NOW onder voorwaarden ook voor individuele werkmaatschappijen - Update

06/05/20

Het kabinet breidt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) uit voor concerns die minder dan 20% omzetverlies hebben. Individuele werkmaatschappijen binnen deze concerns kunnen onder voorwaarden NOW aanvragen op basis van hun eigen omzetdaling.

Door het bedrijfsleven, de vakbonden en in een motie vanuit de Kamer is gevraagd om versoepeling van de NOW op het punt dat bij concerns de omzetdaling van de hele groep bepalend is voor aanspraak op de regeling. Het kabinet komt hieraan tegemoet omdat bij omzetvaststelling op concernniveau behoud van werkgelegenheid niet altijd kan worden gerealiseerd.

De uitbreiding van de NOW is op 5 mei 2020 in werking getreden. Het is inmiddels dan ook mogelijk voor individuele werkmaatschappijen om op basis van de eigen omzetdaling NOW aan te vragen.

NOW voor individuele bedrijven

Wat betekent dit voor u?

Als de omzetdaling van uw concern als geheel lager is dan 20%, maar zelfstandige onderdelen binnen uw concern lijden een hoger omzetverlies, dan kunnen deze groepsonderdelen mogelijk aanspraak maken op NOW. Dit geldt wanneer u aan de aanvullende voorwaarden voor deze mogelijkheid kunt voldoen (zie hierna).

Bij aanvraag van de definitieve vaststelling van NOW moet u een accountantsverklaring meesturen, waaruit blijkt dat aan de specifieke voorwaarden voor NOW voor een individuele werkmaatschappij is voldaan.

Voorwaarden NOW voor individuele werkmaatschappijen

Het wordt mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen met een omzetdaling van meer dan 20% NOW aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. 

De volgende voorwaarden gelden voor aanvraag van NOW door individuele groepsonderdelen binnen een concern:

  • De rechtspersoon of vennootschap heeft geen bedrijfsmatige activiteiten die voor meer dan de helft bestaan uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten (geen personeels-bv).
  • De werkgever handelt in overeenstemming met een overeenkomst (inclusief dagtekening) over werkbehoud die hij voorafgaand aan de subsidieaanvraag is aangegaan met de belanghebbende verenigingen van werknemers (de vakbonden met wie de cao is gesloten) of bij ontbreken hiervan een andere vertegenwoordiging van werknemers.
  • Het groepshoofd of de moedermaatschappij verklaart dat over 2020 geen dividenden aan aandeelhouders of bonussen aan de Raad van Bestuur en de directie van het concern en van de rechtspersoon die de aanvraag doet, zullen worden uitgekeerd (inclusief andere winstdelingen, winstuitkeringen aan derden en inkoop van eigen aandelen). De restricties gelden tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.
  • De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende vennootschap, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.
  • De omzetdaling van het concern als geheel bedraagt minder dan 20% in de gekozen driemaandsperiode.

Voor de vaststelling van de omzetdaling gelden daarnaast de volgende bepalingen:

  • Als werknemers van de subsidie vragende vennootschap werkzaamheden verrichten bij een andere rechtspersoon of vennootschap binnen het concern, moet de omzet van de subsidie vragende vennootschap naar boven worden bijgesteld.
  • Bij de berekening van de omzet worden: a. dezelfde verrekenprijsregels en grondslagen van waardering en resultaatbepaling gehanteerd als in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening; en b. mutaties in de voorraden gereed product toegerekend aan de omzet.
  • Als niet aan de voorwaarde is voldaan dat andere werkmaatschappijen geen opdrachten of projecten uitvoeren ten koste van de subsidie vragende vennootschap, wordt de omzet naar boven bijgesteld.

Accountantscontrole

Bij de aanvraag van vaststelling van NOW (na afloop van de subsidieperiode), moet de werkmaatschappij stukken meesturen waaruit blijkt dat voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden. Deze stukken moeten voorzien zijn van een verklaring van een accountant, waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan. Door de accountant zal in ieder geval een controle worden uitgevoerd met betrekking tot het omzetverlies van het concern als geheel, de overeenkomst over werkbehoud met werknemers, de verklaring over dividenden en bonussen en de aanvullende eisen over de omzetvaststelling.

 

Bronnen:

Contact

Nicolien Borggreve

Nicolien Borggreve

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 68

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 44 68

Volg ons