daaronder begrepen bioscoopfilms en software, octrooien, patenten, merken, tekeningen of modellen, plannen, geheime formules of werkwijzen, of voor informatie omtrent ervaring op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap; vergoedingen voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, industriële, commerciële of wetenschappelijke uitrusting worden als royalty's aangemerkt (zoals bepaald in de EU-richtlijn inzake interest en royalty's).

Contact

Vassilis Dafnomilis

Vassilis Dafnomilis

Senior Manager Tax, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 399 87 29

Maarten van Brummen

Maarten van Brummen

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 061 65 09

Robert Jan Meindersma

Robert Jan Meindersma

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 360 84 41

Jasper van Schijndel

Jasper van Schijndel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 072 54 25

Volg ons