Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Handboek loonheffingen: Opvallende wijzigingen ET-kosten

24/11/21

Aan werknemers die tijdelijk worden uitgezonden naar Nederland worden vaak kosten vergoed die samenhangen met hun tewerkstelling buiten het land van herkomst (extraterritoriale kosten of ‘ET-kosten’). Voor deze ET-kosten geldt een gerichte vrijstelling: de kosten kunnen op basis van de werkelijke kosten belastingvrij vergoed worden. Wanneer echter de 30%-regeling wordt toegepast voor deze werknemer, dan wordt er gekozen voor een forfaitaire belastingvrije vergoeding en kunnen de werkelijke ET-kosten niet meer (additioneel) belastingvrij worden vergoed. 

Er zijn een aantal zaken veranderd met betrekking tot de extraterritoriale kosten op basis van het Handboek Loonheffingen 2021. Ten eerste, worden de kosten van de aanvraag van de 30%-regeling en de aanvraag van een A1-verklaring / Certificate of Coverage (‘CoC’) gedefinieerd als extraterritoriale kosten. Ten tweede, vervalt de gerichte vrijstelling voor het aanvragen of omzetten van een tewerkstellingsvergunning. Ten derde, mag er voor de kosten voor het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting niet langer gebruik worden gemaakt van een maximumbedrag. Tot slot, benadrukt de Belastingdienst dat de kosten van fiscale advisering voor een werknemer gezien worden als loon. 

ET-kosten: aanvraag 30%-regeling en aanvraag A1-verklaring / CoC 

De meeste werkgevers maken gebruik van de 30%-regeling voor hun ingekomen werknemers. Daarnaast vragen veel werkgevers ook een A1-verklaring of CoC aan voor hun ingekomen / uitgezonden werknemers. In het handboek loonheffingen heeft de Belastingdienst de aanvraag van de 30%-regeling en de aanvraag van de A1-verklaring / CoC opgenomen als een extraterritoriale kost. De Belastingdienst neemt daarmee het standpunt in dat de kosten voor de aanvraag worden gezien als belastbaar loon voor de werknemers waarvoor de 30%-regeling kan worden toegepast. 

Gerichte vrijstelling tewerkstellingsvergunning vervalt

De kosten voor het aanvragen of omzetten van een tewerkstellingsvergunning konden onder het oude ‘verstrekkingen en vergoedingen’ regime als zakelijke kosten onbelast worden vergoed. Het onbelast vergoeden van zakelijke kosten door de werkgever is momenteel geregeld in de werkkostenregeling (WKR). Onder deze regeling worden de kosten voor het aanvragen of omzetten van een tewerkstellingsvergunning echter niet vrijgesteld, aangezien de kosten door de Belastingdienst niet worden gedefinieerd als zakelijk. De vrijstelling is dan ook uit het handboek loonheffingen geschrapt. 

Dit suggereert dat de kosten gezien zouden moeten worden als belastbaar loon van de werknemer. Echter, in de regel worden de kosten voor het aanvragen van de tewerkstellingsvergunning beschouwd als intermediaire kosten, omdat de vergunning een verplichting van de werkgever vormt. 

Kosten opstellen aangifte inkomstenbelasting 

Wanneer de werkgever de kosten betaalt voor het opstellen van een aangifte inkomstenbelasting voor een werknemer, dan wordt dit gezien als loon. Zijn de kosten voor een ingekomen werknemer hoger dan wanneer deze werknemer niet was uitgezonden? Dan zijn deze extra kosten ET-kosten. Tot en met december 2021 keurt de Belastingdienst goed dat er voor deze ET-kosten een maximumbedrag van 1.000 euro wordt aangenomen, indien er geen voldoende gespecificeerde factuur voorhanden is. Per 1 januari 2022 dient er echter altijd van de factuurwaarde (inclusief btw) uitgegaan te worden en dient er eventueel een specificatie opgevraagd te worden. 

Kosten fiscale advisering 

In het handboek loonheffingen wordt verder nog een opmerking gemaakt dat de kosten van fiscale advisering voor een werknemer, betaald door de werkgever, gezien worden als loon. Het is belangrijk om in dit kader de eventueel betaalde advieskosten per situatie te beoordelen. In de regel vormen de kosten voor fiscaal advies dat betrekking heeft op de belasting- en sociale zekerheidsverplichtingen van de werkgever en op groepen werknemers geen onderdeel van het belastbaar loon van de werknemer.

Wat betekent dit voor uw onderneming?

Met de wijzigingen in het handboek loonheffingen neemt de Belastingdienst nieuwe standpunten in met betrekking tot bepaalde extraterritoriale kosten. Vanuit PwC delen wij niet alle standpunten van de Belastingdienst en in bepaalde gevallen kan worden gesteld dat er geen (belastbaar) loonvoordeel voor de werknemer is. Gelet hierop raden wij dan ook aan om inzichtelijk te maken welke kosten worden gemaakt voor de werknemers en hoe die kosten kunnen worden gekwalificeerd, gelet op de (tewerkstellings)situatie waarin de werknemers verkeren. Wij raden u aan om deze verwerking van de vergoede ET-kosten voor het einde van het jaar te controleren in uw salarisadministratie. 

Contact

Wilt u weten wat de implicaties zijn voor uw onderneming? Neem dan contact op met uw PwC-adviseur. 

 

Contact

Henk van Keersop

Henk van Keersop

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 285 13 14

Volg ons